Історія

       

Перша історична довідка про діяльність закладу вищої освіти була складена на основі архіву, збереженого одним із ректорів, зокрема Ванцаком. У ній значиться, що 01 вересня 1920 року при Полтавській Вищій робітничій школі, яка знаходилася у підпорядкуванні Полтавської ради  губернських професійних спілок був організований сільськогосподарський факультет із секціями полеводства, тваринництва і садівництва із городництвом. Завданням факультету стала підготовка кваліфікованих спеціалістів для сільського господарства. Із жовтня 1921 року по жовтень 1929 року цей заклад працював у статусі Політехнікуму, який мав відділення: 1) агрономічне, 2) зоотехнічне, 3) інтенсивних культур, 4) кооперативне. У жовтні 1929 р. Політехнікум реорганізовано в сільськогосподарський інститут з приєднанням до нього Полтавського індустріального, Полтавського землевпорядного, Красноградського і Ерастівського сільськогосподарських технікумів.


Інститут підпорядкований Наркомату Землеробства УРСР.Станом на 1929-1930 навчальний рік діяли такі факультети: 1) агрономічний, 2) зоотехнічний, 3) інтенсивних культур, 4) землеустрою, 5) усуспільнення сільського господарства, 6) індустріалізації сільського господарства, 7) сільськогосподарського будівництва, 8) робітничий факультет для підготовки молоді до вступних іспитів.

Згідно з наказом Наркома Землеробства УРСР за № 277/ 2925 від 19 серпня 1930 р. і постановою директора інституту за № 105 § 1 від 23 серпня 1930 р. сільськогосподарський інститут реорганізовано наступним чином:

1) На базі факультету сільськогосподарського будівництва створено окремий інститут сільськогосподарського будівництва з підпорядкуванням «Совколхозстрою» (Нині це Національний університет «Полтавська Політехніка імені Ю. Кондратюка»), 2) на базі факультету індустріалізації сільського господарства в частині переробки зоотехнічних і плодоовочевих продуктів створено інститут м’ясної і плодоовочевої технології з підпорядкуванням Наркомторгу України, 3) на базі зоотехнічного факультету створено сільськогосподарський інститут з факультетами: зоотехнічним і спеціальних культур з підпорядкуванням тресту Свинарства СРСР.

 


Згідно з телеграфним розпорядженням останнього від 23 серпня 1930 р. до складу інституту введено факультет кормових культур на базі агрономічного факультету.

Відповідно до наказу Наркомсовхозов СРСР від 19 жовтня 1930 р. наказом директора від 26 жовтня 1930 р. за № 18 факультет спеціальних культур з 20 жовтня 1930 р. передано в систему Наркомторгу СРСР і на базі його засновано плодоовочевий інститут.

Інститут іменується зоотехнічним з 1 жовтня 1930 р., в наказі директора інституту за № 40 від 12 грудня 1930 р. затверджений штат медперсоналу цього закладу.

Згідно з наказом директора за 4 від 8 січня 1931 р. зоотехнічний інститут перейменовано на інститут свинарства, його передано у підпорядкування тресту «Свиновод» Наркомату зернових і тваринницьких господарств  СРСР. Факультети: 1) свинарства, 2) молочного скотарства, 3) кормових культур.

Згідно з розпорядженням Наркомату радгоспів і наказом директора інституту за № 92 від 7 липня 1933 р. інститут свинарства перейменовано в зоотехнічний інститут системи Наркомату радгоспів СРСР з факультетами свинарства, великої рогатої худоби  і агрокормовим.

Відповідно до наказу Народного Комісара зернових і тваринницьких радгоспів СРСР за № 834  § 3 за 1934 р., наказом директора інституту від 29 вересня 1934 р. за № 165 зоотехнічний інститут перейменовано в Полтавський сільськогосподарський інститут.

Діють факультети: агрономічний і зоотехнічний.

