Наукові досягнення академії

Науково-дослідна робота спрямована на вирішення практичних проблем підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва й зосереджується за трьома основними напрямами:

 • по-перше, проведення наукових досліджень у різних галузях сільськогосподарського виробництва;
 • по-друге, підготовка науково-педагогічних кадрів;
 • по-третє, залучення до наукової роботи студентів.

Крім того, вчені академії плідно працюють над вивченням наступних питань:

 • розробка технології вирощування екологічно безпечного високоякісного зерна сільськогосподарських культур;
 • розробка екологічно безпечних заходів боротьби з алергенною рослинністю на землях несільськогосподарського призначення;
 • пошук та дослідження енергозберігаючих технологічних процесів і технологій;
 • дослідження, розробка і створення локальної системи гарячого водопостачання для тваринницьких ферм на основі використання відновлювальних джерел енергії;
 • вивчення, розробка та впровадження методів і форм застосування полтавського бішофіту в сільському господарстві;
 • розробка технології захисту сільськогосподарських культур від шкідників на основі принципу синергізму пестицидів;
 • розробка інноваційних та ресурсозберігаючих технологій харчових виробництв;
 • створення нових робочих органів ґрунтообробної техніки для органічного землеробства;
 • розробка технології вирощування лікарських рослин (ехінацеї та розторопші плямистої);
 • проведення комплексного агроекологічного районування території (на прикладі Полтавської області);
 • створення моделей вирощування сільськогосподарських культур із запланованою кількістю та якістю урожаю;
 • розробка та впровадження новітніх репродуктивних біотехнологій у свинарстві;
 • удосконалення системи годівлі свиней із використанням кормів власного виробництва.

Академія має чималий науковий потенціал для реалізації напрямів наукової діяльності: 7 академіків, 3 члени-кореспонденти галузевих академій наук України, 11 володарів почесних державних звань, один лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, один лауреат Премії Президента України для молодих учених, 33 докторів наук, професорів і 244 кандидатів наук, доцентів.

Під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора Тищенка В.М. плідно працює створений понад 30 років тому Навчально-виробничий підрозділ із селекції та насінництва, який об’єднує три наукові лабораторії –селекції озимої пшениці, селекції зернобобових та круп’яних культур, селекції, насінництва та сортової агротехніки сої. (Наукові підрозділи академії, їх напрям діяльності, робота з замовниками)

На рахунку цього підрозділу:

