Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1, 2010

ЗМІСТ  
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО  
Господаренко Г.М., Любич В.В. Хлібопекарські властивості зерна тритикале ярого за різних норм і строків внесення азотних добрив 6
Балабак А.Ф., Мамчур Т.В. Укорінення здерев'янілих стеблових живців сортів порічки (Ribes Rubrum L.) залежно від строків живцювання та частини пагона в умовах відкритого ґрунту 10
Колєсніков Л.О., Ніколаєва С.А. Фауна турунів на посівах пшениці озимої в умовах біологічного землеробства 15
Білявський Ю.В. Видовий склад і динаміка чисельності коваликів (Elateridae) у кукурудзяно- соєвих агроценозах 22
Сухомуд О.Г. Особливості пошкодження пшениці шведськими мухами залежно від сорту й онтогенезу культури 25
Вусатий Р.О. Небезпечні хвороби насіннєвих посівів люцерни 29
Олешко В.М., Матвєєва О.Ю. Нові бур’яні в агроценозах Полтавської області 31
Черячукін М.І. Комплексний вплив обробітку ґрунту, рослинних решток і мінеральних добрив на його родючість і продуктивність двохпільної сівозміни підзони північного Степу України 34
Щербина С.О. Вплив строків сівби на товарну врожайність коренеплодів редьки лобо 45
Сокирко П.Г. Вплив системи обробітку ґрунту на формування продуктивності сої 48
Стріла Г.П. Еколого-технологічні основи формування системи землекористування в умовах нових земельних відносин на регіональному рівні 52
Гирка Т.В. Вплив передпосівної обробки насіння на формування стеблостою кукурудзи 56
Гайдай І.В. Характеристика плодів кизилу як носіїв біологічно активних речовин 59
Дрючко О.Г., Стороженко Д.О., Бунякіна Н.В., Іваницька І.О., Канівець О.В., Степаненков Г.В. Особливості температурних перетворень у нітратних системах РЗЕ і елементів ІА групи періодичної системи 63
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО  
Ножечкіна Г.М. Вдосконалення технології і розробка нормативної документації на виробництво м’яких сирів 67
Кущ Л.Л., Фесенко І.А., Гетманець О.М. Аналіз часових рядів добових приростів живої маси гусят великої сірої породи 72
Бондаренко О.М., Усачова В.Є. З історії розвитку рибництва в Полтавській губернії 76
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  
Криштофорова Б.В. Морфогенез тканинних компонентів органів універсального гемопоезу у ссавців 80
Камбур М.Д., Плюта Л.В. Використання молочною залозою корів загального білка за стадіями лактації. 83
Завгородний А.И., Тарасова Е.В. Биологические свойтва L-форм микобактерий, выделенных из объектов внешней среды 86
Силкин И.И., Власов Б.Я. Модификация метода тетразониевого азосочетания по Даниелли с использованием прочного синего Б по Берстону 89
Локес П.І. Метаболічний профіль собак та домашніх котів за хронічної ниркової недостатності 91
Кручиненко О.В. Вивчення виживаємості яєць фасціол у довкіллі зони Лісостепу України 98
Замазий А.А. Склад навколоплідних вод новонароджених телят 101
Палій А.П. Визначення показників бактерицидних властивостей деззасобу «ДЗПТ-2» 104
Кущ М.М., Бирка В.С., Фесенко І.А., Бирка О.В. Порівняльна морфометрична характеристика органів травлення гусей горьківської породи і породи легарт 108
Мельник О.П. Біоморфологія м’язів плечового пояса, плечового та ліктьового суґлобів хвостатих амфібій 112
ЕКОНОМІКА  
Плаксієнко В.Я. Альтернатива: державне підприємництво в аграрному секторі економіки 118
Лозинська Т.М., Мирна О.В. Роль інституту самоврядування в регіональному управлінні 122
Мармуль Л.О. Роль прибутку в формуванні інвестиційного потенціалу аграрних підприємств 125
Чупіс А.В. Проблеми продуктивності та ефективності праці в сучасних умовах розвитку сільського господарства 130
Аранчій В.І. Сучасний стан м’ясопродуктового підкомплексу та перспективи його розвитку 134
Писаренко В.В. Перспективи розвитку галузі овочівництва 139
Зоря О.П. Маркетинґова діяльність сільськогосподарських підприємств на ринку продукції тваринництва 143
ТЕХНІЧНІ НАУКИ  
Горик О.В., Толстопятов Р.В. Вплив пружних властивостей середовища на критичну силу зануреного в нього елемента 147
Смердов А.А., Соколов С.Є., Смердова Т.А. Електроімпедансний метод дослідження мікроциркуляції у тварин 151
Дмитриков В.П., Писаренко П.В., Проскурня М.І. Визначення та оцінка екологічних забруднень аграрної продукції 154
Головчук А.Ф., Іванов О.М. Вибір чисельного методу інтеґрування для гідродинамічного розрахунку системи паливоподачі дизеля 157
Бабицький Л.Ф., Ляшенко С.В., Падалка В.В. Напрямки розвитку ґрунтообробних знарядь віброударної дії 163
Дудников А.А., Беловод А.И., Лапенко Т.Г. К вопросу упрочнения деталей сельскохозяйственных машин при вибрационном методе восстановления 168
МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
Опря А.Т. Методологічні засади використання статистичних методів в економічних дослідженнях: ідеї, пошуки, рішення 172
Волошко Л.Б. Теоретико-методологічні засади біоетичної освіти у вищих аграрних навчальних закладах 179
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО  
Процько Я.І. Вплив аварійних ситуацій на довкілля у роботі залізничного транспорту 183
Шапошник Л.І. Агроекологічна оцінка природних ресурсів Дніпропетровської області 186
Манохіна-Тимошенко О.В. Вплив препарату ЕМ-1 на якість зерна кукурудзи 190
Артюх О.М. Вплив бакових сумішей досходових гербіцидів на урожайність сої 192
Корчан Л.М. Малакофауна пасовищних біотопів Полтавщини 194
Плюта Л.В., Удовенко Я.С. Склад молока корів різної стадії лактації 198
Супруненко К.В., Ульянко Н.С. Стан білкового обміну за виразкової хвороби язика у великої рогатої худоби 200
Стегайло-Стоянова О.В. Архітектоніка і структурно-функціональні особливості артерій і вен нирок у цуценят собак 203
Кодак О.В. Вплив величини селекційних індексів ремонтного молодняку свиней на подальшу їх відтворювальну здатність 208
Ільченко М.О. Вплив препарату «Ліцисевіт» на якість сперми кнурів 211
Кам’янський В.В. Макроостеоскопічний аналіз деяких кісток кисті для визначення віку самок великої рогатої худоби у судовій ветеринарній експертизі 214
Гологурская О.И. Выделение микобактерий туберкулеза от птиц 219
ЮВІЛЕЇ  
Писаренко В.М., Аранчій В.І., Кочерга А.А. Перелитися у світло – це і є життя прожить (професору Полтавської державної аграрної академії Миколі Миколайовичу Опарі – 70 років) 222
Бондаренко О.М., Держговський О.О., Шостя А.М., Біндюг О.А., Зінов’єв С.Г., Цебржинський О.І. Життя, мов факел (Віктору Федоровичу Коваленку – 70 років) 225
ВТРАТИ НАУКИ  
Писаренко В.М., Тищенко В.М., Колєсніков Л.О. Гірко справим хвилину мовчання... (пам’яті доктора біологічних наук, професора Миколи Михайловича Чекаліна) 227
Опря А.Т., Єгорова О.В. Відгоріла свіча… (пам’яті Анатолія Олексійовича Лихошвая) 229
   
Аннотации 231
Аnnotation 237