Опитування учасників освітнього процесу

Опитування є складовою внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти Університету і проводиться з метою вивчення думки учасників освітнього процесу та зацікавлених сторін щодо: якості освітнього процесу та освітньої діяльності в Університеті й використання отриманої інформації для її підвищення; стимулювання професійного зростання та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; врахування інтересів та пропозицій учасників освітнього процесу та інших зацікавлених сторін під час формулювання цілей та програмних результатів навчання; визначення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою; узгодження результатів діяльності Університету з вимогами та очікуваннями стейкхолдерів; отримання інформації про соціальні процеси та проблеми, які потребують свого вирішення на шляху вдосконалення всієї системи організації підготовки фахівців.

Організація опитувань здійснюється відповідно до Порядку проведення та організація опитування учасників освітнього процесу та зовнішніх стейкхолдерів у Полтавському державному аграрному університеті.

Опитування в Університеті поділяються на регулярні та нерегулярні.

Регулярні опитування – проводяться на постійній основі, є обов’язковими для проведення, а також є складовою моніторингу системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Нерегулярні опитування проводяться, за потреби, для вирішення завдань, що виникають у процесі освітньої та наукової діяльності, за рішенням кафедр, гарантів освітніх програм, відділу моніторингу та забезпечення якості освіти й інших структурних підрозділів Університету.

Суб’єктами опитування виступають: вступники, здобувачі вищої освіти, випускники, науково-педагогічні працівники, стейкхолдери, інші зацікавлені сторони.

 

Процедура опитування Графік опитування
Онлайн-опитування Результати опитування