Вісник Полтавської державної аграрної академії №2, 2011

Вісник Полтавської державної аграрної академії №2, 2011
Зміст номера
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Антонець С.С., Писаренко В.М. Коли Україна зрозуміє свою планетарну місію?4
Писаренко В.М., Колєсніков Л.О., Ніколаєва С.А. Вплив системи землеробства, як агроекологічного фактора, на активність Poecilus Cupreus L. (Coleoptera, Carabidae)7
Шевніков М.Я. Ефективність застосування біопрепаратів та мінеральних добрив при вирощуванні сої в умовах нестійкого зволоження Лісостепу України14
Пузік Л.М. Спосіб визначення ступеня стиглості плодів дині19
Мигаль М.Д., Шульга І.Л. Відмінність сортів конопель за опушеністю листків цистолітовими волосками21
Опара М.М., Опара Н.М. Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція на службі агропромислового комплексу Полтавського регіону26
Коваль В.В., Наталочка В.О., Ткаченко С.К., Міненко О.В. Динаміка забруднення вод сільськогосподарського призначення нітратами в умовах Полтавської області32
Ласло О.О. Ґрунтовий моніторинг у системі точного землеробства37
Клименко Ю.О. Оцінка стану паркових насаджень та розробка шляхів їх оптимізації (на прикладі Голосіївського парку ім. М.Т. Рильського у Києві)39
Сидоренко А.В., Снігир В.П., Міненко О.В. Екологічний фактор і якість зерна пшениці озимої45
Сокирко П.Г. Вплив способів обробітку ґрунту на вологозабезпеченість та продуктивність соняшнику48
Герман Л.Л. Урожайність насіння моркви в залежності від елементів технології вирощування в умовах Лівобережного Лісостепу України51
Шевчук Л.М., Ярещенко О.М. Вплив умов вирощування та сорту на вміст поліфенолів у плодах чорної смородини (Ribes nigrum L.)55
Рудас Л.А. Новий сорт помідора Золота осінь61
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Присяжнюк М.В. Становлення науково-організаційних основ вітчизняного тваринництва (20-ті роки XX ст.)64
Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Товарознавча характеристика м'ясо-сальної продукції свинарства69
Голуб Н.Д., Гребенник Г.М. Використання кнурів зарубіжних генотипів у племінних господарствах України72
Нагаєвич В.М., Бондаренко О.М. Професор О.П. Бондаренко – організатор зоотехнічної науки в Україні (1884–1937 рр.)76
Яценко Л.І., Рак Т.М. Біологічна роль мікроорганізмів у підвищенні поживності кормів для свиней80
Підтереба О.І., Пілюгін В.О. Взаємозв'язок між сумою замінних і незамінних амінокислот в ендометрії 60-ї та 90-ї доби поросності та розмірами плодів84
Метлицька О.І., Гиря В.М. Генетико-селекційні аспекти прогнозування племінної цінності кнурів87
Русько Н.П. Оцінка натуральності молока за точкою його замерзання92
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Бердник В.П., Бублик О.О., Бердник І.Ю. Приготування та випробування вакцини із мікоплазм. Повідомлення 6. Результати комплексного застосування на свинях вакцини з атенуйованих штамів мікоплазм та бордетел95
Борисевич Б.В., Лісова В.В., Тітов Д.В., Хорсун О.С. Мікроскопічні зміни в тонкій кишці плодів великої рогатої худоби, абортованих при інфекційному ринотрахеїті100
Скрипка М.В., Кісільова О.В. Особливості патолого-анатомічних змін за експериментального мукормікозу курей102
Бердник В.П., Кіт А.А. Бактерійний пейзаж фекалій із прямої кишки білих мишей після застосування розчину полтавського бішофіту105
Кулинич С.М, Cаранцева Н.К. Порівняльна ефективність фізичного та механічного методів зняття зубного каменю у дрібних тварин за парадонтиту108
Курман А.Ф., Мокрий Ю.О., Грубіч П.Ю., Лепета Л.В. Епізоотологічний моніторинг бабезіозу собак у м. Полтава112
Локес П.І., Кравченко С.О., Локес Т.П. Результати ультрасонографічного дослідження собак і домашніх котів за холециститу114
Кулинич С.М. Окремі імунологічні показники крові корів, хворих на гнійні пододермати ряду господарств Полтавської області з різними способами утримання117
Морозенко Д.В. Діагностика гастроентериту в домашніх котів121
Лазоренко А.Б. Стан мінерального обміну в сполучнотканинних утвореннях копит коней за унгулярних деформацій123
Паращенко І.В. Динаміка церулоплазміну в плазмі крові корів у залежності від стадій статевого циклу і стану статевої функції127
Шкромада О.І. Мікологічні дослідження будівельних матеріалів із бактерицидними добавками після впливу на них агресивного середовища130
ЕКОНОМІКА
Харченко Н.В. Склад і принципи формування сумарного капіталу акціонерного товариства134
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Лапенко Т.Г., Прасолов Є.Я. Відновлення деталей сільськогосподарських машин140
Ковальчук С.Б. Узагальнення розрахункових методів у задачах механіки деформування брусів. Повідомлення 2. Аналіз та застосування145
Ільченко А.В., Коцюба І.Г. Підвищення ефективності керування процесів перевезення твердих побутових відходів міста Житомира150
МЕТОДИ І МЕТОДИКИ
Дуденко В.П. Прикладна наука: контрольоване впровадження результатів наукових досліджень у виробництво154
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Стріла Г.П. Еколого-економічна оцінка ефективності формування сталого землекористування з урахуванням вартості ґрунтів159
Колєснікова Л.А. Агроекосистема в умовах техногенного навантаження Решетняківського родовища Полтавської області162
Бойко І.А. Загальна характеристика та особливості умов формування підземних вод на території Полтавської області як основного джерела питного водопостачання.169
Заярна О.Ю. Ефективність застосування біопрепаратів і регуляторів росту рослин проти кореневих гнилей ячменю ярого174
Дрозд І.Ф. Особливості впливу метеорологічних умов на формування господарсько цінних ознак у льону олійного178
Захарченко В.А. Рівень мінеральних речовин у котиледонах плаценти корів із нормальним перебігом родів і при затриманні посліду182
Канівець Н.С. Активність амілази слини за виразкової хвороби язика у телят185
Атаманчук О.В. Частота виділення культур сальмонел і золотистого стафілококу за результатами аналізу звітів ветеринарної та гуманної медицини Одеської області за 2005–2008 роки. Повідомлення 1. Результати аналізу звітності ветеринарної медицини187
Портянко Т.В. Хвороби пародонту в котів (Огляд)191
Коломієць Н.О. Інвестиційна привабливість галузі м'ясного птахівництва195
Мар'євська М.Ю. Діяльність Полтавської губернської агрономічної організації по підвищенню ефективності селянсько-козацьких господарств регіону у 1910–1917 рр.198
ЮВІЛЕЇ
Писаренко В.М., Опара М.М. 10-річчю від дня заснування центру історії аграрної науки Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН204
ВТРАТИ НАУКИ
Коваленко В.Ф., Сагло О.Ф., Самородов В.М. Життя, мов спалах… (Пам'яті Ніни Антонівни Мартиненко)205
  
Аннотации207
Аnnotation213
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2011