 • 16 сортів пшениці озимої: Коломак 3, Коломак 5, Українка полтавська, Манжелія, Левада, Фора, Диканька, Говтва, Сагайдак, Вільшана, Сидір Ковпак, Царичанка, Орлиця, Лютенька, Полтавчанка, Кармелюк;
 • 7 сортів гороху: Норд, Полтавець 2, Олеко, Зіньківський, Мазепа, Апостол, Чекалін;
 • 3 сорти проса: Полтавське золотисте, Золушка, Біла альтанка;
 • 5 сортів сої: Агат, Алмаз, Аметист, Антрацит, Артеміда.
За створення високопродуктивних сортів із високою якістю зерна Тищенку В.М. присвоєно звання лауреата рейтингу «Золота Фортуна», а за пропаганду селекційних досягнень академії він нагороджений Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України на Міжнародній виставці-ярмарку «Агро-2006». Сорти селекції академії займають значні площі в Полтавській області та в інших регіонах нашої держави.
Доцент кафедри екології та ботаніки Самородов В.М. та доцент кафедри землеробства і агрохімії  Поспєлов С.В. ведуть плідну роботу із всебічного вивчення цікавої лікарської рослини ехінацеї стосовно удосконалення технології її вирощування, селекції та використання в фармацевтичній практиці. Дані автори створили сорт ехінацеї блідої (Красуня прерій) та сорт ехінацеї пурпурової з підвищеним вмістом біологічно активних речовин – Зірка Миколи Вавилова. Ці дослідження відмічено премією ім. Л.П. Симиренка Національної Академії Наук України, премією ім. академіка М.М. Гришка Ради ботанічних садів та дендропарків України, дипломом переможців Всеукраїнського конкурсу «Винахідник-2005» та «Винахідник-2006». В цілому, наукові розробки цих дослідників захищені понад 50 авторськими свідоцтвами та патентами на винаходи.
Вчені академії розробили концепцію органічного землеробства та одержання екологічно безпечної продукції. Із цієї проблеми проведено чимало обговорень семінарів, конференцій. На виставці-ярмарку «Агро-2015» у м. Києві область експонувалася під девізом «Полтавщина – екологічний стандарт України».
На кафедрі Харчових технологій ведеться наукова робота за міжкафедральною тематикою Інноваційні та ресурсозберігаючи технології харчових виробницив. Професор кафедри харчових виробницт тфакультету ТВППТ, доктор техн. наук Сукманов В.А. є науковим керівником міжкафедральної науково- дослідної лабораторії  ПДАА – Субкритичні технології у харчових виробництвах.
В цьому напрямку плідно працюють доктор технічних наук, професор Сукманов В.О, завідувач кафедри Харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент Будник Н.В., доцент кафедри Харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент Кайнаш А.П., доцент кафедри Харчових технологій, кандидат с.-г. наук Кодак Т.С. Наукову тематику на тему «Розробка технології виділення поліненасичених жирних кислот з ліпідовмісної сировини» виконує доцент кафедри Харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент Дубова Г.Є., над науковою темою «Забезпечення мікробіологічної безпеки харчових продуктів та підвищення термінів їх зберігання» працює доцент кафедри Харчових технологій, кандидат с.-г. наук, доцент Юхно В.М.
Професор кафедри Годівлі та зоогігієни с.-г. тварин, доктор с.-г. наук Поліщук А.А. є одним із ведучих в Україні науковцем в галузі фізіології травлення моногастричних тварин, годівлі, розробки рецептів комбікормів і використання кормових добавок. Розроблена ним технологія економічної годівлі свиней з успіхом використовується в Україні. 
 
Основним напрямком науково-дослідної роботи кафедри технології виробництва продукції тваринництва є виконання тематики:
 • Розроблення та впровадження новітніх репродуктивних біотехнологій у свинарстві (№ ДР 0119U101637).
 • Розроблення ефективних фізіолого-біохімічних методів підвищення конверсії корму та відтворювальної здатності свиней. 
 • Історія розвитку та розробка сучасних технологічних рішень підвищення виробництва та якості продукції тваринництва в Полтавській області (№ ДР 0119U101651).
Коло наукових інтересів доктора сільськогосподарських наук Шості Анатолія Михайловича зосереджено на розробленні фундаментальних основ формування та регуляції репродуктивної функції у тварин. Ним встановлено ряд нових функціональних закономірностей метаболізму в системі «мати – плід» свиней, які визнані світовою спільнотою і мають вагоме значення не тільки для галузі свинарства, але й вирішують ряд методологічних проблем загальної біології та медицини.  Створені та впроваджені наукові розробки – методи та прилади для штучного осіменіння, дозволяють суттєво підвищити відтворювальну здатність поголів’я та рентабельність галузі свинарства. 
 
Здійснює підготовку  здобувачів вищої освіти ступеня Доктор філософії за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», спеціалізацією – 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.
Основним напрямком науково-дослідної роботи кафедри технологій дрібного тваринництва є виконання тематики:
 • Розроблення та впровадження новітніх репродуктивних біотехнологій у свинарстві (№ ДР 0119U101637).
 • Розроблення ефективних фізіолого-біохімічних методів підвищення конверсії корму та відтворювальної здатності свиней. 
 • Удосконалення сучасних порід сільськогосподарських тварин.
На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня Доктор філософії за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Результати наукових досліджень з пріоритетних напрямків галузі тваринництва публікуються у фахових виданнях, доповідаються на конференціях з актуальних проблем галузі тваринництва, впроваджуються у виробництво та навчальний процес. Викладачі кафедри здійснюють наукові консультації за госпдоговірною тематикою з питань технології виробництва продукції тваринництва.
У результаті проведених наукових досліджень Усенко Світланою Олексіївною встановлено особливості динаміки гормонального фону та  процесів вільно-радикального пероксидного окиснення у різних тканинах свиней в залежності від віку, статі, генотипу та фізіологічного стану та їх вплив на загальний рівень метаболізму в організмі. Одержані дані використовуються як довідковий матеріал, що характеризує в нормі рівень гормонального та біохімічного статусу в період статевого дозрівання і протягом відтворювального циклу у свиней з метою відповідної корекції залежно від їх віку та фізіологічного стану. 
 
