Положення про освітню діяльність

 1. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
 2. Положення про організацію освітнього процесу  в Полтавській державній аграрній академії
 3. Положення про забезпечення права на вибір навчальних дисциплін студентами в Полтавській державній аграрній академії
 4. Положення про освітню (освітньо-професійну, освітньо-наукову) програму в Полтавській державній аграрній академії
 5. Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни в Полтавській державній аграрній академії
 6. Положення про робочу програму навчальної дисципліни в Полтавській державній аграрній академії
 7. Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Полтавській державній аграрній академії
 8. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у Полтавській державній аграрній академії
 9. Положення про організацію та проведення відстроченого контролю оцінювання рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти в Полтавській державній аграрній академії
 10. Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти Полтавської державної аграрної академії
 11. Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення здобувачів вищої освіти в Полтавській державній аграрній академії
 12. Положення про порядок визнання та перезарахування кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи при вступі до ПДАА
 13. Порядок підготовки, виготовлення та видачі академічних довідок
 14. Методичні рекомендації щодо розробки силабусу навчальної дисципліни Полтавської державної аграрної академії
 15. Положення про проведення практики студентів Полтавської державної аграрної академії
 16. Положення про організацію та проведення ознайомчої практики (стажування) здобувачів вищої освіти Полтавської державної аграрної академії за кордоном
 17. Положення про академічну мобільність ЗВО ПДАА
 18. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT)
 19. Положення про електронне освітнє середовище
 20. Положення про електронну бібліотеку Полтавської державної аграрної академії
 21. Положення про планування, облік і контроль виконання навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи науково-педагогічними працівника
 22. Положення про рейтингове оцінювання роботи НПП ПДАА
 23. Положення про організацію освітнього процесу і проведення поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у Полтавській державній аграрній академії
 24. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти Полтавської державної аграрної академії
 25. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в Полтавській державній аграрній академії (нова редакція)
 26. Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті в Полтавській державній аграрній академії
 27. Положення про забезпечення права на вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін (Введено в дію наказом ректора від 16 грудня 2020 р. № 256)
 28. Положення про порядок вирішення конфліктних ситуацій
 29. Положення про порядок визнання результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті, здобувачами вищої освіти Полтавської державної аграрної академії (нова редакція). Чинне з 1.03.2021 року.