Вісник Полтавської державної аграрної академії №3, 2016

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ, №3, 2016
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Каленська С. М., Новицька Н. В., Джемесюк О. В. Формування площі листкової поверхні сої під впливом інокуляції та підживлення 6 ENG
Маслійов С. В. Вплив густоти рослин на урожайність кременистої кукурудзи в умовах східної частини Степу України 11 ENG
Стригун О. О., Судденко Ю. М. Видовий склад шкідливої ентомофауни агробіоценозу пшениці озимої в Правобережному Лісостепу України 15 ENG
Каленська С. М., Шутий О. І. Формування продуктивності та якості пшениці твердої ярої залежно від мінерального живлення у Правобережному Лісостепу України 19 ENG
Танчик С. П., Одарченко О. М. Вплив «нульового» і традиційного обробітків ґрунту на кількість дощових черв’яків у посівах ячменю ярого Правобережного Лісостепу України 25 ENG
Скрипніченко C. В., Скиба Г. В. Зміна водно-фізичних властивостей осушуваних торфових ґрунтів під впливом антропогенних факторів 28 ENG
Кучер М. Ф., Постоленко Л. В. Оцінка впливу мульчування прикущових смуг і зрошення на ріст та продуктивність смородини чорної 32 ENG
Кулик М. І., Пасічніченко О. М. Потенціал та економічна ефективність використання  рослинних решток сільськогосподарських культур 37 ENG
Shavanova K., Starodub N., Taran M. Biological Effect of Some Metal Oxides Nanocomposites on Saccharomyces Cerevisiae 41 ENG
Гончар Л. М., Щербакова О. М. Вплив передпосівного обробляння насіння нуту на польову схожість та густоту стояння рослин 46 ENG
Поздняков В. В., Харченко Ю. В., Харченко Л. Я., Анцыферова О. В. Создание гибридов сверхсахарной кукурузы с высоким уровнем антиоксидантной активности с использованием тест-системы на основе стабильного радикала DPPH 50 ENG
Мороз М. С. Оптимізоване живильне середовище для культивування  Podisus Maculiventris Say. (Heteroptera: Pentatomidae) 57 ENG
Лукашук В. П. Вплив удобрення та обробітку ґрунту на баланс поживних речовин сільськогосподарських культур у сівозміні 63 ENG
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Шевченко Т. С. Біохімічні показники сироватки крові молодняку великої рогатої худоби за трихурозної інвазії 66 ENG
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Панікар І. І., Скрипка М. В., Коломак І. О. Патоморфологічні зміни в нирках голубів за спонтанного колібактеріозу 69 ENG
Ковпак В. В. Фенотипові та морфологічні зміни в культурі клітин підшлункової залози щурів під час культивування 72 ENG
Колич Н. Б. Особливості патоморфологічних змін за асоціативного перебігу мікоплазмозу 78 ENG
Мельничук В. В., Степанюк В. К. Вікова динаміка стронгілятозів органів травлення овець на території Полтавської області 81 ENG
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Лєві Л. І., Петровський О. М. Метод сингулярного спектрального аналізу з інтервальною невизначеністю для прогнозування агрокліматичних умов 84 ENG
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Пилипенко В. С. Формування та симбіотична активність бульбочкових бактерій рослин гороху вусатого в Лісостепу України 89 ENG
Цьова Ю. А. Дискримінантний аналіз агроекологічного впливу способів механічного обробітку ґрунту 94 ENG
ЮВІЛЕЇ
До 80-річчя від дня народження Валентина Павловича Рибалка 101  
Аранчій В. І., Рудич А. І., Єгорова О. В. Професійний шлях як приклад (науково-педагогічна та організаційна діяльність Людмили Олександрівни Дорогань-Писаренко) 104  
Опара М. М., Опара Н. М., Колєсніков Л. О., Кигим С. Л., Ольховська Л. О. Його життя – служіння людям і науці (до 65-річчя В. М. Самородова) 106  
Опара М. М., Опара Н. М. Ізмаїльський О. О. та його діяльність в Полтавському товаристві сільського господарства 108  
ВТРАТИ НАУКИ
Передера С. Б., Кравченко С. О., Кулинич С. М. Пам’яті Петра Івановича Локеса 112  
РЕЦЕНЗІЇ
Соколова І. М. Докладно, обґрунтовано, вчасно (Рецензія на книгу: Самородов В. М., Кигим С. Л. Полтавське сільськогосподарське товариство (1865–1920 рр.): Історія, звитяги, першопостаті / наук. ред. В. М. Самородов. – Полтава : Дивосвіт, 2015. – 160 с.) 114  
     
Аннотации 116  
Аnnotations 121  
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2016