Аранчій Валентина Іванівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Фінансів, банківської справи та страхування

Посада: 

перший проректор Полтавського державного аграрного університету

Науковий ступінь: 

доктор філософії зі спеціальності економіка підприємств і форми господарювання

Вчені звання: 

У 1998 році присвоєне вчене звання доцента
У 2010 році присвоєне вчене звання професора
У 2018 році обрана академіком Академії наук вищої освіти України
У 2019 році присвоєне почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України"

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, Адміністративний корпус

pdaa@pdau.edu.ua

тел. 8-(0532)-50-02-73

              Ідентифікатори науковця:

        • Google Академія (Валентина Аранчій)

        • ORCID ID (0000-0002- 7391-2882)

        • Scopus Author ID: 56835733900

         • Web of Science (E-3402- 2017)

 

 

Освіта

У 1983 році закінчила Полтавський сільськогосподарський інститут, кваліфікація за дипломом – економіст-організатор сільськогосподарського виробництва. У 2009 році закінчила Полтавську державну аграрну академію, кваліфікація за дипломом – спеціаліст з фінансів.

Аспірантура

1990 році вступила на заочне відділення аспірантури Київського національного аграрного університету (на кафедру економіки). У Київському науково-дослідному інституті імені Шліхтера у 1995 році захистила дисертацію на тему «Економічна ефективність яловичини в м’ясному підкомплексі АПК (на матеріалах спецгоспів Полтавської області)», здобувши науковий ступінь кандидата економічних наук.

Доктор філософії зі спеціальності економіка підприємств і форми господарювання (додаток до диплома КН №008359, від 29.04.05 р.)

Досвід роботи

  • Після закінчення Полтавського сільськогосподарського інституту у 1983 році за державним розподілом студентів була направлена на роботу в спецгосп імені Димитрова Оржицького району Полтавської області (її спеціальність – «Економіка і організація сільськогосподарського виробництва»), де була призначена на посаду бухгалтера відділення, згодом економіста по оплаті праці.
  • Працювала асистентом кафедри організації сільськогосподарського виробництва Полтавського сільськогосподарського інституту.
  • З 1997 року Валентина Іванівна Аранчій – доцент кафедри організації сільськогосподарського виробництва, з 1998 року – завідувач кафедри фінансів та кредиту, з 1999 року – декан факультету обліку та фінансів.
  • Призначена на посаду професора кафедри фінансів і кредиту з 1 вересня 2004 р.
  • У 2008 році була переведена на посаду першого проректора Полтавської державної аграрної академії й призначена директором Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу, який створено шляхом об’єднання двох факультетів: економіки і менеджменту та обліку і фінансів.
  • Стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 33 роки, і всі вони в ПДАУ.
  • Основні навчальні курси, які викладаються по кафедрі фінансів і кредиту: «Фінанси», «Фінанси підприємств»; також плідно займається науковою та методичною роботою: готує аспірантів за напрямом економіка та управління підприємствами; вийшли з друку навчальні посібники з Грифом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України: «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність підприємств», «Фінанси», «Гроші і кредит», «Інформаційні системи і технології в фінансових установах», «Актуальні питання в бухгалтерському обліку», «Обліково-фінансовий словник».

Підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (150 год.). Свідоцтво СС00493706/009303-19, 2019 р.

Стажування

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Тема: «Вивчення досвіду організації навчально-методичної, наукової, виховної роботи кафедри фінансів; вивчення досвіду самостійної й індивідуальної роботи студентства; вивчення досвіду використання інноваційних інформаційних технологій у навчальному процесі». Свідоцтво  363/2014, 2014 р.

Участь у міжнародних проектах

США. Тема: «Фермерський бізнес». Сертифікат «Інструктор фермерського бізнесу», 1995 р.

Вища школа бізнесу в  м. Домброва Гурніча (Республіка Польща). Курс міжнародного професійного розвитку для європейського освітнього проєкту «Інноваційні методи і технології  навчання: найновіше у європейській освітній практиці» (180 год.). Сертифікат, 2017 р.

Кооперативно-торгівельний університет Молдови та Національний інститут економічних досліджень (Республіка Молдова). Тема «Розвиток торгівельних відносин у контексті економічної інтеграції Республіки Молдова у міжнародну економіку». Сертифікат учасника конференції, 2017 р.

Campus France. Міжнародні дні аграрної освіти і науки в Парижі (Французька Республіка). Сертифікат від Сільвен Ріголе – аташе з питань університетсього й наукового співробітництва  Посольства Франції в Україні, 2018 р.

Участь у семінарах

Міжнародний науковий семінар у м. Лейпциг (ДФР Німеччина) «Інноваційні методики і технології в освітньому процесі. Система дуальної освіти як метод реформування системи професійного навчання». Сертифікат, 2017 р.

Здобутки

З 2011 року В.І. Аранчій обіймає посаду ректора Полтавського державного аграрного університету. За період роботи на посаді сприяє зміцненню матеріальної бази закладу вищої освіти, залучаючи для розвитку та переоснащення матеріальної бази академії інвестиції приватних компаній, які працюють на аграрному ринку області.

