Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1, 2012

Науково-виробничий фаховий журнал
2012, № 1 (64)
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Григорюк І. П., Калініченко В. М., Малинська Л. В. Перспективи підвищення енерґетичної безпеки держави за рахунок фітоенерґетичних рослин 7
Жемела Г. П., Бараболя О. В. Хлібопекарська якість пшениці м’якої озимої залежно від пошкодження зерна клопом-черепашкою 11
Писаренко В. М., Пономаренко С. В. Основні листогризучі шкідники капусти білоголової в Полтавській області 14
Писаренко П. В., Колєснікова Л. А. Особливості формування провідної системи проростків пшениці за стресової дії нафти 16
Малиновская И. М. Влияние пожара на состояние микробиоценоза почвы восьми- и двадцатилетних залежей 20
Кузьменко Н. В., Красиловець Ю. Г., Литвинов А. Є., Станкевич С. В. Хімічний захист ріпаку ярого від шкідників і хвороб 25
Пузік Л. М., Образцова З. Г. Особливості формування врожайності кабачка залежно від кліматичних умов 30
Жемела Г. П., Курочка А. О. Вплив попередників на елементи структури врожайності та якість зерна пшениці озимої залежно від сортових властивостей 33
Глущенко Л. Д., Калініченко С. М., Дорощенко Ю. І., Білан В. М., Запорожець Л. М., Біланович О. Л. Економічна та енерґетична ефективність застосування різних систем удобрення під пшеницю озиму на чорноземі типовому в Лівобережному Лісостепу України 37
Коваль В. В., Наталочка В. О., Ткаченко С. К., Міненко О. В. Динаміка забруднення вод сільськогосподарського призначення солями важких металів в умовах Полтавщини 40
Поспєлов С. В., Шершова С. В. Дослідження біологічної активності лектинвмісних екстрактів ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moench.) 45
Тригуб О. В., Ляшенко В. В. Оцінка посухостійкості у різноманітних за походженням генотипів гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench) 50
Полторецький С. П. Вплив особливостей агротехніки на урожайність і якість зерна різних сортів гречки в умовах Правобережного Лісостепу України 55
Бараболя О. В. Формування якості зерна пшениці твердої ярої, строки та способи її збирання 60
Дорошкевич Н. В., Шевкопляс В. М. Визначення нових високопродуктивних ізолятів гриба Pleurotus Ostreatus (jacq.: fr.) Kummer за допомогою коефіцієнта габітусу 65
Клименко О. М. Стан земельних ресурсів басейну річки Горинь 69
Зінченко Є.В. Лежкість плодів баклажана залежно від умов зберігання 74
Соколова В. М. Інтенсивність дихання плодів абрикоса залежно від способу їх обробки антиоксидантною композицією АКМ 77
Диченко О. Ю. Циклічність масових розмножень комах-шкідників цукрових буряків в Україні 81
Лебедев С. Н. Прогноз размножения вредоносных поколений гроздевой листовертки в условиях равнинно-степного Крыма 84
Холод С. Г. Прояв ознаки "урожайність" та її елементів у колекційних зразків проса різного еколого-географічного походження в умовах південного Лісостепу України 88
Черненко В. Л., Семененко І. І. Поліморфізм генетичного різноманіття колекції томата закритого ґрунту за стійкістю до фузаріозного в’янення та іншими господарсько- біологічними ознаками (Повідомлення I. Варіабельність) 95
Герман М. М. Вплив мінеральних добрив і допосівної обробки насіння на формування фізичних властивостей тіста та хлібопекарскі показники якості зерна пшениці м'якої озимої 99
Сейидалиев Н. Я. Влияние норм удобрений и режима орошения на продуктивность хлопчатника 103
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Трончук І. С., Рак Т. М., Чижанська Н. В. Структура і поживність раціонів для дійних корів із річним надоєм молока від шести до дев’яти тисяч кілограмів 107
Бирта Г. А., Бургу Ю. Г. Влияние генотипа на мясные качества свиней 112
Вацький В. Ф., Величко С. А. Вплив окремих факторів на масу телят при народженні і молочну продуктивність їх матерів 115
Шкромада О. І. Токсичний вплив оксидів металів на організм тварин 119
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Манжос О. Ф., Передера О. О., Лавріненко І. В., Передера Р. В., Жерносік І. А. Динаміка активності окремих ферментів сироватки крові за експериментального інвазування кролів збудником E. stiеdae 122
Киричко Б. П., Звенігородська Т. В., Парченко В. В. Вивчення протимікробної дії нових похідних 1,2,4-триазолу 125
Палий А. П. Изучение резистентности атипичных микобактерий относительно дезинфектанта «Экоцид С» 127
Сорокова В. В. Особливості патолого-анатомічного прояву дирофіляріозу собак, спричиненого Dirofilaria Immitis 130
Передера Р. В., Сахарова О. Ю. Вирівнювання медіо-латерального дисбалансу копит у коней 135
Дмитренко Н. І. Синдром «плавця» у новонароджених цуценят 138
ЕКОНОМІКА
Аранчій В. І., Зоря О. П., Пісоцький А. А. Необхідність і значення економічного регулювання аграрного виробництва 140
Макаренко Ю. П. Ідентифікація фермерських господарств за сутністю та розмірами 143
Харченко Н. В. Аналіз практики дивідендних виплат 148
Балановська Т. І., Гогуля О. П., Новак О. В. Формування якісного кадрового потенціалу як передумова ефективного менеджменту 154
Казарян А. Р., Бадалян М. Э. Пути повышения роли информации и консультирования в развитии аграрного предпринимательства в Республике Армения 159
Воронько Т. В. Сутність і головні цілі регіонального маркетингу як складової регіональної політики 164
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Бабицький Л. Ф., Падалка В. В., Ляшенко С. В. Економічна ефективність виробничого впровадження торсіонно- ударного розпушувача ґрунту 168
Горик О. В., Ковальчук С. Б., Яхін С. В., Ландар А. А. Аналітично-експериментальне встановлення ресурсу несучої здатності елементів каркасу стадіону «Ворскла» ім. Олексія Бутовського (м. Полтава). Повідомлення 1. Визначення технічного стану 172
Лихвенко С. П., Харак Р. М. Експериментальне дослідження стійкості прямолінійного руху трактора в умовах різного зчеплення ведучих коліс 178
Степова О. В., Булавенко Р. В., Рома В. В. Аналіз стану поверхневих вод Полтавської області в контрольних створах 181
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Авраменко Н. І. Наукове обґрунтування та розробка заходів боротьби з евтрофікацією 185
Мачуський О. В. Підбір поживних середовищ для накопичення біомаси штаму Sterne 34F2 Bacillus anthracis 189
Яценко Ю. В. Окремі фізико-механічні властивості комбікормів та їх вихідних інґредієнтів 191
Портянко Т. В. Роль мікрофлори у виникненні запальних захворювань пародонту в котів 196
Григорів Я. Я. Економічна ефективність вирощування рижію ярого в умовах Прикарпаття 198
МЕТОДИ І МЕТОДИКИ
Опря А. Т. Методологічне забезпечення економічних прогнозів (у контексті гіпотези стійкості закономірності розвитку явищ у часовому просторі) 201
ЮВІЛЕЇ
Рибалко В. П., Нагаєвич В. М. Урівноваженість високої душі… (відомому вченому, доктору сільськогосподарських наук, професору, члену-кореспонденту НААНУ М. Д. Березовському – 75 років) 208
ВИДАТНІ ПОСТАТІ НАУКИ
Аранчій В. І., Григорюк І. П., Калініченко А. В., Богач Є. М. Професор Сергій Іванович Лебедєв: життєвий і творчий шлях 210
Аннотации 215
Аnnotation 222
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2011