На виконання Указу Президії Верховної Ради СРСР від 10 квітня 1946 р. і наказів по Міністерству вищої освіти і тваринництва СРСР №№ 76 і 45 за 1946 р. з 10 червня 1946 р. інститут передано в підпорядкування Міністерства вищої освіти СРСР.Факультети: агрономічний і зоотехнічний.

Згідно з наказом Міністра культури СРСР за № 1558 від 2 вересня 1953 р. інститут переходить в підпорядкування Міністерства культури СРСР.

У 1954 р. інститут переходить в підпорядкування Міністерства вищої освіти СРСР.

 


У 1960 р. у Полтавському сільськогосподарському інституті відкрито економічний та агропедагогічний факультети. На час завершення відбудовного періоду в інституті функціонувало п’ять факультетів: 1) агрономічний, 2) зоотехнічний, 3) заочний, 4) загальнонауковий, 5) агропедагогічний.Згідно з постановою Ради Міністрів від 11 березня 1959 р. за № 253 і директивою Міністерства сільського господарства СРСР за № 412 від 26 березня 1959 р. про передачу сільгоспвузів у підпорядкування республіканських Міністерств, а також наказом по Міністерству сільського господарства УРСР від 18 квітня 1959 р. інститут переходить у підпорядкування Міністерства сільського господарства Української РСР. 

Завершення процесу формування структури Полтавського сільськогосподарського інституту, основа якої збереглася і нині, відноситься до середини 1960-х років, коли було відкрито факультет механізації сільського господарства. У 1966-1967 н. р. в інституті функціонувало сім факультетів. Окрім агрономічного, зоотехнічного, економічного, факультету механізації діяли ще заочний та загальнонауковий (до серпня 1967 року). Факультет громадських професій з 1962 р. функціонував на громадських засадах.

За успіхи колективу у навчально-виховному процесі у 1971 р. вуз нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора.

Рішенням міжгалузевої акредитаційної комісії від 29 вересня 1993 року (протокол № 16/5) вперше були ліцензовані та акредитовані спеціальності «Аграрний менеджмент», «Агрономія», «Ветеринарна медицина», «Зооінженерія», «Механізація сільського господарства, «Облік і аудит».

Спільним рішенням Міністерства сільського господарства і продовольства України та Українською Академією аграрних наук від 25 липня 1997 року № 228/75 на базі інституту був створений навчально-науково-виробничий комплекс, до складу якого ввійшли: Полтавський державний сільськогосподарський інститут, Інститут свинарства УААН, Полтавський філіал інституту ветеринарної медицини, Хорольський агропромисловий коледж, Полтавський аграрний коледж управління і права, Березоворудський радгосп-технікум, Лубенський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку, Полтавський технікум м’ясної промисловості, Полтавське науково-виробниче об’єднання «Еліта», Веселоподільська селекційно-дослідна станція, Устимівська дослідна станція рослинництва УААН, навчально-дослідне господарство «Ювілейний».

 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2001 року № 291-р «Про створення Полтавської державної аграрної академії», Міністерством аграрної політики України Полтавський державний сільськогосподарський інститут реорганізовано у Полтавську державну аграрну академію як вищий навчальний заклад – за IV освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 1283 від 16.10.2020 року «Про зміну типу та перейменування Полтавської державної аграрної академії» було утворено Полтавський державний аграрний університет. Почалася нова віха в житті закладу вищої освіти.

 

Підстава:  ф.р-911 (Полтавський сільськогосподарський інститут Міністерства сільського господарства УРСР) справа фонду, арк. 4, 5, 49. // Державний архів Полтавської області. Довідка від 13.12.2019 № 04-14/112-1

 

Полтавська державна аграрна академія (1920 -2015) Історія та здобутки (PDF)

Полтавський державний аграрний університет 100 років звершень (частина 1) (PDF)

Полтавський державний аграрний університет 100 років звершень (частина 2) (PDF)

До 100-річчя - 100 добрих справ

Архів газети "Аграрна академія моя"