Вісник Полтавської державної аграрної академії, №1, 2006

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ №1, 2006  

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
 
Мединець В.Д. Погляд на витривалість озимих культур та їх сортів до зимових стресорів 5
Писаренко П.В., Калініченко А.В., Горб О.О. Формування екологічно збалансованих агроекосистем шляхом усунення негативних явищ у сучасному розвитку ґрунтових процесів 11
Леонтович В.П., Бобро М.А. Гідропонний корм та ефективність його вирощування 15
Браженко І.П., Гангур В.В., Крамаренко І.В., Чекрізов І.О., Удовенко К.П., Браженко Л.А. Час відновлення весняної вегетації озимої пшениці – догляд та продуктивність 19
Васфилова Е.С. Семенная продуктивность и качество семян эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea (L.) Moench.) в условиях Южной тайги 26
Мірошниченко І.В. Вплив щільності посіву на урожайність та інші кількісні ознаки сортів гороху різного морфотипу 30
Суворова К.Ю., Леонов О.Ю. Селекційна цінність ліній озимої м’якої пшениці, одержаних від гібридизації з тритикале 37
Харитонов М.М. Оцінка придатності верховодки для зрошення присадибних ділянок 42
Шевніков М.Я. Особливості водоспоживання сої в умовах лівобережного Лісостепу України 44

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
 
Іздепський В.Й., Кулинич С.М., Глущенко С.Г., Грабко В.М. Стан окремих біохімічних показників крові та копитного рогу при гнійно-запальних процесах ділянки пальця у корів 49
Гаврилін П.М., Лєщова М.О. Закономірності структурно-функціональних перетворень тканинних компонентів лімфатичних вузлів у великої рогатої худоби в плідному періоді онтогенезу 53
Замазий А.А. Изменения иммунобиологических, биохимических и морфологических показателей крови после вакцинации у телят, рожденных от агельминтных коров, обработанных бронтелом 57
Корчан М.І., Садовий С.М., Корчан Л.М. Динаміка окремих клініко-гематологічних показників у телят раннього віку, отриманих від корів-первісток симентальскої породи 60
Сухонос В.П. Патогенетичні фактори дисплазій суглобів у собак 64
Передера Ж.О., Щербакова Н.С., Передера О.С. Ветеринарно-санітарна оцінка морської риби, хворої на анізакіоз, яка потрапляє на споживчій ринок м. Полтава 68

ЕКОНОМІКА
 
Талавиря М.П. Методичні підходи щодо проведення державної підтримки сільського господарства 71
Писаренко В.В., Левошко В.І. Закордонний та вітчизняний досвід інтеграційних зв’язків та гуртового продажу в плодоовочевому підкомплексі 75
Бужин О.А. Структуризація собівартості у тваринництві 78
Галич О.А. Внутрішній економічний механізм аграрних підприємств в умовах становлення ринкових відносин 81
Дорофєєв О.В., Орлов О.А. Формування ефективної системи управління проектами як один із шляхів підвищення конкурентоспроможності діяльності підприємства 86
Красота О.Г. Особливості управлінського обліку експлуатації та оновлення сільськогосподарських машин і обладнання 91
Краснікова О.М. Соціальний статус селянства України епохи вільного підприємництва (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 94
Левченко З.М., Некрасенко Л.А., Кравець О.М. Автоматизація обліку в сільському господарстві 98
Рибалко Л.В. Роль внутрішньогосподарського контролю в системі управління підприємством 104
Титаренко Б.Д. Удосконалення методів залучення іноземних інвестицій 107
Ульяніч В.А. Економічна сутність оборотних засобів 113
Хамініч С.Ю., Матус О.В. Проблеми конкурентоспроможності підприємств на шляху інтеграції України до ЄС 116
Харченко Н.В. Зарубіжний досвід визначення величини дивідендів 120

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
 
Бублик О.О. Стандартизація суспензії еритроцитів для серологічних реакцій 124
Клименко О.С. Вплив кліматичних умов на активність комарів – проміжних хазяїв сетарій 127
Катигробова О.В. Проблеми здійснення інституційних перетворень економіки в сучасних умовах 129
Кончаковський Є.О. Мотивація праці та її особливості в аграрній сфері АПК 134
Ласло О.О. Екологічна освіта і культура у вищих навчальних закладах аграрного напрямку Полтавського регіону 138
Литвиненко О.П. Особливості застосування розподільчих лійок різних модифікацій, які використовуються при проведенні досліджень на трихінельоз методом переварювання проб м’язів у штучному шлунковому соці 143
Міщенко О.В. Агроекологічне значення ехінацеї пурпурової як попередника для сільськогосподарських культур 145
Олефір В.В. Особливості систем пенсійного забезпечення в Європейському Союзі 148
Онищенко А.О. Лінійні показники чистопородного і помісного молодняку свиней 154
Романченко Ю.О. Сучасний стан та тенденції розвитку олійного виробництва на Полтавщині 157
Самойлик Ю.В. Маркетингові дослідження як складова менеджменту м’ясопереробного підприємства 162
Черненко Л.В. Прийоми і методи управління дебіторською заборгованістю 165
Чухліб Є.В. Міцність кісткової тканини свиней різного напрямку продуктивності 168

РЕЦЕНЗІЇ
 
Кигим С.Л. Нове видання, присвячене М.І.Вавилову 172
Рубан Ю.Д. Нова сторінка дослідження спадщини М.І. Вавилова 174

Аннотации
175
Annotation 178
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2006