Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

 

Публічне управління можна розглядати і як владний вплив на життєдіяльність людей з боку органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій шляхом застосування сукупності механізмів(економічних, адміністративних, інформаційно-психологічних та ін.) з метою досягнення цілей суспільного розвитку.

Публічне адміністрування як складова публічного управління ‒регламентована законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність суб’єктів публічного управління, пов’язана з реалізацією управлінських функцій способами, визначеними в інструкціях, регламентах і процедурах та концентрується на впровадженні в життя директив, розпоряджень, наказів тощо.

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
 • за ступенем вищої освіти Бакалавр - освітньо-професійна програма «Місцеве самоврядування»

 • за ступенем вищої освіти Магістр - освітньо-професійна програма «Зв'язки з громадськістю»

 • за ступенем вищої освіти Доктор філософії - освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування»

 
Форми навчання:
 • денна,
 • заочна.

 

 

 

 

Термін навчання:

 • за ступенем вищої освіти «Бакалавр» - 3 роки 10 місяців;
 • за ступенем вищої освіти «Бакалавр» (скорочений термін навчання) - 2 роки 10 місяців; 
 • за ступенем вищої освіти «Магістр»  - 1 рік 4 місяці.
 • за ступенем вищої освіти «Доктор філософії» - 4 роки.

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ ПРИЙОМУ

спеціальність 281 «Публічне управління і адміністрування»

Ступінь освіти

Денна форма

Заочна форма

  Бакалавр

100

0

  Магістр

45

80
  Доктор філософії

5

4

 
 

Сьогодні на ринку праці є гостра потреба у фахівцях, які володіють управлінськими навичками, необхідними для розв’язання стратегічних проблем державної політики, надання адміністративних послуг у публічній сфері, знайомі з принципами, функціями та етикою службової діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування, здатні організувати та очолити громадську діяльність, спрямовану на реалізацію соціально значущих проектів.

Здатність країни демонструвати економічне зростання і досягати конкурентоспроможності на міжнародній арені залежить від ефективності публічного управління, що потребує реформування як державної служби, так і місцевого самоврядування.

Впровадження нових принципів державної служби, гармонізованих з європейськими принципами, є завданнями Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106, і Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні, схваленого Постановою Верховної Ради України від 4 червня 2015 року № 509-VIII.

Відповідно до цих завдань підготовка фахівців публічного управління та адміністрування в Полтавському державному аграрному університеті здійснюється з урахуванням пріоритетів реформи державного управління, а саме:

 • побудова професійної, некорумпованої, престижної, орієнтованої на потреби громадян державної служби;

 • відділення політики від адміністрування;

 • впровадження компетентнісної моделі управління людськими ресурсами;

 • гармонізація державної служби і служби в органах місцевого самоврядування;

 • впровадження прозорої моделі оплати праці і кар’єрної мотивації державних службовців;

 • кадрове забезпечення процесу децентралізації.

 

Випускник із освітнім ступенем «Бакалавр» зможе:

Працювати в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних установах на посадах початкового, середнього та вищого фахового рівнів, віднесених до посад категорії В.

Згідно Наказу Національного агентства України з питань державної служби від 18.12.2020 № 246-20 «Про затвердження Каталогу типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад» бакалаври державного управління та адміністрування можуть обіймати посади державної служби, розподілені на 28 сімей, зокрема:

 • адміністрування послуг;

 • безпосереднє надання адміністративних послуг та консультації;

 • внутрішній аудит;

 • господарські функції;

 • державний нагляд і контроль;

 • діловодство, канцелярія і архів;

 • забезпечення реалізації та координація політики та ін.

Бакалавр публічного управління та адміністрування на посадах державної служби має бути здатний:

 1. Оцінювати та аналізувати вплив управлінських рішень у публічній сфері на суспільні процеси: зайнятість, безробіття, темпи економічних змін, інфляцію, доходи тощо.
 2. Брати участь у розробленні прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку, показників економічного та соціального розвитку об’єктів публічного управління.
 3. Брати участь у забезпеченні діяльності служб органу публічного адміністрування, функціонуванні інформаційно-комунікаційної системи.
 4. Сприяти координації роботи підрозділів органу публічного управління, а також взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування і громадських організацій.
 5. Своєчасно і якісно виконувати поставлені завдання, брати участь у реалізації стратегії розвитку об’єкта управління, впровадженні сучасних методів діяльності органу публічної влади, дотримуватися законності і етики управління.

Бакалавр публічного управління та адміністрування може обіймати адміністративні та виборні посади в органах місцевого самоврядування, віднесені до посад категорії В.

Основні функції службовця органу місцевого самоврядування на посадах категорії В:

 • підготовка проектів актів органів місцевого самоврядування та службовців місцевого самоврядування, організації виконання таких актів, контролю за їх виконанням;

 • надання адміністративних послуг;

 • управління комунальним майном, об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст;

 • здійснення інших функцій місцевого самоврядування, визначених законом.

Випускник із освітнім ступенем «Магістр» зможе працювати в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних установах на посадах фахового та керівних рівнів, віднесених до посад категорії В, Б і А.

Згідно державного класифікатора професій  ДК 003:2010 магістр публічного управління та адміністрування може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт:

1120 Вищі посадові особи державних органів влади

1120.1 Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади

1120.2 Вищі посадові особи місцевих органів державної влади

1210 Керівники підприємств, установ та організацій

1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади

1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування

1232 Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин

1319 Керівники інших малих підприємств без апарату

Слід наголосити, що претенденти на посади державної служби та місцевого самоврядування, віднесені до посад категорії Б і А, повинні мати стаж роботи не менше 2 років.

Магістр публічного управління та адміністрування має виконувати такі основні функції:

 1. Керувати структурними підрозділами органів виконавчої влади, виконавчих комітетів місцевих рад, громадських організаціях, інших публічних установ;

 2. Аналізувати вплив нормативно-правових актів на процеси публічного управління у межах своєї компетенції, здійснювати оцінку політико-правових документів та програм, використовуючи методи економічного та управлінського аналізу;

 3. Розробляти статути, положення та посадові інструкції у межах виконання адміністративних функцій, прогнозні та програмні документи економічного та соціального розвитку об’єкта управління, пропозиції з удосконалення роботи місцевих органів влади;

 4. Організовувати роботу органів публічної влади із застосуванням методології стратегічного управління і сучасних методів діяльності органу публічної влади, забезпеченням функціонування інформаційно-комунікативної системи органу влади та реалізацією заходів щодо запровадження електронного урядування в публічній сфері;

 5. Забезпечувати координацію діяльності підрозділів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, налагоджування публічно-приватного партнерства, прозорості прийняття управлінських рішень;

 6. Контролювати своєчасність і якість виконання поставлених завдань впровадження сучасних методів діяльності органу публічної влади, дотримання законності в публічному управління, використання заходів протидії корупції та зловживань владою.

Конкурентні переваги ОПП за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування»:

 • тісний зв'язок з роботодавцями: залучення фахівців публічної сфери до навчального процесу, формування та перегляду ОПП, можливість проходження практики в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, залучення студентів до громадських заходів тощо;

 • участь викладачів кафедри у підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, що дозволяє вчасно оновлювати навчальний контент;

 • можливість поглибленого вивчення іноземної мови;

 • поєднання фундаментальної теоретичної підготовки з практичною, що сприяє швидкому працевлаштуванню за фахом.