Вісник Полтавської державної аграрної академії №2, 2014

«ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ» №2, 2014
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Крамарьов С. М., Крамарьов О. С., Писаренко П. В., Христенко А. О., Токмакова Л. М., Жученко С. І., Сироватко В. А., Сироватко К. В. Зміна вмісту рухомого фосфору в генетичних горизонтах чорнозему звичайного на ріллі відносно цілини в умовах північного Степу України 7  
Ващенко В. В., Шевченко О. О. Оцінка комбінаційної здатності сортів ячменю ярого за кількісними ознаками в умовах північного Степу України 23 ENG
Патика М. В., Колодяжний О. Ю. Формування мікробного комплексу чорнозему типового в агроценозі пшениці озимої за різних систем землеробства 26 ENG
Патика М. В., Москалевська Ю. П. Мікробні процеси трансформації вуглецю в ризосфері буряка цукрового чорнозему типового 34 ENG
Харченко Ю. В., Харченко Л. Я., Тимчук С. М., Поздняков В. В., Супрун О. Г. Вивчення вихідного матеріалу для селекції кукурудзи харчового й технічного призначення на Устимівській дослідній станції рослинництва 40 ENG
Гаврилюк В. А., Валецька О. В. Зміна агрохімічних показників дерново-слабопідзолистого ґрунту за використання органічних ферментованих добрив 45 ENG
Соколовська І. М. Динаміка популяцій деяких бур’янів в агрофітоценозах пшениці ярої 51 ENG
Лопушняк В. І. Баланс сірки за різних систем удобрення культур у зерно-просапній плодозмінній сівозміні західного Лісостепу України 55 ENG
Коваль В. В., Кучерявий С. О., Наталочка В. О., Нечитайло В. М., Фесенко О. Г. Динаміка забруднення вод сільськогосподарського призначення важкими металами 58 ENG
Стельмах О. М., Григорів Я. Я., Максимів Т. О. Фотосинтетична діяльність рослин рижію ярого залежно від технологічних прийомів вирощування 63 ENG
Козечко В. І. Вплив технологічних прийомів вирощування на формування показників якості зерна пшениці озимої в умовах північного Степу 67 ENG
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Замикула В. В. Вплив технологічних параметрів виробництва свинини на структуру виробничо-селекційної піраміди 74 ENG
Рыжкова Т. Н., Гончарова И. И., Гейда И. Н. Эффективность переработки молочного сырья на ассортимент молочной продукции в зависимости от породы 80 ENG
Гречка Г. М. Направлене використання бджолиних сімей зі зміненим фізіологічним станом 84 ENG
Почерняєв К. Ф., Балацький В. М., Лядський І. К. Зв'язок g.143C>T поліморфізму гена ctsl із відгодівельними і м’ясними якостями свиней великої білої породи України 88 ENG
Тендітник В. С. Наукова школа молочних технологів і її творець – професор М. І. Книга 91 ENG
Шамро Л. П., Соловйова Т. М. Біологічні особливості робочих бджіл сімей із різною гігієнічною поведінкою 96 ENG
Яремич Н. В. Ефективність використання препарату «Е-селен» у процесі вирощування молодняку норок скандинавського типу селекції 99 ENG
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Ксьонз І. М., Цівенко Т. М., Почерняєв К. Ф., Корінний С. М. Розроблення ПЛР-тест-системи для індикації бактерій роду Сhlamydia у біологічних зразках від свійських собак 102 ENG
Замазій А. А. Взаємозв’язок складу амніотичної рідини та «зрілості» сурфактантної системи легень у новонароджених клінічно здорових телят 105 ENG
Богач М. В., Шайдюк І. В. Застосування «Вермалю» за гангулетеракозу качок і його вплив на біохімічні показники сироватки крові 109 ENG
Тарасенко Л. О. Ефективність застосування кормової добавки пектиновмісної поросятам на дорощуванні 112 ENG
Пономар С. І., Кручиненко О. В. Моніторинг епізоотологічної ситуації гельмінтозів шлунково-кишкового тракту корів на території України (за даними ветеринарної статистики) 116 ENG
Ситюк М. П., Безименний М. В. Картографічне районування території України за результатами серологічних моніторингових досліджень хвороби Тешена у популяції диких кабанів 119 ENG
Соколюк В. М. Формування складу води, що використовується для напування тварин у південній біогеохімічній зоні України 124 ENG
ЕКОНОМІКА
Самойлік М. С. Методологічні засади забезпечення ресурсно-екологічної безпеки у регіоні 129 ENG
Урусова З. П., Ярмош В. В., Урусов А. А. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні 137 ENG
Шупик І. І. Розвиток туризму як один із перспективних напрямів подолання макроекономічних проблем країни в умовах трансформації суспільства 140 ENG
Литвин О. Ю. Економічні ідеї християнства як основа можливої посткризової економічної стратегії України 144 ENG
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Прасолов Є. Я., Кулик О. В., Свинтитська К. В. Причини самозаймання техніки та застосування екологічних сорбентів для припинення вогню 147 ENG
Петровський О. М. Зміна електричних властивостей насіння під впливом високочастотного електромагнітного опромінення 151 ENG
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Шовкова О. В. Фотосинтетична продуктивність посівів сої залежно від строків сівби та способів застосування мікродобрив 156 ENG
Бондаренко И. В. Химический и биологический контроль численности вредителей хлебных запасов 161 ENG
Ноздріна Н. Л. Формування елементів структури врожайності та якості зерна нових сортів пшениці озимої в північному Степу 165 ENG
Баранова Г. С. М'ясо-сальна продуктивність і фізико-хімічні властивості м'яса свиней різних генотипів 169 ENG
Мангура Л. П. Подуктивні якості свиней червоної білопоясої та великої білої порід за різних методів розведення 173 ENG
Гаврик К. А. Особливості чутливості до антибіотиків мікроорганізмів, ізольованих із шкіри собак, хворих на демодекоз та отодектоз 176 ENG
Локес-Крупка Т. П. Характерні клінічні ознаки у свійських котів за гепатоліпідозу 179 ENG
Єщенко І. В. Стан і проблеми виробництва олійних культур у Полтавській області 183 ENG
Ніщенко Т. М. Особливості управління персоналом в аграрному підприємстві 189 ENG
ВТРАТИ НАУКИ
Життя, сповнене наукового пошуку (пам’яті доктора ветеринарних наук, професора кафедри інфекційної патології Полтавської державної аграрної академії Алевтини Федорівни Каришевої) 193  
     
Аннотации 194  
Аnnotations 203  
 © «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2014