Вісник Полтавської державної аграрної академії №3, 2013

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії  
Зміст 4  
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО    
Рожков А. О., Пузік В. К. Динаміка формування піґментних речовин у листках рослин пшениці твердої  ярої за дії різних варіантів ценотичної напруги між рослинами в посівах 7 ENG
Рідей Н. М., Горбатенко А. А., Кучеренко Ю. А., Пашутіна О. М. Природно-ресурсний потенціал  агроекосистем: аналіз понятійно-категоріального апарату, обґрунтування сучасних трактувань 13 ENG
Клименко М. О., Клименко О. М., Петрук А. М. Гідроекологічний моніторинг водних екосистем  з огляду на сучасні європейські напрями у природоохоронній діяльності 22 ENG
Тищенко В. Н., Панченко П. М., Чернышева О. П. Идентификация сортов и селекционных линий  пшеницы озимой по сбалансированности количественных признаков с использованием  кластерного анализа 28 ENG
Жемела Г. П., Шевніков Д. М. Фотосинтетична продуктивність посівів пшениці твердої ярої  залежно від мінеральних добрив та біопрепаратів 36 ENG
Шевніков М. Я., Кулібаба М. Ю. Урожайність та якість насіння сої залежно від строків сівби  і використання біопрепаратів 41 ENG
Глущенко Л. Д., Гангур В. В. Біопродуктивність чорнозему типового залежно від дії та післядії добрив  на ґумусний стан у агроценозах 45 ENG
Тригуб О. В., Ляшенко В. В. Взаємозв'язок елементів архітектоніки рослини з урожайними  характеристиками у сортозразків гречки звичайної (Fagopyrum Esculentum Moench.) 49 ENG
Філоненко С. В. Формування зернової продуктивності кукурудзи за різних способів основного  обробітку ґрунту 56 ENG
Харченко Ю. В., Харченко Л. Я. Вихідний матеріал для селекції кукурудзи 61 ENG
Гапріндашвілі Н. А. Зміна антиокислювального комплексу в плодах груші 68 ENG
Дорошкевич Н. В. Використання електрофорезу для додаткової оцінки нових ізолятів гриба  Pleurotus Ostreatus (jacq.: fr.) Kummer 73 ENG
Герман М. М., Міщенко О. В. Вплив протруйників на посівні якості насіння та врожайність зерна  пшениці м’якої озимої 78 ENG
Шокало Н. С. Формування урожайності рицини в умовах перехідної південної частини  Полтавської області 81 ENG
Коваль В. В., Наталочка В. О., Ткаченко С. К., Міненко О. В. Сучасний стан забезпеченості ґрунтів  Полтавської області ґумусом (органічною речовиною) 84 ENG
Глущенко Л. Д., Олепір Р. В., Лень О. І., Вакуленко В. М., Котвіцький Б. Б. Ефективність  застосування водорозчинних добрив під основні сільськогосподарські культури  за умов зміни клімату 89 ENG
Баган А. В. Вплив сортових властивостей на посівні якості насіння пшениці озимої 93 ENG
Чайка Т. О. Екологічні наслідки традиційного сільського господарства 95 ENG
Примаков О. А. Системний підхід у дослідженні технологічного процесу збирання  льону-довгунця 100 ENG
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО    
Гончарова І. І. Відтворні та фізіологічні показники телиць м’ясних порід в умовах степової зони України 106 ENG
Небилиця М. С. Оцінка свиней blup методом у племінних господарствах Черкаської області 110 ENG
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА    
Коцюмбас Г. І., Щебентовська О. М., П’ятничко О. М., Коляда Х. О. Динаміка структурних змін  грудних м’язів курей-бройлерів на ранніх термінах після забою 114 ENG
Тішин О. Л., Коцюмбас Г. І. Гістоструктурна характеристика печінки білих щурів за введення  препарату «Е-селен» у комплексі з «Клозавермом-А» 118 ENG
Лукьянова Г. А., Перебийнис А. В. Влияние акарицидных препаратов растительного происхождения  на клеточный состав гемолимфы пчёл 123 ENG
Лісова Н. Е., П’ятничко О. М., Максимович О. А., Бассараб В. П., Михалусь Г. М. Імунофізіологічні  показники телят за впливу антимікробного препарату «Цефінель» 126 ENG
Панікар І. І. Біохімічні особливості формування поросят першої доби життя 129 ENG
Кравченко С. О. Метод перфузії сечового міхура в ультразвуковій діагностиці уролітіазу  свійських котів 133 ENG
Руденко А. А. Аналіз виживання, визначення предикторів кардіальної смерті, прогнозування  летальності в собак, хворих на комбіновану мітрально-трикуспідальну недостатність 136 ENG
Жила М. І., Михалюк О. В., Бассараб В. П., Максимович О. А. Вплив пробіотичного препарату  «Пробіон» на гематологічні та окремі імунологічні показники курчат-бройлерів 140 ENG
Антіпов А. А., Пономар С. І., Гончаренко В. П., Міськова Ю. О., Коваль А. Ю. Ефективність  «Верміку» 1 % ін’єкційного розчину за кишкових нематодозів свиней 144 ENG
Кириловський С. М. Гістологічна характеристика міжклітинних компонентів сосочкового шару дерми  шкіри телиць різних порід у постнатальному онтогенезі 147 ENG
ЕКОНОМІКА    
Кузьменко О. Б. Органічне землеробство як фактор євроінтеграції України 151 ENG
Шупик І. І. Підвищення працездатного віку для жінок як один із важелів впливу на макроекономічну  ситуацію в Україні 156 ENG
Тягунова Н. М., Гудзенко М. Ю. Інтернет-торгівля: сутність та особливості 160 ENG
Терещенко І. О. Формування стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності молочного скотарства 163 ENG
ТЕХНІЧНІ НАУКИ    
Дмитриков В. П., Падалка В. В., Проценко О. В., Коломєєц В. І. Технологія переробки відпрацьованих  свинцево-кадмієвих гальванічних елементів. Повідомлення 2. Технологічна схема переробки 168 ENG
Лихвенко С. П., Харак Р. М. Аналіз роботи орного агрегату з трактором МТЗ-80 із диференціальним  і блокованим міжколісним приводом 171 ENG
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО    
Скареднов Д. Ю. Хімічний склад і фізико-хімічні властивості м’язової та жирової тканини свиней  за умов використання білкових соєвих кормів 175 ENG
Леськів Х. Я. Способи корекції біохімічних змін в організмі тварин за умов розвитку хронічного  нітратно-нітритного токсикозу 180 ENG
Семерунчик А. Д. Зміни вмісту глюкози в сироватці крові корів упродовж вагітності та в післяродовий  період 185 ENG
Гончаренко О. М. Перспективи використання треоніну в годівлі племінних курей вітчизняної селекції 187 ENG
ЮВІЛЕЇ    
Бабич А. О., Писаренко В. М., Шевніков М. Я. Хвала рукам, що пахнуть хлібом (до 80-річчя  доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Академії наук  вищої освіти України Григорія Пимоновича Жемели) 192  
Аранчій В. І., Поліщук А. А. Коли душа виходить з берегів… (до 75-річчя кандидата  сільськогосподарських наук, професора Володимира Сергійовича Тендітника) 194  
Аранчій В. І., Киричко Б. П., Кулинич С. М. Гордість вітчизняної ветеринарії  (доктору ветеринарних наук, професору Віталію Йосиповичу Іздепському – 70 років) 196  
     
Аннотации 198  
Аnnotation 205  
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2013