Вісник Полтавської державної аграрної академії, №2, 2009

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ №2, 2009

ЗМІСТ
 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
 
Писаренко В.М., Гордєєва О.Ф. Шкідливість основних видів фітофаґів ріпаку ярого та озимого в Лісостепу України 5
Чекалин Н.М., Тищенко В.Н., Панченко П.М., Сидоренко В.С. Использование кластерного анализа как метода индивидуального отбора у проса (Panicum miliaceum L.) 10
Писаренко В.М., Диченко О.Ю. Вплив добрив на щільність популяції звичайного бурякового довгоносика на беззмінних посівах цукрових буряків 18
Дуденко В.П., Маренич М.М. Роль кліматичних факторів у формуванні урожайності беззмінного жита 21
Писаренко П.В., Ласло О.О. Оцінка екологічного стану сільськогосподарських угідь Полтавської області 23
Кір'ян В.М. Оцінка генофонду пшениці озимої на зимостійкість в екстремальних умовах перезимівлі 26
Білявський Ю.В., Вусатий Р.О. Результати аналізу фітосанітарного стану різних сортів пшениці озимої 31
Костромітін В. М., Рябчун Н. І., Четверик О. М., Непочатов М. І. Вплив строків сівби на прояв зимостійкості та урожайність нових сортів пшениці озимої 34
Білявська Л.Г. Сучасні напрями та завдання в селекції сої 38
Клиша А.І., Хорошун І.В. Взаємозв'язок ознак продуктивності та їхній вплив на урожайність квасолі 41
Щербина С.О. Біоенерґетична ефективність вирощування товарного врожаю редьки лобо за різної густоти сівби 45

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
 
Чертков Б.Д., Чертков Д.Д. Многофункциональный модульный станок для однофазного выращивания свиней 48
Бірта Г.О. Прижиттєве визначення товщини шпику як метод вивчення м'ясо-сальних якостей свиней 52
Рибак Г.М., Кудрик М.А., Стебліна К.П. Дослідження тваринної та рослинної сировини фізико-хімічними методами аналізу при виготовленні продукції для дитячого харчування 54
Васильєва О.О. Історія та перспективи розвитку фазанівництва в галузі птахівництва України 58

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
 
Тимошенко О.П., Маслак Ю.В., Маслак М.В. Біохімічні показники сироватки крові та сечі кіз у різні пори року 63
Бердник В.П., Тітаренко О.В. Локалізація сальмонел серологічного варіанту Salmonella typhisuis в організмі свиней 66
Силкин И.И., Власов Б.Я. Модификация метода тетразониевого азосочетания (по Даниелли) с использованием прочного синего Б ( по Берстону) 68
Кулинич С.М., Нагорний В.В., Петрик М.В., Тихонюк Л.А., Чорнозуб М.П., Черняк С.В. Лікування гнійних пододерматитів у корів за різних умов утримання 70
Дмитренко Н.І., Морозенко Д.В. Морфологічна характеристика гломерулонефриту у домашніх котів 73
Яновська О.В. Наукове обґрунтування диференційованого застосування пробіотичних та пребіотичних препаратів у практиці годівлі свиней 78
Локес П.І., Морозенко Д.В. Діагностика хронічної ниркової недостатності в собак 82
Корчан Л.М. Приходько Ю.О., Корчан М.І. Прилад для відбирання надосадкової рідини із пробірок і ресуспендування осаду 85
Морозенко Д.В., Камаєва Н.О., Бусел Ю.М., Тимошенко О.П., Гуліда Т.І. Порівняльна оцінка результатів біохімічного дослідження сироватки крові собак різного віку 87
Ульянко Н.С., Локес П.І. Деякі показники вмісту рубця бугайців за виразкової хвороби язика 90
Мельник О.П. Будова плечового пояса акул і химер 92

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
 
Абдурат Нішат Креем Абдалфатах. Модель сорту пшениці озимої для умов Лісостепу України 98
Манохіна-Тимошенко О.В. Вплив препарату ЕМ-1 на ріст і розвиток рослин кукурудзи в умовах Полтавської області 101
Артюх О.М. Вплив бакових сумішей досходових гербіцидів на урожайність сої 105
Гурін М.В. Прояв ознак пектинового комплексу у гібридів F1 томата 108
Одарюк О.О. Основні напрями процесу розробки і створення регіональних автоматизованих земельних інформаційних систем 114
Кіт А.А. Бактерійний пейзаж фекалій із прямої кишки поросят-сисунів після застосування розчину полтавського бішофіту. Повідомлення 2. Біологічні властивості бактерій 118
Муковоз В.М. Асоційований характер етіологічних чинників дерматомікозів коней на території Полтавської та Рівненської областей 122
Осіпова А.Г. Визначення етіології ураження репродуктивних органів корів при перебігу змішаної інфекції в Херсонській області 124
Петренко М.О. Активність дегідрогеназ плазми крові телят 126
Петренко А.А. Розповсюдження стронгілятозів органів травлення серед популяцій м’ясоїдних (собак і котів) міста Полтава 128
Оленіч Л.О. Залежність мікробіологічних показників молока від умов його отримання 131

ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН І ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО
 
Клименко Ю.О. Порівняльно-фітоценотичний аналіз насаджень старовинних парків-пам'яток садово-паркового мистецтва Полтавської області 134

ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ
 
Тендітник В.С. Інновації – необхідна умова до якісних змін у роботі й виживанні кафедри 140
Дуденко В.П., Садовніков В.К. Системний підхід до науки у ВНЗ 146

НАУКА – ПРАКТИЦІ
 
Мединець В.Д. Практичні здобутки теорії екологічного ефекту ЧВВВ у селекції пшениці озимої 149

СИМВОЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АГРАРНОЇ НАУКИ – Полтавському інституту АПВ ім. М.І. Вавилова УААН – 125 років
 
Вергунов В.А. Відлік дослідництва в агрономії та тваринництві України (до 125-річчя Полтавського інституту АПВ ім. М.І. Вавилова УААН) 153
Бондаренко О.М. Розвиток галузі птахівництва на Полтавщині (до 125-річчя з дня народження професора О.П. Бондаренка) 160

РЕЦЕНЗІЇ
 
Ірина Соколова Духовна пам’ятка В.І. Вернадському на Полтавщині 163
   
Аннотации  
Аnnotation  
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2009