Викладачами факультету ветеринарної медицини розроблені рекомендації із застосування полтавського бішофіту в лікуванні сільськогосподарських тварин.

На інженерно-технологічному факультеті розроблений і виготовлений комбінований аґреґат для ґрунтозахисного землеробства «Агроекологія КА-4, 2». Механізм пройшов випробування в навчально-дослідному господарстві академії «Ювілейний», високо оцінений спеціалістами, може випускатися серійно. Крім того, вченими академії розроблений новий робочий орган для ґрунтообробних знарядь, основою якого є криволінійна поверхня. Така конструкція дає змогу значно зменшити опір ґрунту на робочі органи, що досить знижує витрати пального і працює в напрямі енергозбереження.

Лабораторією маркетингу під керівництвом доктора економічних наук, професора Писаренка В.В. ведуться дослідження факторів, що впливають на ефективність та реалізацію овочів; розробляється модель оптимізації виробництва та створення на цій базі стійкої позиції аграрних підприємств різних розмірів та форм організації.

В районах області функціонують господарства, на базі яких систематично проходять семінари і Дні поля.

Співробітники факультету економіки та менеджменту беруть активну участь у розробці внутрішньорайонної спеціалізації господарств окремих районів Полтавської області, ведуться дослідження з питань забезпечення конкурентноздатності АПК у напрямі ресурсо- та енергозбереження, підвищення конкурентноздатності продуктових підкомплексів – м'ясного, молочного, олійно-екстракційного, цукро-бурячного; технічного переозброєння та реконструкції підприємств АПК; освоєння маркетингу та рекламної діяльності; опрацювання резервів і шляхів реформування й реструктуризації підприємств АПК; надання консультативної та практичної допомоги аграрним підприємствам у їх реформуванні на основі приватної власності; удосконалення орендних відносин, бізнес-планування.

На факультеті обліку та фінансів наукова робота здійснюється за наступними напрямами:

 • фінансова санація та банкрутство АПК;
 • удосконалення бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах на основі нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
 • удосконалення прийомів і методів аналізу ефективності сільськогосподарського виробництва.

Напрями наукової діяльності досліджень узгоджені з програмою наукового центру «Інститут аграрної економіки УААН».

Значна увага в академії надається залученню студентів до наукової роботи. При кафедрах академії працюють студентські наукові гуртки, в яких студенти опановують методику наукових досліджень, беруть участь у виконанні ініціативної тематики, що ведеться викладачами академії у другій половині.

Результати наукових досліджень щорічно доповідаються на наукових конференціях професорсько-викладацького складу та студентів.

Систематично видається науково-виробничий фаховий журнал «Вісник Полтавської державної аграрної академії» та збірники наукових праць академії.

Значна увага в академії надається підготовці науково-педагогічних кадрів. Підготовку кадрів вищої кваліфікації здійснює аспірантура і докторантура:

 • для здобуття ступеня доктора філософії за 8 спеціальностями: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 201 Агрономія, 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, 211 Ветеринарна медицина, 281 Публічне управління та адміністрування, 133 Галузеве машинобудування;
 • для здобуття ступеня доктора наук з відривом від виробництва за  спеціальністю 051 Економіка.

В академії діє спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Стрімкий розвиток технологій вимагає від освітніх закладів відповідних  заходів по розвитку інноваційної діяльності та охорони  створеної  інтелектуальної  власності. З цією метою за ініціативи ректора, професора Аранчій Валентини Іванівни створений Центр інтелектуальної власності та підтримки інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві Полтавської державної аграрної академії, як науковий підрозділ, що діє на громадських засадах.

