Підрозділ з організації виховної та іміджевої діяльності

                            

Юлія Радочіна

керівник підрозділу з організації виховної
та іміджевої діяльності
 
 
 

 

 

Нова стратегія виховання, окреслена в Указі Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» спрямовує колектив університету на формування студента, як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до обов’язку  із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України.

Виховна робота в університеті є однією з найважливіших складових напрямків освітянської діяльності і здійснюється всім професорсько-викладацьким складом та студентським самоврядуванням.

Планування та організацію виховного процесу в університеті здійснюють ректорат, деканати, кафедри, підрозділ з організації виховної роботи, заступники директорів  з виховної роботи навчально-наукових інститутів, директор студмістечка, завідувач спортивним клубом, куратори академічних груп та органи студентського самоврядування. Діє психологічна служба. Зачне місце у процесі організації національного виховання належить гуманітарним кафедрам.

Спрямованість і характер виховного процесу в університеті базується на широкому спектрі вихідних принципів, застосування яких потребує подальшого удосконалення. Це гуманізм і толерантність, повага до студента як особистості, врахування його індивідуальних здібностей та особливостей характеру, партнерство між викладачем і студентом, підтримка і стимулювання молодіжних ініціатив, розвитку студентського самоврядування, єдності навчання, науково-дослідної роботи і виховання. Важливим завданням роботи у цьому напрямку є втілення у життя системного підходу в управлінні, створення системи взаємообумовлених факторів взаємодії, що мають елементи саморегуляції як у напрямкові забезпечення якісної гуманітарної освіти студента, так і формуванні мотивації до суспільно корисної діяльності, відповідають інтересам особистості, навчального закладу і держави.

Для створення умов реалізації молодіжної політики в університеті передбачається:

 • подальший розвиток студентського самоврядування, розширення його функцій та напрямків діяльності;
 • сприяння ефективній реалізації молодіжних програм та ініціатив;
 • визнання та забезпечення статусу студента як партнера, відповідального за зміст та якість вищої освіти;
 • підвищення рівня добробуту студентства;
 • розробка інформаційного забезпечення адаптації першокурсників до нових умов отримання освіти;
 • удосконалення роботи соціально-психологічної служби університету;
 • удосконалення інституту кураторів академічних груп;
 • активізація співпраці із закладами культури м. Полтави і Полтавської області.

Виконання цих заходів сприятиме формуванню випускників університету як особистостей, відданих Україні, національним традиціям і культурі, які займають активну життєву позицію, здійснюють реформи в ім'я становлення демократичного суспільства в Україні, зростання її міжнародного авторитету.

Студентське самоврядування в університеті є рівноправним партнером адміністрації в розвиткові та організації всіх напрямів навчально-виховної діяльності.

Планується подальша підтримка з боку адміністрації, спрямована на розвиток діяльності студентського самоврядування, захист соціальних, економічних, культурних, науково-освітніх інтересів і прав студентства навчального закладу, сприяння гармонійному розвитку особистості студентської молоді, формуванню навичок майбутнього організатора, керівника, спеціаліста. Ця мета реалізується через планове виконання завдань за різними напрямами:

 • моніторинг відвідування та успішності студентів у співпраці з навчальним відділом;
 • пошук нових активістів художньої самодіяльності;
 • організація екологічних заходів, морально-естетичних, тематичних вечорів;
 • допомога ветеранам війни і праці;
 • допомога студентам із категорії дітей-сиріт і малозабезпечених;
 • співробітництво із студентами інших країн;
 • інформування студентів щодо можливих міжнародних програмах обміну;
 • випуск студентської сторінки в газеті "Моя Академія";
 • підготовку матеріалів конференцій, симпозіумів, форумів студентського самоврядування;
 • проведення тематичних вечорів у Центрі дозвілля студентського містечка;
 • залученням студентів-мешканців гуртожитків до культурно-масових заходів університету;
 • організація самоврядування у гуртожитках студмістечка університету, контроль за дотриманням мешканцями дисципліни і правил проживання.

