Щетініна Тетяна Олексіївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Публічного управління та адміністрування

Посада: 

доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4,

кафедра публічного управління та адміністрування, каб. 494

Ідентифікатори науковця:

Перепідготовка - Інститут післядипломної освіти Полтавської державної аграрної академії, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст з бухгалтерського обліку» (2006 р.). - Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації при Полтавському університеті споживчої кооперації України, кафедра правознавства (2009 р.).

Освіта

У 1993 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка за спеціальністю «Історія і право», здобула кваліфікацію «вчитель історії і права» (спеціаліст). У 2006 році закінчила Інститут післядипломної освіти Полтавської державної аграрної академії за спеціальністю «Облік і аудит», здобула кваліфікацію «Економіст з бухгалтерського обліку» (спеціаліст).

Аспірантура

Аспірантура Полтавського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка, кафедра історії східних слов’ян (1996 – 1998 рр.).
Кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України з 2012 року.

Підвищення кваліфікації

  • Національний універси-тет біоресурсів і природо-користування України, ННІ післядипломної осві-ти,  свідоцтво про підви-щення кваліфікації «Інно-ваційна спрямованість педагогічної діяльності» при викладанні дисциплін «Господарське право», «Адміністративне право», «Правові засади адмініст-ративної діяльності», «До-говірне право» 12 СПВ 076710 від 23.05.2014 р.
  • Національний універси-тет біоресурсів і природо-користування України, ННІ післядипломної осві-ти,  свідоцтво про підви-щення кваліфікації «Інно-ваційна спрямованість педагогічної діяльності» при викладанні дисциплін «Підприємницьке право», «Організація екскурсійних послуг»
  • СС 00493706/001137-16 від 30.09.2016 р.
  • Комунальна установа «АГЕНЦІЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ». Науково-практичний семінар «СКЛАДАННЯ ПРОЄКТНИХ ЗАЯВОК» для участі в «Програмі малих грантів публічної дипломатії – академічні та освітні програми» (Program: Ukraine: U.S. Government Public Diplomacy Small Grants Program – Academic and Educational Programs), сертифікат ПК 42254455/000009-20 від 05.03.20мр.
  • The X International Science Conference «Science foundations of modern science and practice», November 23 – 26, 2021, Athens, Greece / Х Міжнародна наукова конференція «Наукові основи сучасної науки і практики» (23-26.2021., м. Афіни, Греція).Тема доповіді – «Публічна (громадська) безпека: історіографія питання». 
  • XI Міжнародна науково-практична конференція «Actual problems of learning and teaching methods / Актуальні проблеми викладання та методики навчання», 06-09 грудня 2022 р. Тема доповіді - "Комунікація місцевої влади з громадськістю: правові засади". Відень, Австрія.
  • Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF міжнародна фундація науковців та освітян, м. Люблін (Республіка Польща).  Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та Україні».

Публікації

Опубліковано більше 100 наукових статей та тез як одноособово, так і у співавторстві

Публікації у наукометричних базах даних Scopus/Web of Science:
Lozynska, Т. & Shchetinina, Т. (2020). General Secretariat (Ministry) for Polish affairs of Ukrainian People’s Republic at the time of the Central Rada: formation stages and structure development / Генеральне секретарство (міністерство) з польських справ УНР за доби Центральної Ради: етапи формування та розвиток структури. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 14, 86–98. doi: 10.24919/2519-058x.14.197181 (Web of Science)

Svitlana Diachenko, Volodymyr Buha, Shchetinina Tetiana, Olentiev Roman, Olena Uhodnikova. Formation of priorities for the public education management system development / Формування пріоритетів розвитку системи управління народною освітою. Linguistics and Culture Review. 2021. Vol 5 (S4). pp. 358-370; doi: 10.21744/lingcure.v5ns4.1612 (Scopus)

Список публікацій: