Вісник Полтавської державної аграрної академії, №4, 2007

кольорова вклейка
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ №4, 2007
 

ДО 120-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА МИКОЛИ ВАВИЛОВА
 
Черевченко Т.М., Самородов В.М. Україна в життєвому просторі академіка М.І. Вавилова 7
Рубан Ю.Д. Развитие научной методологии академика Н.И. Вавилова в животноводстве (к 120-летию со дня рождения ученого) 13
Самородов В.М. Академік Вавилов в обіймах шани та любові України 17

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
 
Ясковець I.I., Москалець В.В., Москалець В.І., Перетятко Є.Є., Кутлахмедов Ю.О., Писаренко П.В., Протас Н.М. Ефективність проведення контрзаходів на територіях, забруднених радіонуклідами 21
Шевніков М.Я., Коблай О.О., Оберемок В.М. Вплив обертального електромагнітного поля на показники лабораторної та польової схожості насіння сої 30
Харитонов М.М. Гідрогеологічне обґрунтування експлуатації рекультивованих земель в умовах степу України 36
Крамарьов С.М., Рибка В.С., Льоринець Ф.А., Ісаєнков В.В., Шишкіна О.Ю., Ляшенко Н.О., Шевченко В.М., Писаренко П.В., Андрієнко А.Л. Економіко-енергетичні аспекти використання оптимізованої системи удобрення в агроценозах гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах Степу України 41
Білявська Л.Г. Якісний склад насіння різних сортів сої української селекції 55
Філоненко С.В. Продуктивність насінників цукрового буряка та якість гібридного бурякового насіння залежно від строків садіння висадків 58
Вусатий Р.О. Результати вивчення імунологічних особливостей прояву та успадкування стійкості озимої пшениці до збудника очкової плямистості 63
Бондаренко А.С. Вплив строків сівби, норм висіву на врожайність та якість зерна озимої пшениці за вирощування її після стерньового попередника 65
Тараненко С.В., Маренич М.М. Вплив бакових сумішей гербіцидів із карбамідом на вегетативну масу бур’янів, урожайність та якість зерна озимої пшениці 68
Музика Л.П., Гордієнко І.М. Вплив добрив на врожайність та якість буряка столового різних сортотипів 71
Білявський Ю.В. Вплив еколого-економічних чинників на динаміку чисельності кукурудзяного метелика в умовах Лівобережного Лісостепу 75
Глущенко Л. Д. Вплив різних систем удобрення на зміну агрохімічних та агрофізичних показників чорнозему типового 79
Шемавньов В.І., Геллер О.Й., Пашова В.Т. Вплив природного мінералу бішофіту на врожай, кормову якість і продуктивність азотфіксації люцерни 83
Юркевич Є.О., Коваленко Н.П. Шляхи підвищення продуктивності різноротаційних сівозмін південного Степу України 88
Гордєєва О.Ф., Швидь С.Ф., Швидь Л.М. Оптимізація заходів боротьби з ріпаковим квіткоїдом (Meligethes aeneus F.) 92

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
 
Галімов С.М. Відтворні якості свиней червоної білопоясої породи при чистопородному розведенні та схрещуванні 95

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
 
Вержиховський О.М., Мандигра М.С., Бойко О.П. Епізоотологічний моніторинг. Псевдомонозна інфекція тварин і птиці. Динаміка напруженості епізоотичної ситуації в Україні (1991-2006 pp.) 97
Черняк С.В., Кулинич С.М. Роль мієлопероксидази нейтрофілів у патогенезі грибкових уражень копитець у корів 101
Тимошенко О.П., Морозенко Д.В. Морфологическая характеристика почек домашних кошек при хронической почечной недостаточности 103
Скрипка М.В. Патолого-анатомічні зміни при хламідіозі у поросят віком 4-6 місяців 107
Киричко Б.П., Челідзе С.С. Вивчення антимікробних властивостей субстанції ВПК-108 при експериментальних гнійних ранах у овець 109
Камбур М.Д., Лівощенко Є.М. Вплив тимогену на деякі показники неспецифічної резистентності в індиків 112
Оленіч Л.О., Якубчак О.М., Дорфман В.З. Особливості інвазованості молока, отриманого від корів приватного сектора та сільськогосподарських підприємств 115
Руденко П. А. Роль аутофлори шкіри в етіології гнійних ран у котів 117
Локес П.І., Шатохін П.П., Супруненко К.В., Шатохіна Т.П. Вплив ретинолу ацетату, введеного жеребим кобилам, на вміст вітаміну А та загального білка в сироватці крові лошат 120
Ксьонз І.М., Юхно В.М., Курман А.Ф., Згура О.М. Моніторинг хламідійної інфекції тварин сільгосппідприємств Чорнобаївського району Черкаської області 123
Шатохін П.П., Юхно В.М., Каришева Л.П., Островерха Л.М. Комплексне лікування телят, хворих на гастроентерит, із застосуванням антимікробних препаратів 127
Коне М.С., Міланко О.О., Дорошенко С.В., Тесленко П.В., Білобров В.В. Кількісний склад мікрофлори кишечника та визначення чисельності біфідобактерій у фекаліях клінічно здорових телят і телят із шлунково-кишковими розладами 131
Панасенко І.Г. Вплив КБП на загальний стан організму білих пацюків при його згодовуванні 134
Ткачук С.А., Гудзь Н.В. Оцінка характеристик динаміки росту маси тіла в постнатальному періоді онтогенезу качок-бройлерів 137
Ємець О.М. Поширення штамів Echinococcus granulosus в країнах Європи та Україні 140
Мельник О.П. Морфо-функціональний аналіз скелету плечового поясу амфібій 143
Іовенко А.В., Шевцова О.О., Явкін О.Г. Організація профілактичних протиепізоотичних заходів в умовах Миколаївського зоопарку 151
Хряпін В.М. Деякі морфологічні і біохімічні показники крові коней різних порід 153