За дієвої підтримки В.І. Аранчій, як ректора, сертифіковано роботу наукових лабораторій, зокрема: «Лабораторії агроекологічного моніторингу», яка атестована на право проведення вимірювань за 19 показниками під час контролю якості ґрунтів й сировини рослинного походження та «Лабораторії якості зерна», якою послуговуються значна кількість аграріїв України. Поліпшено діяльність лабораторії альтернативних та відновлювальних джерел енергії, навчально-виставкового центру «НАКА», Центру інтелектуальної власності.

В.І. Аранчій доклала значних зусиль для організації роботи Навчально-виробничого підрозділу із селекції та насінництва, у сладі якого 3 потужні лабораторії: «Наукова лабораторія селекції озимої пшениці», «Наукова лабораторія селекції зернобобових та круп’яних культур», «Наукова лабораторія селекції, насінництва та сортової агротехніки сої», а виведені в них сорти визнані далеко за межами країни. Отже, довготривала кропітка праця у поєднанні з вдалою кадровою політикою сприяли визнанню успішності закладу вищої освіти, тож наслідком стало рішення МОН України від 19.11.2019 р., згідно з яким, на базі академії профінансовано відкриття центру колективного користування науковим обладнанням, зокрема «Лабораторії сучасних методів агрономії та прискорення селекції рослин». Відтепер посилилося державне значення наукової діяльності академії.

За підтримки ректора науково-дослідна робота закладу вищої освіти також здійснюється в межах науково-дослідної теми: «Розвиток АПК на основі раціонального природокористування» (номер державної реєстрації 0117U003104); «Обґрунтування методів інформаційно-консультативної підтримки агропромислової сфери» номер державної реєстрації (0117U003098). Як керівник та науковець, особливу увагу В. І. Аранчій приділяє організації освітньої та наукової діяльності підрозділів академії. Зокрема, за її каденції академія розширила спектр освітніх послуг до 22-х освітньо-професійних програм. Відкрито спеціалізовану вчену раду Д 44.887.01 із захисту докторських і кандидатських дисертацій з економіки. Щорічно 10-12 осіб захищають кандидатські дисертації та 3 і більше – докторські. Загалом вдала управлінська політика В.І. Аранчій сприяла тому, що 88% науково-педагогічних працівників академії мають наукові ступені і вчені звання, що є найвищим показником у регіоні.

За безпосередньої участі ректора В.І. Аранчій активізовано міжнародну діяльність академії – укладено понад 50 договорів з іноземними університетами, установами й організаціями 23-х країн світу. Договори безпосередньо спрямовані на поліпшення практичної підготовки викладачів і студентів. Наполеглива, продуктивна робота сприяла тому, що академія почала займати провідні місця в рейтингу серед закладів вищої освіти країни.

В.І. Аранчій займається винахідницькою діяльністю, є автором 16 патентів на винаходи і корисні моделі, два з яких відмічені Дипломами та золотими медалями міжнародної виставки винаходів (м. Ясси, Румунія, 2013 р).

Педагогічна, наукова, громадська та адміністративна діяльність В. І. Аранчій спрямована на поліпшення підготовки висококваліфікованих фахівців як для аграрної галузі, так і для інших галузей національної економіки України шляхом тісного поєднання освітнього процесу з виробництвом, а також формування у студентів високого почуття патріотизму, національної свідомості, громадянського обов’язку, високого професіоналізму у виконанні завдань з гарантування продовольчої безпеки нашої держави.

За особистий внесок у розвиток вищої освіти та вищої аграрної освіти України нагороджувалася Почесною грамотою Верховної Ради України, відомчими нагородами Міністерства освіти та науки України й Міністерства аграрної політики та продовольства України: «Відмінник освіти України (2000 рік), «Знак Пошани» (2004 рік) та «Відмінник аграрної освіти України ІІ ступеня (2006 рік). За уміле керівництво закладом вищої освіти має подяки Міністра аграрної політики та продовольства України, грамоти Полтавської обласної ради та обласної державної адміністрації.

Диплом із золотою медаллю  за проект "Технологічні рішення по життєзабезпеченню екобудинків" / Каталог винаходів на міжнародній виставці винаходів в м. Ясси, Румунія, 2013
Диплом із золотою медаллю  за проект "Способи приготування водно-спиртових настоїв для харчової промисловості" / Каталог винаходів на міжнародній виставці винаходів в м. Ясси, Румунія, 2013

Публікації

В. І. Аранчій плідно займається науковою та методичною роботою, має власну наукову школу – готує аспірантів, є автором підручників та навчальних посібників для студентів з питань фінансової діяльності підприємств, грошей та кредиту, інформаційних систем і технологій в фінансових установах. Її науковий доробок складає 224 праці: 100 фахових публікацій, серед них і монографії; 95 робіт науково-методичного характеру; 29 статей публіцистичного змісту.

Список публікацій: