Вісник Полтавської державної аграрної академії, №4, 2009

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ №4, 2009  

СИМВОЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АГРАРНОЇ НАУКИ – Полтавському інституту АПВ ім. М.І. Вавилова УААН – 125 років
 
Опара М.М., Опара Н.М. Флаґману аграрної науки на Полтавщині – 125 5
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО  
Чекалин Н.М., Тищенко В.Н., Баташова М.Е. Индексная селекция пшеницы озимой с использованием генетических корреляций 9
Писаренко П.В., Самойлик М.С. Еколого-економічна оцінка впливу полігонів і звалищ твердих побутових відходів на сталий розвиток регіону 15
Крамарьов С.М., Краснєнков С.В., Ісаєнков В.В., Писаренко П.В., Андрієнко А.Л. Водоспоживання гібридів кукурудзи та їх батьківських форм у залежності від строків сівби, густоти рослин і мінеральних добрив в умовах північного Степу України 23
Патыка Т.И., Патыка Н.В., Мамчур А.Е., Черницкий Ю.А., Патыка В.Ф. Гистологический анализ взаимодействий «энтомопатоген-хозяин» на примере «Bacillus thuringiensis-колорадский жук» 33
Шевніков М.Я. Продуктивність сортів сої в умовах лівобережної частини Лісостепу України 37
Харченко Ю.В. Устимівська дослідна станція рослинництва – складова вітчизняної та світової системи генетичних ресурсів рослин 42
Швидь С.Ф., Наталочка В.О., Ткаченко С.К., Галушка А.С. Моніторинг ґрунтів Полтавської області 49
Маренич М.М., Міщенко О.В. Роль метеорологічних факторів у формуванні урожайності пшениці озимої м'якої у виробничих посівах Полтавської області 54
Довгань С.В. Агроекологічне обґрунтування моделей прогнозу розвитку та розмноження стеблового (кукурудзяного) метелика в Україні 59
Чигрин А.В. До питання про готику та вірусне скручування листків картоплі 64
Поспєлов С.В., Гангур В.В., Кучерявий С.О. Агрометеорологічні чинники у формуванні продуктивності буряка цукрового за його беззмінного вирощування 71
Білявська Л.Г., Діянова А.О., Пилипенко О.В. Нові неопушені селекційні лінії сої 78
Ляшенко В.В., Тригуб О.В. Оцінка адаптивного потенціалу сортів гречки в умовах Лісостепу України 80
Харитонов М.М., Жиленко М.І., Криваковська Р.В. Агроекологічний моніторинґ та довгостроковий прогноз засолення рекультивованих шахтних відвалів 86
Дрючко О.Г., Стороженко Д.О., Стороженко В.О. Особливості хімічної взаємодії та фазоутворення у багатокомпонентних РЗЕ-вмісних нітратних водно-сольових системах 89
Вітанов О. Д., Герман Л. Л., Кирюхін С. О. Економічна ефективність вирощування моркви на продовольчі цілі у Лівобережному Лісостепу України 94
Єремко Л.С. Удосконалення агротехнічних заходів вирощування нуту в умовах Лівобережного Лісостепу України 97
Чефонова Н.В. Эффективность капельного орошения при выращивании капусты белокочанной позднеспелой сорта Яна на фоне минеральных удобрений 101
Гирка Т.В. Вплив строків сівби кукурудзи на ефективність передпосівної обробки насіння від личинок коваликів 106
Гурін М.В. Новий гетерозисний гібрид томата Сандра F1 для цільноплідного консервування та переробки 110
Стороженко Д.О., Сененко Н.Б., Процько Я.І. Вплив залізничного транспорту на якісні показники ґрунту 114
Мусатов А.Г., Лемішко С.М. Вплив обробки насіння і рослин гороху рістрегулюючими речовинами на хімічний склад основної і побічної продукції 117
Дзюба В.Н. Визначення оптимального складу тракторів за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel 123
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО  
Самаріна М.О. Порівняльний аналіз окремих питань нормативно-правового регулювання виробництва молочної сировини, управління її якістю й безпекою в Україні та ЄС 126
Голуб Н.Д., Чухліб Є.В. Відгодівельні та м'ясні якості свиней племзаводу «Штепівка» ТОВ АФ «Низи» 130
Манюненко С.А., Гиря В.М. Рівень резистентності свиней полтавської м'ясної породи різних селекційних стад 133
Ножечкіна Г.М. Уточнення технологічних параметрів виробництва м'яких сичужних сирів та розсольного сиру Фета 137
Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Морфологічний склад туш чистопородних свиней 142
Цимбалюк О.В. Вплив різних методів розведення на інтенсивність використання основних свиноматок 147
Зінов'єв С.Г., Біндюг О.А., Бондаренко О.М. Взаємозв'язки між амінокислотами у ферментованому кормі 150
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  
Ільніцький М.Г., Підборська Р.В., Тарануха С.І. Вплив різних концентрацій озоно-кисневої суміші на мікробний пейзаж гнійних ран у собак 154
Хандкарян В.М., Курман А.Ф., Ксьонз І.М., Лепета Л.В., Мокрий Ю.О. Метод одержання та вирощування цуценят-гнотобіотів 159
Локес П.І. Комплексна діагностика уроциститу домашніх котів 163
Бусел Ю.М., Морозенко Д.В., Камаєва Н.О. Рівень середніх молекул крові як показник ендогенної інтоксикації за панкреатиту в собак 167
Клименко О.С., Буткова М.О, Вірченко В.В. Гельмінтози коней у господарствах Полтавської області 169
Панасенко І.Г. Підбір обладнання для переробки перо-пухової сировини в білковий корм 172
Меженський А.О. Лікування гострого увеїту коней лептоспірозної етіології 175
Шарандак П.В. Показники білкового обміну у вівцематок при гепатодистрофії в умовах Луганської області 178
Шестяєва Н.І. Цитометричні характеристики різних карцином молочних залоз собак 181
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО  
Гончар Л.М. Використання наноматеріалів у технології вирощування пшениці озимої сорту Національна 185
Халатур С.М. Основні тенденції розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції 189
Диченко О.Ю. Вплив чергування культур у сівозміні на чисельність личинок коваликів 193
Бойко О.Б. Вплив сільськогосподарської техніки на щільність ґрунту у посівах томатів 197
Корчан Л.М. Вивчення антигельмінтної дії й токсичного впливу івермеквет 1% на морфологічні та біохімічні показники крові у кіз, хворих на мюллеріоз 200
Мельник О.В. Ступінь враження корму збудниками аспергильозу та його токсичність 206
Сергєєва О.В. Ультрозвукове дослідження яєчників та матки телиць у віковому аспекті 210
Ульянко Н.С. Стан мінерального обміну за виразкової хвороби язика у бугайців чорно-рябої породи 214
Піхур К.О. Стан лікування тварин у період від часу Полтавської битви до кінця XVIII ст. 216
Одарюк О.О. Застосування ГІС-технологій у сфері земельного кадастру та моніторинґу земель 221
ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ  
Костенко О.М. Перспективні напрями інноваційної діяльності академії 224
Близнюченко О.Г. Генетична інженерія: сучасний стан та перспективи розвитку 229
Сененко Н.Б., Сененко А.І., Ангелова О.В. Вплив харчових добавок продуктів харчування на організм людини 237
ЮВІЛЕЇ  
Нагаєвич В.М. Професор О.П. Бондаренко – фундатор зоотехнічної науки в Україні (до 125-річчя від дня народження) 240
   
Аннотации 242
Аnnotation 248
Перелік статей за 2009 рік 253
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2009