Заходи у сфері соціально-гуманітарного, фізичного та екологічного виховання студентів:

 • обов’язкове проведення кожним викладачем виховної роботи серед студентів з метою формування цінностей та ідеалів громадянського, суспільства, консолідації української нації;
 • формування майбутніх фахівців як духовної еліти народу, носіїв патріотизму та високих морально-етичних загальнолюдських і національних цінностей;
 • виховання духовно розвиненої людини, що дбайливо ставиться до українських культурно-історичних традицій, мови, мистецтва, формування та вирішення проблем комунікативної полікультурності в освіті, міжетнічних відносин у суспільстві;
 • підвищення рівня соціально-гуманітарної освіти майбутніх фахівців-аграріїв;
 • виховання мотивації до навчання, отримання знань, оволодіння спеціальністю, формування потреби в безперервному самостійному навчанні, розвитку уміння і навичок самоосвітою за допомогою освоєння і користування сучасними інформаційними технологіями;
 • розвиток інституту кураторів студентських груп, а також керівників індивідуальної, самостійної, навчальної роботи студентів;
 • оволодіння студентами академії декількома іноземними мовами;
 • істотно підвищити роль фізичного виховання і спорту для забезпечення гармонійного розвитку та психофізичних можливостей студентів;
 • виховання екологічної культури студентів та ощадливого ставлення до збереження природних ресурсів.

Спортивно-оздоровча робота, пропаганда здорового способу життя, підвищення якості організації роботи з фізичного виховання шляхом:

 • подальшого упровадження комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в університеті;
 • розширення практики проведення секційних занять з фізичної культури;
 • підтримки команд і спортсменів, які своїми спортивними досягненнями підвищують престиж університету;
 • активізацію молодіжного руху за здоровий спосіб життя;
 • набуття та засвоєння  молоддю нових знань про здоровий спосіб життя;
 • підвищення рівня інформованості молоді з питань профілактики паління, алкоголізму, наркоманії, захворювань на ВІЛ/СНІД;
 • вивчення, обмін і розповсюдження кращого досвіду із запобігання негативним проявам серед молоді засобами мистецтва, використовуючи їх вокальні, хореографічні, художньо-спортивні здібності;
 • упровадження нових форм організації змістовного дозвілля молоді;
 • розширення сфери діяльності спортивного клубу академії, створення факультетських осередків з метою якісного виконання державної, регіональної та академічної цільових програм фізичного виховання;
 • проведення спартакіад серед студентів, науково-педагогічних працівників і співробітників, висвітлення результатів змагань у засобах масової інформації;
 • організацію всебічної роз'яснювальної роботи про правову відповідальність за вживання алкоголю й появу в нетверезому стані студентів на території університету і студмістечка, а також у громадських місцях за його межами;
 • спільно з Товариством сприяння оборони України, спортивним клубом університету, кафедрою фізичного виховання проводити заходи оздоровчо-спортивного характеру для студентів та співробітників навчального закладу;
 • розвивати практику проведення спортивних змагань між мешканцями гуртожитків із різноманітних видів спорту;
 • продовжувати практику підведення підсумків спортивно-оздоровчої роботи за рік у формі спортивно-розважального вечора, під час проведення якого здійснювати демонстрацію переваг здорового способу життя та нагороджувати кращих спортсменів університету.

Виховна діяльність  здійснюється згідно плану виховної роботи, який складається кожного року та ухвалюється вченою радою університету.

Основними  формами виховної  роботи зі студентами університету є:

 • виховання  під час навчальних занять та кураторських годин;
 • позаурочна та індивідуальна робота;
 • заняття в спортивних секціях, творчих  колективах, клубах за інтересами;
 • участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів, зльотів;
 • робота  в органах студентського самоврядування;
 • виховна робота в гуртожитках.

Вихованя студентської молоді здійснюється за такими напрямами:

 • національно-патріотичне виховання;
 • морально-правове виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • трудове виховання;
 • фізичне виховання та утвердження здорового способу життя.

Напрямки виховної роботи тісно пов’язані і утворюють цілісну систему національного виховання студентів університету,  вони охоплюють основні сфери життєдіяльності студентської молоді: навчальну, науково-дослідницьку, громадсько-політичну, повсякденний побут, форми організованого відпочинку та дозвілля.

Поряд з навчально-виховним процесом, виховання студентів відбувається і в прозанавчальний час, через гуртки художньої самодіяльності, студентські  клуби за інтересами, музей історії університету, бібліотеку, спортивний клуб, органи студентського самоврядування. Особливістю цього напрямку виховної роботи є його планомірний і змістовний характер організації виховних заходів. Саме через них розвивається духовність, художньо-естетична культура, реалізуються творчі можливості.

Директивні документи з питань  національно-патріотичного виховання:

1. Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016— 2020 роки

2. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Аудиторія: 

Діяльність: