Вісник Полтавської державної аграрної академії №4, 2012

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
Науково-виробничий фаховий журнал
2012, № 4 (67)
 
ЗМІСТ  
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО  
Москалець В. В., Лавров В. В., Москалець В. І., Писаренко П. В., Москалець Т. З. Сорт тритикале озимого «Славетне»: походження, екологічна стійкість, агробіотичний потенціал, вихідний матеріал 7
Жемела Г. П., Шакалій С. М. Вплив мінерального живлення на елементи продуктивності та якість зерна пшениці озимої 14
Парій Ф. М., Андрощук М. П., Труш С. Г. Продуктивність пробних гібридів цукрових буряків, створених на основі поліпшеної стерильної форми та багаторосткових запилювачів різного походження 17
Борисенко Л. Д., Катаєва Т.Є. Перспективи адаптивної селекції ранньостиглих сортів цибулі ріпчастої 20
Тимчук С. М., Мартинюк М. М., Поздняков В. В., Тимчук В. М., Анциферова О. В., Харченко Ю. В., Харченко Л. Я. Генетичний аналіз основних ознак якості гранулярного крохмалю у кукурудзи на основі мутації SU2 23
Коваленко Н. П. Розвиток та удосконалення сівозмін для умов недостатнього зволоження України: історична ретроспектива 27
Баган А. В., Юрченко С. О., Шакалій С. М. Мінливість потомства різних морфологічних частин колоса сортів пшениці озимої за кількісними ознаками 33
Нінієва А. К. Успадкування ознак продуктивності колоса гібридами спельти ярої (T. speltа L.) із пшеницею м'якою ярою 36
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО  
Березовський М. Д., Ващенко П. А., Хатько І. В. Генетичний тренд у стаді свиней заводського типу «Багачанський» великої білої породи 42
Доротюк Е. М., Прудніков В. Г., Колісник О. І. Ріст і розвиток бичків різних генотипів створюваної української ангуської м'ясної породи 46
Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. Відгодівельні, забійні та м’ясо-сальні якості свиней різних напрямів продуктивності 49
Гречка Г. М. Особливості життєздатності медоносних бджіл із ройовими матками 52
Субота Ю. В., Григорків Л. М. Вплив наявності трутнів у сім’ї на вирощування трутневого розплоду 55
Шамро Л. П., Шамро Т. М. Вікові зміни біологічних особливостей робочих бджіл 58
Ємець К. І. Оцінка забезпеченості бджолиними сім’ями повноцінного запилення основних ентомофільних культур 61
Небилиця М. С., Новицький В. П., Миронченко В. Г. Селекційно-генетична оцінка свиней англійської селекції ТОВ «СП «Золотоніський» за показниками власної продуктивності 65
Шаповалов С.О., Аль-Бази М. К. Белковость и сыропригодность молока коров разных пород 69
Дедова Л. О. Оцінка росту телиць різних ліній створюваної симентальської м’ясної породи 74
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  
Киричко Б. П., Скрипка М. В., Киричко О. Б. Динаміка опсоно-фагоцитарної реакції організму корів за застосування екологічно чистого розчину полтавського бішофіту 76
Замазій А. А., Камбур М. Д. Визначення функціонального стану організма новонароджених телят 80
Євстаф’єва В. О. Токсичні властивості інсектоакарицидного препарату ектосану 85
Панікар І. І., Скрипка М. В., Киричко Б. П. Значення погіршення екологічної ситуації в етіології імунодепресивних станів живого організму 88
Мельник О. П., Друзь Н. В. Аналіз біоморфологічних особливостей тазостегнового суглоба деяких лелекоподібних 90
Кручиненко О. В., Прус М. П., Шабалін О. М. Терапевтична й економічна ефективність анти-гельмінтиків за шлунково-кишкових гельмінтозів корів 95
Щербакова Н. С. Використання імуностимуляторів за вакцинації свиней від бешихи 98
Корчан Л. М., Корчан М. І. Порівняння ефективності способів культивування і виділення личинок стронгілят у фекаліях кіз 101
Клименко О. С. Терапевтична ефективність рефектину і тектіну супер за фасціольозу й парамфістомозу великої рогатої худоби 104
Обуховська О. В. Природні резервуари Mycoplasma Gallisepticum 107
Санін М. О. Прилад для вимірювання внутрішньоочного тиску в різних видів тварин 112
ЕКОНОМІКА  
Кузьменко О. Б. Концепційні положення розвитку ресурсоощадної діяльності аграрних підприємств 115
Ковальова О. В. Інституційні форми організації управління розвитком аграрного сектору 121
Петросян С. А. Горнодобывающая промышленность как один из приоритетных секторов экономики Республики Армения 127
Бадалян М. Э., Казарян А. Р., Маргаряан М. А. Роль кооперации в развитии сельскохозяйственного производства в Армении 132
ТЕХНІЧНІ НАУКИ  
Костенко Е. М. Автоматизация процессов моделирования многофакторных объектов исследования 137
Левчук В. І., Арендаренко В. М., Іванов О. М. Статичні та динамічні властивості дизеля з турбонаддувом при зміному куті випередження впорскування палива 140
Булавенко Р. В., Степова О. В., Рома В. В. Доочищення стічних вод підприємств харчової промисловості за допомогою споруд біоплато 145
МЕТОДИ І МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ  
Дронь В. С. Застосування модифікованих лінійних регресійних моделей для прогнозування показників у рослинництві 149
ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ  
Борисюк Я. О., Лобурець А. Т., Заїка С. О. Космічні події і періодичність вимирань біоти 154
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО  
Чухліб Ю. О. Розробка стратегії екологізації сільськогосподарського виробництва 160
Ільєнко О. П. Зміна температури поверхні сільськогосподарських угідь за даними супутника Landsat TM 5 165
Шаферівський Б. С. Продуктивність кнурів зарубіжного походження 169
Мельничук В. В. Кон'юнктивіти у молодняку великої рогатої худоби: з’ясування мікробного пейзажу та чутливості до антибактеріальних препаратів 173
Мартинова О. Л. Імунопрофілактика грипу коней 177
Білоусова М. М. Розробка АСОІ «Оцінка інвестиційної привабливості аграрних підприємств» 180
ЮВІЛЕЇ  
Опара М.М., Опара Н.М., Снітко Л.О. На шляху до 100-річного ювілею… (до 90-річчя від дня створення Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН та 75-річчя з дня заснування Панфильської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства» НААН) 185
Войтенко С. Л., Тендітник В. С., Нагаєвич В. М., Якименко М. А. Живе щасливо і крилато… (до 60-річчя з дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора А. А. Поліщука) 187
   
Аннотации 188
Аnnotation 194
Перелік статей за 2012 рік 199
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2012