Зміст підготовки ЗВО за освітньо-професійною програмою Маркетинг другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг, галузь знань 07 Управління та адміністрування 2022 р. н.

Освітньо-професійна програма Маркетинг другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг, галузь знань 07 Управління та адміністрування, 2022 року набору

Рецензії на ОПП 

Розширене засідання НМР щодо обговорення зауважень та пропозицій стейкхолдерів до Проєкту ОПП

 

Навчальні дисципліни

Назва дисципліни Анотація Силабус
Обов'язкові навчальні дисципліни
загальної підготовки
Інноваційний розвиток підприємства Анотація Силабус
Методологія та організація наукових досліджень Анотація Силабус
Маркетинговий аналіз Анотація Силабус
професійної підготовки
HR-маркетинг Анотація Силабус
Брендинг Анотація Силабус
Інтернет-маркетинг Анотація Силабус
Логістичний менеджмент Анотація Силабус
Психологія маркетингу і реклами Анотація Силабус
Стратегічний маркетинг Анотація Силабус
Управління маркетингом в аграрних підприємствах Анотація Силабус
Вибіркові дисципліни ННІ ЕУПІТ
Вибіркові фахові дисципліни