Вісник Полтавської державної аграрної академії, №3, 2010

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
№3, 2010
 
Зміст 4

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
 
Писаренко В.М., Гордєєва О.Ф. Динаміка чисельності ріпакового квіткоїда  (Meligethes aeneus f.) на посівах ріпаку озимого в Лівобережному Лісостепу України 7
Жемела Г.П., Шкурко В.С.  Особливості впливу умов вирощування та сортових  властивостей на крупність і вміст білка в зерні пивоварного ячменю 10
Бойко П.І., Коваленко Н.П., Гангур В.В., Корецький О.Є. Енерґетичні засади  ефективного використання ресурсів у сільському господарстві 14
Шевніков М.Я. Ефективність вирощування сої в умовах нестійкого зволоження  Лісостепу України 19
Маренич М.М., Міщенко О.В., Ляшенко В.В. Оцінка впливу гідротермічних умов  вирощування на якість зерна пшениці озимої 24
Швидь С.Ф., Швидь Л.М., Наталочка В.О., Ткаченко С.К. Динаміка залишкових  концентрацій пестицидів  у ґрунтах Полтавської області 26
Стріла Г.П. Еколого-технологічні аспекти формування нових землекористувань  на регіональному рівні 32
Глущенко Л.Д., Хоменко Л.В., Дорощенко Ю.Л., Артеменко Л.В., Алейнікова Т.Л.,  Вакуленко В.М., Біланович О.Л. Вплив антропогенних і природних факторів  на твердість ґрунту, вологоспоживання та продуктивність культур Полтавщини 35
Тригуб О.В., Ляшенко В.В. Характеристика сортів гречки, районованих  для лісостепової зони України за врожайністю  й технологічними показниками 39
Кузьменко О.Б. Вплив мікробіологічних препаратів серії ЕМ на розкладання  нетоварної частини урожаю зернових культур для відновлення  мікроелементного складу ґрунту. 44
Диченко О.Ю. Щільність личинок коваликів у беззмінних посівах пшениці озимої 50
Щербина С.О., Герман Л.Л., Бєлашова Л.П. Вплив технологічних прийомів  вирощування  на збереженість коренеплодів моркви 53
Міщенко С.В., Лайко І.М. Особливості накопичення канабіноїдних сполук  рослинами конопель за різних умов вирощування на прикладі сучасного  безнаркотичного сорту 57
Солодушко В.П. Особливості селекції південних конопель із високою якістю волокна 62
Катаєва Т.Є., Борисенко Л.Д. Створення середньостиглих ліній патисона  на сході України 66
Силенко С. І. Аналіз сортозразків квасолі звичайної за придатністю до механізованого  збирання урожаю 68
Шешеня С.К., Матенчук Л.Ю., Буєвич Н.О. Способи збагачення біологічно активними  речовинами овочевих компотів та нектарів 72
Білявський Ю.В., Вусатий Р.О., Пономаренко С.В., Шерстюк О.Л. Фітосанітарний стан  сортів пшениці озимої одеської селекції в умовах Лівобережного Лісостепу України 76

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
 
Трончук І.С., Ульянко С.О., Дев’ятко О.С. Особливості росту і живлення телиць  української чорнорябої і голштинської порід 81
Бусенко О.Т., Голуб Н.Д. Розвиток сім’яників у бугайців за умови перемінного режиму  годівлі 86
Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Смакові властивості м’ясасвинини 90
Гречка Г.М. Успадкування медоносними бджолами схильності до роїння 93
Шамро Л.П. Вплив температурного фактора при одержанні маточників  з маточним молочком із маточною личинкою 97
Гончаренко Т.О. Виробництво пергових стільників 101
Григорків Л.М. Вплив сили батьківських сімей на вирощування ранніх трутнів 104
Держговський О.О., Бондаренко О.М. Ефективні методи приготування кормів  до згодовування свиням 107

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
 
Бердник В.П. Виготовлення та випробування вакцин, виготовлених із мікоплазм.  Повідомлення 1. Виготовлення вакцини з атенуйованих штамів п’ятивидів  молікутів та випробування її на поросятах-сисунах у лабораторних умовах 110
Скрипка М.В., Панікар І.І., Заріцька А.О. Патологічні (морфологічні, гістохімічні  та ультраструктурні) зміни в легенях за експериментального пастерельозу кролів 119
Морозенко Д.В., Тимошенко О.П., Водопьянова Л.А. Гистологическая картина  поджелудочной железы и биохимические критерии диагностики при сахарном  диабете у домашних кошек 122
Руденко А.А., Тимошенко О.П., Варжаінова С.В. Відповідність даних електрокардіографії  та біохімічних показників у сироватці крові собак 125
Приходько Ю.О., Петренко А.А. Ефективність  антигельмінтиків різних груп  при стронґілятозній інвазії собак та котів 132
Локес П.І. Порівняльна характеристика змін біохімічних показників крові за полікістозу  нирок у собак та домашніх котів 135
Довгопол В.Ф., Дуванов О.В., Іванченко М.І. Ефективність біотехнології трансплантації  ембріонів великої рогатої худоби у Полтавській області 138
Челідзе С.С., Киричко Б.П. Динаміка окремих показників крові овець, хворих  на копитну гниль 142
Телятніков А.В. Вплив наноаквахелатів металів на імунобіологічну реактивність  клінічно здорових собак 146
Палій А.П. Бактерицидна активність дезінфектанту «Біоконтакт» щодо мікобактерій 149
Передера О.О., Передера Р.В., Міланко О.О., Жерносік І.А., Щербакова Н.С.  Епізоотологічні особливості еймеріозу кролів в окремих районах  Полтавської області 151

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
 
Кошовий М.Д., Костенко О.М. Оптимальне планування експериментів при обслуговуванні  станків із числовим програмним управлінням 155
Удовиченко Г.А., Хоменко Л.В., Алєйнікова Т.Л., Дерієнко В.В., Ткаченко С.К. Досвід  виробництва альтернативних екологічно  чистих видів палива на Полтавщині 159

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
 
Довбиш Л.О. Малопродуктивні та деґрадовані землі:  проблеми та перспективи 165
Москаленко Л.В. Роль мікроелементів у житті рослин та особливості проведення  польових досліджень 169
Герман М.М. Вплив мінерального живлення та передпосівної обробки насіння біологічно  активними речовинами на формування врожайності зерна пшениці м’якоїозимої 172
Лінник Ю.А. Вплив від’ємностітемператури на показники життєдіяльності насіння 175
Омелянчук Л.Д. Відтворні якості свиней великої білої породи в залежності  від інтенсивності формування ремонтного молодняку 180
Лядський Г.К. Оцінка поліморфізму генів мс4r та hmcal, що відповідають за формування  м’яснихі відгодівельних ознак у свиней великої білої породи 184
Пономаренко В.М. Порівняльна характеристика розвитку свиней  різних генотипів 188
Гологурська О.І. Вивчення біологічних властивостей М. аvium на кролях 192
Лобко О.Б. Роль економічної культури в інституційному перетворенні  економічних відносин 195
Білецька Н.В. Інституційна трансформація власності в аграрній економіці України 199

ЮВІЛЕЇ
 
Білявський Ю.В., Опара М.М., Опара Н.М., Чекрізов І.О., Гангур В.В., Матвєєва О.Ю. Першому ентомологічному відділу в Росії – 100 років 202

РЕЦЕНЗІЇ
 
Соколова І.М. Рецензія на книгу «Природознавець Микола Гавриленко:  епоха та пам'ять» 206

Аннотации
207
Аnnotation 214
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2010