Вісник Полтавської державної аграрної академії №4, 2011

Вісник Полтавської державної аграрної академії №4 / 2011
ЗМІСТ 
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Гриник І. В., Патика В. П., Шкатула Ю. М. Мікробіологічні основи підвищення врожайності та якості зернових культур7
Мосейчук А.А., Бойко І. А. Оцінка якості питної води в джерелах децентралізованого водопостачання Полтавської області12
Маренич М. М., Веревська О. В. Оцінка впливу агрокліматичних факторів на урожайність і можливості прогнозування валових зборів зерна пшениці озимої18
Дубровін В. О., Теслюк В. В., Ковбасенко В. М., Ковбасенко К. П. Ефективність застосування мікобіопрепарату «Мікосан-В» у технологіях вирощування овочевих культур23
Кір’ян М. В., Кір’ян В. М., Павлик С. А. Оцінка зразків генофонду пшениці м'якої озимої, малопоширених видів і диких співродичів на продуктивність та якість зерна в умовах Лісостепу України26
Гангур В. В., Сокирко П. Г., Лень О. І. Забур'яненість та вологозабезпеченість посівів ячменю ярого залежно від способів обробітку ґрунту32
Назаренко Г. І., Шокало Н. С. Інтродукція рицини в умовах південно-західної частини Полтавської області36
Шевчук Л. М., Денисюк О. Ф. Модель залежності вмісту аскорбінової кислоти у плодах чорної смородини та суниці від погодних умов39
Ястремська Л. С. Біотехнологічні аспекти трансформації сільськогосподарських відходів в енерґоносії44
Калашник В. Ф. Технологічна оцінка плодів перцю солодкого залежно від способу зрошення47
Барилко М. Г. Особливості успадкування ряду кількісних ознак гібридами F1 та F2 окремих зразків колекції вики ярої (Vicia sativa L.)50
Герман М. М. Поліпшення посівних якостей насіння пшениці м’якої озимої залежно від передпосівної обробки насіння54
Коваленко Н. П., Дядько І. І. Значення ланок сівозмін у покращанні фітосанітарного стану посівів сільсько- господарських культур58
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Доротюк Е. М., Прудніков В. Г., Колісник О. І. Сучасний стан абердин-ангуської породи в Україні й шляхи її удосконалення62
Поліщук А. А., Булавкіна Т. П. Залежність між показниками перетравності раціонів із протеїновими добавками різної природи та їх хімічним складом64
Суханова С. Ф. Энергетический обмен и конверсия питательных веществ у гусей, потреблявших различные формы селена68
Бірта Г. О. Морфологічний склад туш помісних свиней72
Голуб Н. Д., Чухліб Є. В. Удосконалення продуктивних і племінних якостей свиней племінного репродуктора ТОВ «Агрофірма «Родючість» Сумської області75
Кузьменко Л. М., Висланько О. О., Баньковська І. Б., Зінов’єв С. Г., Мартинюк І. О. Ефективність використання нового препарату – підкислювача кормів із вмістом хелатних сполук мікроелементів – у годівлі молодняку свиней81
Рак Т. М., Яценко Л. І. Бджола протягом віків86
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Євстаф’єва В. О., Михайлютенко С. М. Поширення кишкових нематодозів гусей у господарствах Полтавської області91
Фотіна Т. І., Передера Ж. О., Щербакова Н. С. Фармацевтична сумістність інґредієнтів, що входять до складу комплексного препарату «Бі-Септим»94
Шатохін П. П., Супруненко К. В., Каришева Л. П., Канівець Н. С. Вплив вітаміну А, введеного жеребим кобилам різними шляхами, на показники білкового обміну в сироватці крові лошат98
Петренко А. А., Коне М. С., Цибулько О. О. Епізоотологічні дані парвовірусного ентериту собак та порівняльна оцінка ефективності схем лікування в ТОВ “Ветсервіс” м. Полтава101
Міланко О. О., Авраменко Н. О. Клініко-епізоотологічні аспекти хламідіозу великої рогатої худоби105
Передера О. О., Лавріненко І. В., Передера Р. В. Динаміка біохімічних показників сироватки крові за експериментального інвазування кролів збудником E. Stiedae109
Передера Ж. О., Щербакова Н. С., Передера О. С. Визначення якості й безпеки м’яса та субпродуктів113
Слюсар Г. В. Динаміка біохімічних показників сироватки крові собак за різних методів лікування ран116
ЕКОНОМІКА
Аранчій В. І., Зоря О. П., Петренко І. І. Кредит у системі фінансового забезпечення інвестиційного розвитку аграрних підприємств120
Макаренко Ю. П., Пістунов М. І. Використання методу дисконтування у нормуванні розміру комерційного кредиту малих форм агробізнесу125
Супрун О. М. Інституційні фактори та механізми регулювання аграрного виробництва й ринку131
Дорофєєв О. В. Наслідки впливу інтенсифікації землеробства на екологічну рівновагу навколишнього середовища136
Петросян С. А. Инвестиционный климат в Армении142
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Дмитриков В. П., Харак Р. М., Проценко О. В., Коломєєц В. І. Технологія переробки відпрацьованих свинцево-цинкових ґальванічних елементів. Повідомлення 1. Принципи переробки, хімічні реакції147
Бабицький Л. Ф., Ландарь А. А., Падалка В. В., Ляшенко С. В. Теоретичне визначення параметрів противаги ножа торсіонно-ударного розпушувача ґрунту151
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Шкурко В. С. Вплив погодних умов на врожайність ячменю ярого і можливості прогнозування врожаїв156
Чайка Т. О. Ефективність органічного сільського господарства в Україні160
Шевніков Д. М. Вплив мінеральних добрив та мікробіологічних препаратів на формування врожайності пшениці твердої ярої165
Колєснікова Л. А. Вплив нафтового забруднення ґрунту на хлоренхімний компонент листка проростків пшениці ярої169
Цуканова М. О. Характеристика росту і розвитку телиць різних ліній знам’янського типу поліської м’ясної породи174
Руденко В. Б. Мікрофлора шкіри та слизових оболонок клінічно здорових собак177
Білобров В. В., Мартинова О. Л. Визначення оптимальної дози біостимулятора за вакцинації птиці проти хвороби Ньюкасла181
Тесленко П. В., Заїка О. В., Передера О. С. Оздоровлення ВРХ від лейкозу в СТОВ „Воскобійники” Полтавської області. Повідомлення 2183
Дрожчана К. В., Передера О. С. Порівняльна оцінка методів визначення бактеріальної забрудненості повітря187
Ждаміров Є. Ю. Адаптивна система управління підприємством189
Ждамірова А. О. Цінові, фінансово-кредитні та податкові відносини як джерело діагностики рівня конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств193
ЮВІЛЕЇ
Бердник І. Ю., Бублик О. О. У простору душі немає виміру (професору В. П. Берднику – 75)197
РЕЦЕНЗІЇ
Опара М. М. Життя, віддане аграрній дослідній справі201
Ожерельєва В. М. Духовна пам’ятка С. Ф. Третьякову в Україні203
ПОДІЇ
Колесніков Л. О. Перші Курдюмівські читання205
  
Аннотации207
Аnnotation214
Перелік статей, опублікованих у 2011 році221
Інформація230
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2011