Зміст підготовки ЗВО за освітньо-професійною програмою Маркетинг першого рівня вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг 2019 року набору

Освітньо-професійна програма Маркетинг першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування

Рецензія-відгук зовнішніх стейкхолдерів на ОПП
Рецензія-відгук зовнішніх стейкхолдерів на ОПП
Рецензія-відгук зовнішніх стейкхолдерів на ОПП

Інформаційний пакет програми спеціальності 075 Маркетинг, освітньо-професійна програма Маркетинг (Європейська кредитно-трансфертна система (ЄКТС))

Програма атестації здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Маркетинг, спеціальності 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування

Програма атестаційного екзамену здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Маркетинг, спеціальності 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування

Наскрізна програма практик для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Маркетинг, спеціальності 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування

Презентації вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки освітньо-професійної програми Маркетинг спеціальності 075 Маркетинг

Методичні рекомендації для виконання курсових робіт з дисциплін:

Навчальні дисципліни освітньо-професійної програми Маркетинг

Назва
дисципліни
Анотація
Презентація
Обов’язкова частина
Дисципліни загальної підготовки
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці Анотація  
Вища математика  
Економіко-математичні методи та моделі  
Економічна інформатика  
Економічна теорія  
Іноземна мова  (за професійним спрямуванням)  
Історія економіки та економічної думки  
Історія та культура України  
Правознавство  
Українська мова  (за професійним спрямуванням)  
Університетська освіта  
Фізичне виховання  
Філософія  
Дисципліни професійної підготовки
Аграрний маркетинг  
Біржова справа  
Господарське законодавство Анотація  
Економіка підприємства Анотація  
Інформаційні системи і технології в маркетингу Анотація  
Конкурентоспроможність підприємства Анотація  
Логістика Анотація  
Маркетинг Анотація  
Маркетинг послуг Анотація  
Маркетингова збутова політика Анотація  
Маркетингова товарна політика Анотація  
Маркетингове ціноутворення Анотація  
Маркетингові дослідження Анотація  
Маркетингові комунікації Анотація  
Менеджмент Анотація  
Системи технологій Анотація  
Статистика Анотація  
Товарознавство Анотація  
Вибіркова частина
Дисципліни загальної підготовки
Політологія Анотація Презентація
Психологія Анотація Презентація
Етика та естетика Анотація Презентація
Конфліктологія Анотація Презентація
Логіка Анотація Презентація
Соціологія Анотація Презентація
Дисципліни професійної підготовки
Бухгалтерський облік Анотація Презентація
Економіка праці і соціально-трудові відносини Анотація Презентація
Економіка та організація інноваційної діяльності Анотація Презентація
Електронна комерція Анотація Презентація
Маркетинг підприємств малого бізнесу Анотація Презентація
Організація та планування діяльності підприємств Анотація Презентація
Підприємництво Анотація Презентація
Проектний аналіз Анотація Презентація
Реклама і рекламна діяльність аграрних підприємств Анотація Презентація
Ризик-менеджмент Анотація Презентація
Управління розвитком економіки регіону Анотація Презентація
Сталий розвиток сільських територій Анотація

Презентація

Фінанси Анотація Презентація
Гроші та кредит Презентація
Етика бізнесу Анотація Презентація
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Презентація
Імітаційне моделювання Презентація
Контролінг Анотація Презентація
Маркетинг агропромислових формувань Презентація
Міжнародний маркетинг Анотація Презентація
Обгрунтування рішень і оцінювання ризиків Анотація Презентація
Потенціал і розвиток підприємства Анотація Презентація
Стандартизація та сертифікація продукції Презентація
Стратегія підприємства Анотація Презентація
Трудове право Анотація Презентація
Управління бізнес процесами Анотація Презентація