Вісник Полтавської державної аграрної академії, №4, 2006

кольорова вклейка  
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ №4, 2006  

ВІТАННЯ РЕКТОРА
6

ПЕРЕДНЄ СЛОВО
 
Лапенко Г.О. 40 років від становлення до визнання 7

МЕХАНІЗАЦІЯ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
 
Андрієнко В.В., Лапенко Г.О., Дудніков А.А., Чорненький С.І. Про розвиток енерґозберігаючих технологій у сільському господарстві на сучасному етапі 9
Бабицкий Л.Ф., Тарасенко В.И., Лапенко Г.А. Снижение энергозатрат и повышение эффективности работы почвообрабатывающих машинно-тракторных агрегатов 12
Берник П.С., Насіковський А.Б. Технологічні випробування вібраційної сушарки 17
Бойко А.І., Савченко В.М. Аналітичне дослідження спрацювання монометалічних серійних молотків кормодробарок 20
Булгаков В.М., Головач И.В., Березовый Н.Г. Теоретическое исследование свободных поперечных колебаний корнеплода, закрепленного в почве 25
Бутаков Б.И., Пастушенко С.И., Артюх В.А., Марченко Д.Д. Упрочнение деталей с помощью ППД с целью повышения их контактной прочности и износостойкости 28
Головчук А.Ф. Методика математичного моделювання динамічних та еколого-економічних показників машинно-тракторних аґреґатів 31
Гуртовий О.Г., Тинчук С.О. Дослідження деформування багатошарових плит на абсолютно жорсткій основі за оптимізованою моделлю 37
Дубенець В.Г., Савченко О.В. Коливання циліндричної оболонки із в’язкопружних композиційних матеріалів 41
Дуденко В.П., Сакало Л.Г., Сакало В.М. Підсумки роботи з удосконалення автоматизації технологічних процесів у рослинництві 45
Дудников А.А., Беловод А.И., Дудников И.А. Проверка условий подобия стендовых и эксплуатационных испытаний рабочих органов свеклоуборочных машин 48
Завгородний А.И., Обыхвост А.В. Очистка семян гречихи на вибрационном сепараторе с малогабаритными деками 50
Захарченко О.М. Перевірка адекватності математичних моделей енерґетичних, екологічних і економічних показників двигуна МеМЗ–245 за живлення спиртовими сполуками 52
Клименко Є.В., Дорофєєв В.С. Деякі аспекти моніторинґу стану складних систем 55
Корпач А.О. Особливості використання паливного етанолу на транспорті 59
Лапенко Т.Г., Дудников А.А., Беловод А.И. К вопросу деформации материала при обработке давлением 63
Лебедев А.Т., Лебедев С.А. Оптимизация скорости движения тракторного агрегата 66
Матейчик В.П., Колодійчук С.А. Теоретичне визначення показників тертя в шарнірах гусениць тракторів 72
Осадчий С.І., Віхрова М.С., Каліч В.М. Ідентифікація динаміки гідротрансмісії в умовах дії стабільного навантаження 76
Пастухов В.І. Проблема енерґозатрат у рослинництві: закономірність і рентабельність 79
Роговський І.Л. Реґламентування профілактичних заходів технічного обслуговування сільськогосподарських машин 83
Романишин О.Ю., Заєць М.Л. Сошник для розкидного способу сівби зернових культур 87
Скобло Т.С., Сидашенко А.И., Харьяков А.В., Науменко А.А. Восстановление эксплуатационных свойств деталей машин нанесением износостойких покрытий плазменно-порошковым методом 90
Улексін В.О., Кухаренко П.М. Доцільність електрифікації рослинництва 93
Яковенко О.О. Аналіз окремих методів визначення ефективних характеристик композиційних матеріалів 96
Янютин Е.Г., Мединец Н.А. Задача теплопроводности для многослойных пластин. Численно-аналитический метод 100
Ярёменко А.Ф., Эль Дхайби М.М. Применение метода равновесных конечных элементов для расчета круглых ортотропных плит 103

