Реєстри видань, затверджених до друку рішенням вченої ради академії 2019 року

з/п

Вид видання

Назва та обсяг видання, автори

Надання грифу

«затверджено до друку»,

протокол засідання

 (№, дата, рік)

1

2

3

4

1

Колективна монографія

 «Безпека XXI століття: національні та геополітичні аспекти»  під загальною редакцією доктора економічних наук, професора Маркіної Ірини  Анатоліївни, завідувача, професора кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії, обсягом 771с.

Протокол № 14

 від 05 лютого 2019 року

2 Колективна монографія

«Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання», обсягом 279 с.

За редакцією: Горба Олега Олександровича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента, проректора з науково-педагогічної, наукової роботи Полтавської державної аграрної академії;

Чайки Тетяни Олександрівни, кандидата  економічних наук Полтавської державної аграрної академії;

Яснолоб Ілони Олександрівни, кандидата економічних наук, старшого викладача кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 15

 від 28 лютого 2019 року

3 Збірник матеріалів конференції IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині» (м. Полтава, 14-15 лютого 2019 року), обсягом  174 с.

Протокол № 16

 від 26 березня 2019 року

4 Випуск науково-виробничого фахового журналу

«Вісник Полтавської державної аграрної академії», випуск № 1 за 2019 рік.

 

Протокол № 16

 від 26 березня 2019 року

5 Навчальний посібник

«Вакуумна техніка та технології» для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», обсягом 67 с.

Під загальною редакцією кандидата технічних наук, доцента Арендаренка Володимира Миколайовича, професора кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 16

 від 26 березня 2019 року

6 Монографія

«Управління розвитком сфери охорони здоров’я України», обсягом 236 с.

Автори: Маркіна Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри менеджменту Полтавській державній аграрній академії;

Аль Ширафі Мохаммед Авад, доктор філософії.

Протокол № 16

 від 26 березня 2019 року

7 Навчальний посібник

«Облік, оподаткування та аудит» для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» освітньо-професійної програми 071 «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», обсягом 509 с.

Автори: Плаксієнко Валерій Якович, доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;

Верига Юстина Андріївна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Кулик Вікторія Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

Карпенко Євгенія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Протокол № 17

 від 23 квітня 2019 року

8 Навчальний посібник

«Міжнародні фінанси» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», обсягом 128 с.

Автори: Аранчій Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії;

Дроботя Яна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 17

 від 23 квітня 2019 року

9 Збірник матеріалів конференції ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізацій ні виклики», м. Полтава, 23-24 квітня 2019 року, обсягом 428 с.

Протокол № 17

 від 23 квітня 2019 року

10 Збірник матеріалів конференції ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в Україні», м. Полтава, 18-19 квітня 2019 року, обсягом 100 с.

Протокол № 17

 від 23 квітня 2019 року

11 Навчальний посібник

«Облікова політика підприємства» для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Облік  і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік  і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», обсягом 262 с.

Автори: Кулик Вікторія Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;

Левченко Зоя Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач, професор кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 17

 від 23 квітня 2019 року

12 Монографія

«Правове регулювання дрібного сільськогосподарського кредиту та його економічне значення на українських землях Російської імперії (1861-1917 р.р.)», обсягом 244 с.

Автор: доктор історичних наук, професор Якименко Микола Андрійович, професор кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 19

 від 28 травня 2019 року

13 Випуск науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії», випуск № 2 за 2019 рік.

Протокол № 23

 від 26 червня 2019 року

14 Практикум

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів аграрних закладів вищої освіти, обсягом 240 с.

Автори: Дедухно Алла Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії;

Сизоненко Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 23

 від 26 червня 2019 року

15 Навчальний посібник

«Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» з дисциплін професійної підготовки для здобувачів вищої освіти степеня «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування», обсягом 258 с.

Автор: Грибовська Юлія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 23

 від 26 червня 2019 року

16 Підручник

«Енергетичні культури» для здобувачів вищої освіти агрономічних, біотехнологічних та екологічних спеціальностей закладів вищої освіти, аспірантів, викладачів і спеціалістів аграрних підприємств, обсягом 300 с.

Автори: Курило Василь Леонідович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри сільськогосподарських машин Вінницького національного аграрного університету;

Кулик Максим Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії;

Калініченко Олександр Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємництва Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 23

 від 26 червня 2019 року

17 Колективна монографія «Альтернативні джерела енергії у підвищенні енергоефективності та енергонезалежності сільських територій», обсягом 276 с.

