Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1, 2011

Вісник Полтавської державної аграрної академії  
ЗМІСТ  
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО  
Шевніков М.Я. Застосування біологічних, хімічних та фізичних засобів у технологіях вирощування сої в умовах нестійкого зволоження Лісостепу України 7
Кондратенко Т.Є., Трохимчук А.І., Гончарук Ю.Д., Павленко М.І. Адаптивність та особливості плодоношення білоруських сортів яблуні в умовах Лісостепу України 12
Господаренко Г.М., Трус О.М. Вплив тривалого застосування добрив на показники родючості чорнозему опідзоленого та продуктивність польової сівозміни 17
Коваль В.В., Наталочка В.О., Ткаченко С.К., Міненко О.В. Динаміка залишкових кількостей пестицидів у водах сільськогосподарського призначення в умовах Полтавщини 22
Глущенко Л.Д., Хоменко Л.В., Дорощенко Ю.Л., Алєйнікова Т.Л., Артеменко Л.В., Вакуленко В.М., Біланович О.Л. Динаміка агрохімічних показників чорнозему типового в залежності від різних систем удобрення 27
Васфилова Е.С., Багаутдинова Р.А. Особенности роста и развития эхинацеи бледной сорта Красавица прерий в условиях Среднего Урала 31
Самойлік М.С., Чудан К.А., Шуліка А.О. Оцінка біоенерґетичного потенціалу Полтавської області 36
Солодушко В.П. Селекція вівса в умовах північного Степу України 42
Гангур В.В., Сокирко П.Г., Тоцький В.М. Урожайність та економічна ефективність вирощування соняшнику за різних способів обробітку ґрунту 46
Ласло О.О. Впровадження технологій точного землеробства в Україні 49
Курдюкова О.М. Засміченість посівів сівозміни в залежності від обробітку ґрунту 51
Силенко О.С. Прояв гетерозису за біохімічними показниками у гібридних комбінацій кукурудзи в умовах Лівобережного Лісостепу України 55
Соколовська І.М., Дем'янова Г.В. Урожайність та якість основної й додаткової продукції харчових підвидів кукурудзи 59
Рак В.В., Горошко В.В. Розробка агроекологічних заходів захисту Valeriana officinalis L. від хвороб і шкідників 63
Борисенко Л.Д. Новий скоростиглий сорт цибулі ріпчастої Симфонія 66
Катаєва Т.Є. Новий середньостиглий сорт кабачка Консул 69
Харитонов М.М., Жиленко М.І., Криваковська Р.В. Методологія прогнозу процесу вертикального засолення рекультивованих шахтних відвалів 72
Гулай О.В., Гулай В.В. Алелопатичні зв’язки спірохет Leptospira interrogans у фітоценозах справжніх заплавних лук 75
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО  
Бірта Г.О. Гематологічні показники свиней різних генотипів 77
Чорний М.В., Митрофанов О.О. Резистентність і гравіометричні показники відсталих у рості поросят 80
Гиря В.М., Шапченко В.В., Усачова В.Є. Продуктивні якості в’єтнамських вислочеревних свиней та їх помісей із великою білою породою 85
Булавенко Р.В. Взаємозв’язок між стадіями розвитку плодів та рівнем оксидантних процесів у їх тканинах 89
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  
Бердник В.П., Бердник І.Ю. Приготування та випробування вакцини із мікоплазм. Повідомлення 4. Результати застосування на поросятах вакцини, виготовленої із атенуйованих «місцевих штамів» мікоплазм, у спеціалізованому свинарському господарстві 92
Бердник В.П., Бублик О.О., Бердник І.Ю. Приготування та випробування вакцини із мікоплазм. Повідомлення 5. Випробування вакцини із атенуйованих штамів молікутів на поросятах господарства, неблагополучного з мікоплазмозу 94
Духницький В.Б., Міластная А.Г. Жарознижуюча дія ізамбену (амізону) в експериментах на білих щурах 102
Морозенко Д.В., Тимошенко О.П. Геморенальні індекси в діагностиці внутрішніх захворювань собак та котів 105
Петренко А.А., Коне М.С., Семенко М.А. Мікрофлора кишечника собак та котів при унцинаріозі 107
ЕКОНОМІКА  
Шарий Г. І. Необхідність встановлення платності права Земельного сервітуту на сільськогосподарських землях 109
Кузьменко О.Б. Розвиток організаційно-економічного забезпечення страхування якісного стану земельних ділянок 112
Тютюнник Ю.М. Формування та факторний аналіз фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств 117
Супрун О.М. Господарський механізм у розвитку та регулюванні економіки 122
Краснікова О.М. Робота з клієнтами Полтавського земельного банку (1872 – 1917 рр.) 125
Пустяк О.В. Цільове фінансування комунальних унітарних підприємств: до питання фінансово-економічного змісту та відображення в обліку 130
Загороднюк О.В. Перспективи розвитку вітчизняного ринку риби 135
Грінченко О.В. Організаційно-економічний механізм створення оптових продовольчих ринків 139
ТЕХНІЧНІ НАУКИ  
Смердов А.А., Соколов С.Є., Смердова Т.А. Використання пасивних електричних параметрів біологічних тканин у сільському господарстві (огляд) 142
Горик О.В., Ковальчук С.Б. Узагальнення методів розв’язання задач механіки деформування брусів. Повідомлення 1. Теоретичні передумови 148
Смердов А.А., Бульба Є.М. Статистичні характеристики швидкості вітру в регіоні м. Полтава 153
Ришард Титко, Калініченко А.В., Калініченко В.М. Ефективність використання теплового насосу типу «повітря – вода» у системах теплопостачання 158
Петровський О.М., Волков С.І. Визначення найбільш придатного діапазону електромагнітного випромінювання для передпосівної обробки насіння 163
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО  
Стріла Г.П. Еколого-технологічні питання відтворення родючості ґрунтів та оптимізація землекористування на регіональному рівні 166
Герман М.М. Вплив передпосівної обробки насіння та мінерального живлення на формування елементів структури врожайності пшениці м’якої озимої 169
Григорів Я.Я. Продуктивність рижію ярого на дерново-підзолистих ґрунтах Прикарпаття в залежності від різних норм мінерального добрива 173
Біндюг Д.О. Використання різних режимів годівлі свиней 176
Позднякова Т.С. Репродуктивні якості чистопородних і помісних свиноматок при схрещуванні з кнурами вітчизняної та зарубіжної селекції 180
Наливайська Н.М. Вплив виробничого шуму на клінико-фізіологічний стан і біохімічні показники крові кіз 184
Гологурська О.І. Вивчення біологічних властивостей епізоотичних культур мікобактерій, ізольованих від зоопаркової та домашньої птиці на курях 188
ЮВІЛЕЇ  
Опара М.М. Конструктор хлібного колосу (до 60-річчя доктора сільськогосподарських наук, професора, директора науково-дослідного інституту агрономії Полтавської державної аграрної академії Володимира Миколайовича Тищенка) 191
   
Аннотации 193
Аnnotation 201
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2011