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
 
Писаренко В.М., Шарун Т.А., Калініченко А.В. Шляхи підвищення продуктивного потенціалу ґрунтів Полтавського реґіону 108
Крамарьов С.М., Краснєнков С.В., Яковишина Т.Ф. Екологічні та гігієнічні проблеми забруднення ґрунту рухомими формами важких металів 113
Чекалин Н.М., Тищенко В.Н., Шапочка О.Н. Внутривидовая генотипическая конкуренция у мягкой озимой пшеницы (Triticum aestivum L .) Сообщение I. Конкурентоспособность различных сортов озимой пшеницы по продуктивности колоса и другим полезным признакам и индексам 118
Жемела Г.П., Кулик М.І. Вплив аґроекологічних умов, норм висіву насіння та доз мінеральних добрив на врожайність і якість зерна озимої пшениці 124
Господаренко Г.М., Машинник С.В. Особливості діагностики азотного живлення ярої м’якої пшениці портативним приладом “N-тестер” 129
Їжик М.К., Скоромний С.В., Зінченко Б.М. Використання полум’я та озону для допосівної обробки насіння сої 134
Шевніков М.Я. Вплив мінеральних добрив та інокуляції на врожай сої в умовах лівобережного Лісостепу України 137
Камінський В.Ф. Вплив факторів інтенсифікації на якість зернобобових культур 143
Браженко І.П., Гангур В.В., Чекрізов І.О., Браженко Л.А. Соняшник – провідна товарна культура лівобережного Лісостепу 150
Зоренко О.В. Основні тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва Дніпропетровської області 154
Леонтович В.П. Исследование химического состава солодовых ростков как растительных отходов технических производств 158
Коблай О. О., Фесенко М. М. Вплив ультразвукового випромінення на посівні якості насіння люцерни 161
Білявський Ю.В. Багаторічний аналіз поширення та динаміки чисельності жуків-коваликів (Elateridae ) в аґроценозах Полтавщини 164
Вусатий Р.О. Донори стійкості до потенційно небезпечних штамів збудника очкової плямистості 168
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО  
Березовський М.Д., Ващенко П.А., Троцький М.Я. Ґематологічні показники свиней великої білої породи вітчизняної і зарубіжної селекцій 171
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  
Рубленко М.В., Данільченко С.І., Рухляда В.В., Тарануха С.І. Ґемостазологічне обґрунтування застосування препарату “Гелофузин” та мазі “Левосин” при лікуванні собак із гнійним перитонітом 174
Кулинич С.М. Взаємозв’язок між параметрами утримання та розвитком гнійно-запальних процесів у копитцях корів 179
Передера Ж.О., Щербакова Н.С., Якушенко К.О. Моніторинг післязабійної діагностики ехінококозу свиней у Полтавській області за період 2002-2005 рр. 182
Киричко Б.П., Киричко О.Б. Загоювання ран у великої рогатої худоби під впливом засобів антиоксидантної дії 185
Соколов В.Г. Особенности развития и строения костного мозга у новорожденных, неонатального и молочного периодов поросят 188
Бородай А.Б. Поширення паразитарних хвороб свиней у господарствах Полтавської області 192
ЕКОНОМІКА  
Бондаренко Н.М. Сутнісні аспекти самозайнятості в особистих селянських господарствах 195
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО  
Петренко Ж.А. Умови та напрямки ефективного використання сільськогосподарських угідь 198
Бондаренко В.А. Зміна вмісту магнію та мікроелементів у плодах яблуні сорту Голден Делішес залежно від позакореневого підживлення цими елементами в умовах Лісостепу України 202
Зуєнко В.В. Особливості поширення турунів у різних рівнях сукцесії лісів Полтавської області 204
Клименко О.С. Епізоотологічні особливості сетаріозу великої рогатої худоби 208
Кириленко В.Н. Морфогенез легких суточного и неонатального периодов поросят 210
Передера О.О. Патолого-анатомічні зміни органів при експериментальній інвазії кролів збудником Е. stiеdae 214
Рудченко Ю.С. Торговельні марки у звітності як фактор підвищення інвестиційної привабливості підприємств 217
Іванюта М.В. Вплив робочої поверхні котка на формування передпосівного шару ґрунту 221
ЮВІЛЕЇ  
Нагаєвич В.М., Сагло О.Ф. Академіку В.П. Рибалку – 70 років 225
Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2006 році 227
Аннотации 236
Annotation 240
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2006