Активна робота в сфері розвитку інноваційної діяльності та охорони  інтелектуальної власності ректорату Академії визнана та підтримується  на Всеукраїнському та Міжнародному рівнях. Зокрема, професор Аранчій В.І. нагороджена Орденом «Відображення» Міжнародного салону Винаходів і нових технологій «Новий Час». Куратор роботи Центру –  перший проректор, професор Писаренко Павло Вікторович, який робить великий внесок у інноваційну діяльність, зокрема  в сфері органічного та енергоощадного виробництва сільськогосподарської продукції.

Керівник центру – Прасолов Євген Якович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри безпеки життєдіяльності. Понад 40 років займається винахідницькою роботою, є автором 102 патентів України  та 87 авторських свідоцтва СРСР, є  заслуженим винахідником Радянського  союзу. Активно займається науковою роботою, має понад 300 опублікованих  наукових праць. Внесок  Прасолова Є.Я. у розвиток науково-винахідницької та інноваційної діяльності визнаний на міжнародному рівні. Він нагороджений урядовою нагородою Бельгії орденом «Шевальє» (Лицар науки); Орденом «За вклад в освіту» Наградної Ради Російської Геральдичної Палати; Орденом Всесвітньої Федерації Асоціацій Винахідників.

Результати винахідницької діяльності Академії щороку представляються на Міжнародних виставках винаходів  і нових технологій. Реєстри охоронних документів Академії за: 

Полтавська державна аграрна академія може надавати сільгоспвиробникам наступні наукові послуги:

 • рекомендації з технологій вирощування екологічно безпечного високоякісного зерна пшениці озимої, гороху, проса, сої;
 • рекомендації з інтенсивних технологій вирощування основних сільськогосподарських культур;
 • рекомендації з розробки технологічних карт вирощування сортів сої;
 • рекомендації з розробки технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур з елементами енергозбереження;
 • рекомендації з технології вирощування лікарських рослин, зокрема ехінацеї пурпурової та розторопші плямистої;
 • проведення агрохімічного аналізу ґрунтів та розробка рекомендацій щодо раціонального використання добрив;
 • рекомендації із застосування вермикультури (біоґумусу) для підвищення врожайності сільськогосподарських культур;
 • рекомендації з енерґоощадних ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту;
 • рекомендації з екологобезпечних технологій захисту культурних рослин від бур'янів;
 • рекомендації з оптимізації структури посівних площ;
 • консультації з питань земельних та майнових відносин;
 • консультації з питань садівництва та овочівництва;
 • консультації з питань паркової культури, квітникарства;
 • консультації з питань застосування лікарських рослин у медицині;
 • консультації з питань бджільництва;
 • рекомендації зі створення високопродуктивного стада свиней;
 • розробка раціонів годівлі сільськогосподарських тварин;
 • рекомендації стосовно сучасної системи годівлі свиней з використанням кормів власного виробництва;
 • рекомендації із застосування бішофіту в лікуванні сільськогосподарських тварин;
 • проведення акушерсько-гінекологічної диспансеризації корів і телиць парувального віку;
 • діагностика і лікування захворювання молочної залози у корів;
 • проведення диспансерного обстеження корів і телиць із визначенням клінічного статусу стада;  
 • відновлення, виготовлення та установка системи автоматичного контролю зернозбиральних комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки;
 • проведення комплексного аналізу і прогнозу показників виробничого травматизму в АПК та розробка заходів із його профілактики;
 • консультації з бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах;
 • розробка бізнес-планів:
 • реалізація сільгосппідприємствам та фермерам насіння високих репродукцій пшениці озимої, гороху, проса, сої селекції Полтавської державної аграрної академії;
 • підвищення кваліфікації з питань комп'ютерної техніки;
 • реалізація навчальної, методичної та наукової літератури, підготовленої вченими академії.

Всі організаційні питання з надання наукових послуг та укладення угод щодо наукового співробітництва можна вирішити за контактами.