Положення про освітню діяльність

 1. Положення про організацію освітнього процесу в Полтавському державному аграрному університеті

 2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Полтавському державному аграрному університеті

 3. Положення про забезпечення права на вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в Полтавському державному аграрному університеті

 4. Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни в Полтавському державному аграрному університеті

 5. Методичні рекомендації з розроблення освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) програми I-III рівнів вищої освіти в Полтавському державному аграрному університеті

 6. Положення про робочу програму навчальної дисципліни в Полтавському державному аграрному університеті

 7. Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Полтавському державному аграрному університеті

 8. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію у Полтавському державному аграрному університеті

 9. Положення про організацію та проведення відстроченого контролю оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Полтавському державному аграрному університеті

 10. Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти Полтавського державного аграрного університету

 11. Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення здобувачів вищої освіти в Полтавському державному аграрному університеті

 12. Положення про порядок визнання та перезарахування кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи при вступі до Полтавського державного аграрного університету

 13. Порядок підготовки, виготовлення та видачі академічних довідок у Полтавському державному аграрному університеті

 14. Методичні рекомендації щодо розробки силабусу навчальної дисципліни у Полтавському державному аграрному університеті

 15. Положення про проведення практики студентів Полтавського державного аграрного університету

 16. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Полтавському державному аграрному університеті

 17. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту та додатку до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) у Полтавському державному аграрному університеті

 18. Положення про електронне освітнє середовище Полтавського державного аграрного університету

 19. Положення про планування, облік і контроль виконання навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічними працівниками в Полтавському державному аграрному університеті

 20. Положення про рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників Полтавського державного аграрного університету

 21. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти Полтавського державного аграрного університету

 22. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в Полтавському державному аграрному університеті

 23. Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті здобувачами вищої освіти Полтавського державного аграрного університету

 24. Положення про порядок вирішення конфліктних ситуацій у Полтавському державному аграрному університеті

 25. Порядок проведення та організація опитування учасників освітнього процесу та зовнішніх стейкхолдерів у Полтавському державному аграрному університеті

 26. Положення про моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Полтавському державному аграрному університеті

 27. Положення про організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання у Полтавському державному аграрному університеті

 28. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у Полтавському державному аграрному університеті

 29. Порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час надання освітніх послуг у Полтавському державному аграрному університеті

    ​Архів