ЕКОНОМІКА
 
Дорогань Л.О., Дорошенко А.П., Процько Л.Т. Аналіз фінансової стійкості як необхідна умова забезпечення стабільності функціонування підприємств 157
Бойко Л.М., Безкровний О.В., Чернова Ю.Б. Державне соціальне страхування в системі соціального захисту населення 161

МЕХАНІЗАЦІЯ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 
Горик О.В., Толстопятов Р.В., Шулянський Г.А. Аналіз розподілу дотичних напружень у брусах замкнутої симетричної структури 165
Манчинський Ю.О., Падалка В.В. Застосування робочого органа ґрунтообробної машини з можливістю вільно-обертового руху в горизонтальній площині 169
Харак Р.М., Арендаренко В.М. До питання аналізу універсального регулятора швидкості методом векторних контурів 172
Удовиченко Г.А. Конструктивні особливості та ефективність використання причепа 1-ПТСМ-9 для перевезення рулонів сіна та соломи 176
Велит І.А. Застосування натрієвих ламп високого тиску з випромінюючими добавками для вирощування томатів в умовах закритого ґрунту 178

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
 
Миколенко І.Г. Світовий досвід ринку зернопродукції 184
Ласло О.О. Особливості екологічного та соціально-екологічного моніторинґу в Полтавській області 187
Зуєнко В.В. Роль карабідофауни як біоіндикатора якості лісових екосистем 192
Кулик М.І. Залежність вмісту білка в зерні сортів озимої пшениці від гідротермічних умов періоду наливу зерна 198
Баган А.В. Фізичні властивості тіста та хлібопекарські показники якості зерна сортів озимої пшениці як джерела селекційного матеріалу 202
Барат Ю.М. Урожайність та якість зерна пивоварних сортів ярого ячменю залежно від мінерального живлення 205
Диченко О.Ю. Теоретичні основи динаміки чисельності основних шкідників озимої пшениці 209
Титаренко О.О. Регуляторна роль макроелементів у профілактиці порушень відтворювальної здатності свиноматок 213
Бублик О.О. Порівняльне вивчення впливу на ріст мікоплазм екстракту дріжджів різних виробників. Повідомлення 1. Приготування та вивчення технологічних характеристик проб екстракту дріжджів 217
Кіт А.А. Вивчення залежності між щільністю та вмістом у розчині полтавського бішофіту іонів магнію, хлору, заліза та сульфату 220
Корнєва Л.М. Показники морфологічного та біохімічного складу крові свиней, хворих на хронічний гастрит 222
Оропай О.Г. Формування специфічної резистентності при хворобі Ньюкасла у птиці на фоні аскаридіозно-гетеракозної інвазії 225
Попова І.М. Динаміка кількості гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів та показників лейкограми у кролів, вакцинованих проти міксоматозу 228
Садова С.С. Вивчення кількісного і якісного складу кишкової мікрофлори у клінічно здорових котів 231
Кравченко С.О. Морфологічні зміни в нирках при полікістозі у кішок в стадії декомпенсації 235

ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ
 
Бердник В.П., Бердник І.Ю., Бублик О.О. Перші кроки навчального процесу із морфологічних дисциплін та фізіології сільськогосподарських тварин за Болонською угодою 240

РЕЦЕНЗІЇ
 
Лисенко В.П. Гімн красі, багатству і неповторності природи Полтавщини 243
Самородов В.Н., Поспелов С.В. Эхинацейный прорыв исследователей Беларуси 245

ВТРАТИ НАУКИ
 
Світло його душі буде завжди з нами 247
Аннотации 248
Annotation  

Перелік статей, що надруковані у 2007 році
259

© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2007