Наукова робота ННІ економіки, управління, права та ІТ

ННІ економіки, управління, права та ІТ має 3 наукові школи:

 • наукова школа «Обґрунтування і розробка концептуальних засад ринкової моделі аграрної економіки, її організаційно-правових форм та механізмів регулювання», яка  діє на кафедрі економіки підприємства ПДАА з 2010 року.

  Основні наукові проблеми наукової школи - напрямки організаційного, економічного, фінансового і соціального розвитку, управління та регулювання в агропромисловому комплексі, на галузевому рівні та в організаційно-правових формах ринкового господарювання; напрямки розвитку і підвищення економічної ефективності малих форм аграрного господарювання, їх матеріально-технічного, фінансового та інформаційно-консультаційного забезпечення.

  Керівник: Макаренко Петро Миколайович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, Заслужений працівник освіти і науки України, завідувач кафедри економіки підприємства Полтавської аграрної державної академії.

 • наукова школа «Аграрний маркетинг», яка  діє на кафедрі маркетингу ПДАА з 2016 року.

Напрями досліджень: наукова робота велась у рамках тем: «Організаційно-економічний механізм формування конкурентоспроможності агропромислового комплексу», «Формування конкурентної стратегії підприємств АПК та регулювання цінової політики на ринку сільськогосподарської продукції».

Керівник: Писаренко Володимир Вікторович, д.е.н., професор, зав. кафедрою маркетингу ПДАА .

 • наукова школа «Методологія та практика сучасного менеджменту», яка  діє на кафедрі менеджменту ПДАА з 2016 року

Основні наукові проблеми наукової школи – теорія і практика управління сучасними підприємствами; управління соціально-економічною системою; система ринкового управління підприємствами; управління людськими ресурсами; управління ефективністю діяльності підприємств,  управління безпекою  підприємств.

Керівник: Маркіна Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту полтавської аграрної державної академії

 

Пріоритетними завданнями науково-дослідної роботи кафедр ННІ економіки, управління, права та ІТ є:

1) участь викладачів, аспірантів і студентів кафедральної спеціалізації у міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах з проблем аграрного маркетингу;

2) публікація результатів досліджень викладачів, аспірантів і студентів старших курсів кафедри у наукових і фахових виданнях України;

3) збільшення кількості закордонних публікацій співробітників кафедри, у тому числі у виданнях, які входять до науково-метричних баз;

4) здійснення членами кафедри роботи по опонуванню кандидатських і докторських дисертацій, рецензуванню авторефератів, монографій, підручників і посібників, іншої навчально-методичної літератури;

5) участь в організації міжнародних наукових та науково-практичних конференцій;

6) розширення наукових зв’язків з партнерськими кафедрами українських та зарубіжних аграрних університетів.

Важливою складовою у формуванні та реалізації пріоритетних напрямів для ЗВО в межах даного наукового напряму є виконання науково-дослідних тем кафедрами інституту.

Виконання науково-дослідних тем кафедрою маркетингу: «Організаційно-економічний механізм формування конкурентоспроможності аграрних підприємств» (державний номер 0117U003100) та «Формування маркетингових конкурентних стратегій розвитку аграрних підприємств» (державний номер 0117U003101), строки виконання - 2017 -2022 рр., надання наукових консультативних послуг за господарськими договорами;  систематичної підготовки монографій та статей у фахових виданнях (в тому числі, закордонних); активної участі у науково-практичних конференціях (в тому числі, закордонних).

Виконання науково-дослідних тем кафедрою інформаційних систем і технологій: «Організаційно-методологічні аспекти впровадження інфокомунікаційних систем і технологій в управлінні діяльністю сучасних організацій та підприємств за умов переходу до цифрової економіки» (державний номер 0117U003099) та «Обґрунтування методів інформаційно-консультаційної підтримки агропромислової сфери» (державний номер 0117U003098), надання наукових консультативних послуг за господарськими договорами;  систематичної підготовки монографій та статей у фахових виданнях (в тому числі, закордонних); активної участі у науково-практичних конференціях (в тому числі, закордонних).

Виконання науково-дослідних тем кафедрою підприємництва і права: «Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва» номер державної реєстрації 0117 U003103 01.01.2017-01.01.2022 рр. Керівник – д.е.н., завідувач кафедри підприємництва і права, професор Махмудов Х. З. В межах зазначеної тематики здійснюються: написання монографій; проведення щорічних кафедральних Міжнародних науково-практичних конференцій (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (27 березня 2018 року та 27 березня 2019 року); участь у конференціях як вітчизняних ЗВО та і закордонних; проведення круглих столів; залучення до наукової роботи здобувачів вищої освіти.

Виконання прикладного наукового дослідження: «Управління соціально-економічною системою  в умовах національних і глобалізаційних викликів» (номер державної реєстрації 0117U003102). Керівник: заслужений діяч науки і техніки, д.е.н., професор, завідувач кафедрою менеджменту ПДАА – Маркіна Ірина Анатоліївна. Період виконання: 2017-2022 рр.

Виконання прикладного наукового дослідження: «Управління соціально-економічним розвитком агропродовольчої сфери України» (номер державної реєстрації 0118U005208). Керівник: заслужений діяч науки і техніки, д.е.н., професор, завідувач кафедрою менеджменту ПДАА – Маркіна Ірина Анатоліївна.  Період  виконання: 2018-2023 рр.

Виконання прикладного наукового дослідження: «Управління національною безпекою в умовах глобалізаційних викликів: макро-, мікро-, регіональний та галузевий рівні» (номер державної реєстрації 0118U005209). Керівник: заслужений діяч науки і техніки, д.е.н., професор, завідувач кафедрою менеджменту ПДАА – Маркіна Ірина Анатоліївна. Період  виконання: 2018-2023 рр.

 

За 2019 рік науково-педагогічні працівники ННІ економіки, управління, права та ІТ мають такі досягнення:

 • одержано 4 патенти на корисну модель;

 • видано 4 навчальних посібника;

 • опубліковано 161 наукову статтю у фахових виданнях всього, у тому числі, 76 публікацій у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus);

 • видано 4 монографії;

 • проведено 16 наукових заходів, у тому числі, 8 міжнародних конференцій.

Більш детальну інформацію по науковій роботі ННІ економіки, управління, права та ІТ можна знайти на сторінках кафедр інституту:

 

Кафедра публічного управління та адміністрування
Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин
Кафедра інформаційних систем та технологій
Кафедра маркетингу
Кафедра менеджменту
Кафедра підприємництва і права