За редакцією Яснолоб Ілони Олександрівни, кандидата економічних наук, старшого викладача кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії;

Чайки Тетяни Олександрівни, кандидата економічних наук, начальник редакційно-видавничого відділу Полтавської державної аграрної академії;

Горба Олега Олександровича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента, проректора з науково-педагогічної, наукової роботи Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 1

від 24 вересня 2019 року
18 Навчальний посібник

«Машини та обладнання для кормоприготування на малих фермах» для інженерно-технічних працівників наукових, проектних та експлуатаційних організацій, що займаються розробкою та експлуатацією обладнання для малих ферм, обсягом 82 с.

Автори: Велит Ірина Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент,  доцент кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної академії;

Іванкова Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент,  доцент кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної академії;

Бовсуновський Василь Миколайович, кандидат технічних наук, доцент;

Бурлака Олексій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент,  доцент кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 2

від 29 жовтня 2019 року

19 Колективна монографія

«Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва», обсягом 300 с. за редакцією

Калашник Олени Володимирівни, кандидата технічних наук, доцента, доцента кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії;

Махмудова Ханлара Зейналовича, доктора економічних наук, професора, завідувача,  професора кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії;

Яснолоб Ілони Олександрівни, кандидата економічних наук кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 2

від 29 жовтня 2019 року

20 Колективна монографія

«Селекційно-технологічні основи вирощування обліпихи крушиноподібної в умовах Лісостепу і Полісся України», обсягом 192 с.

Автори: Гриник Ігор Володимирович, директор Інституту садівництва НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України;

Москалець     Валентин       Віталійович,  доктор сільськогоспо-дарських наук, старший науковий співробітник, доцент, головний науковий співробітник селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва НААН України;

Москалець Тетяна Захарівна, доктор біологічних наук, доцент, завідуюча лабораторією селекції та технології вирощування ягідних культур Інституту садівництва НААН України;

Барат Юрій Михайлович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії;

Любич Віталій Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, доцент технології зберігання і переробки зерна Уманського національного університету садівництва;

Пелехатий     Вадим Миколайович, кандидат сільськогоспо-дарських наук, доцент, доцент кафедри рослинництва Житомирського національного агроекологічного університету МОН України;

Пелехата Наталія Павлівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри рослинництва Житомирського національного агроекологічного університету;

Овезмирадова           Ольга Бяшимівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри рослинництва Житомирського національного агроекологічного університету;

Іванкова Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент,  доцент кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної академії;

Бовсуновський Василь Миколайович, кандидат технічних наук, доцент;

Бурлака Олексій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент,  доцент кафедри технології та засоби механізації аграрного виробництва Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 7

від 29 листопада  2019 року
21 Монографія

«Управлінські аспекти інформаційної безпеки: теорія, методологія, практика», обсягом 326 с.

Автор: Дячков Дмитро Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 7

від 29 листопада  2019 року
22

Навчальний

посібник

«Стратегічний маркетинг», обсягом 240 с.

Автори: Писаренко Володимир Вікторович, доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії.

Багорка Марія Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри маркетингу Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.

Протокол № 7

від 29 листопада  2019 року
23 Бібліографічний покажчик

«Сільський зелений туризм», обсягом 56 с.

Укладач: Пащенко Любов Дмитрівна, завідувач відділу бібліотеки Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 10

від 19 грудня  2019 року

24 Монографія

«Сільське господарство Лівобережної України в умовах аграрних реформ 1861-1917 років», обсягом 250 с.

Автори: Якименко Микола Андрійович, доктор історичних наук, професор, професор кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії;

Макарець Світлана Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри  гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії;

Краснікова Оксана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 10

від 19 грудня  2019 року

25 Монографія мовами ЄС

«Plant energy resources: agroecological, economic and energy aspects» (Рослинні енергетичні ресурси: агроекологічний, економічний та енергетичний аспекти), обсягом 150 с.

Автори: Кулик Максим Іванович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії;

Курило Василь Леонідович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондента НААН, професор кафедри сільськогосподарських машин Вінницького національного аграрного університету;

Калініченко Олександр Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Полтавської державної аграрної академії; 

Галицька Марина Анатоліївна, асистент кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 10

від 19 грудня  2019 року

26 Монографія

«Оптимальні енергетичні системи з урахуванням наявного потенціалу відновлюваних джерел енергії у Лісостепу України», обсягом 150 с.

За редакцією: Кулика Максима Івановича, доктора сільськогосподарських наук, доцента, доцента кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії;

Калініченка Олександра Володимировича, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 10

від 19 грудня  2019 року

27 Випуск науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії», випуск № 4 за 2019 рік.

Протокол № 10

від 19 грудня  2019 року