Спеціальність "Менеджмент"

073 МЕНЕДЖМЕНТ
 • за ступенем вищої освіти Бакалавросвітньо-професійна програма «Менеджмент підприємства»

 • за ступенем вищої освіти Магістросвітньо-професійна програма «Менеджмент організацій»

 • за ступенем вищої освіти Магістросвітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування»

 • за ступенем вищої освіти Доктор філософії - освітньо-наукова програма «Менеджмент»

 
Форми навчання:
 • денна,
 • заочна.

Презентація спеціальності

 

Термін навчання:

 • за ступенем вищої освіти «Бакалавр» - 3 роки 10 місяців;
 • за ступенем вищої освіти «Бакалавр» (скорочений термін навчання) - 1 рік 10 місяців; 
 • за ступенем вищої освіти «Магістр»  - 1 рік 4 місяці;
 • за ступенем вищої освіти «Доктор філософії» - 4 роки.

Інформація для вступників

Підготовка студентів за спеціальністю «Менеджмент» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, соціальної активізації праці в умовах конкуренції та ринкових відносин в підприємствах різних форм господарювання

Менеджмент розглядається як сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів з метою досягнення цілей організації. Менеджмент – це мистецтво добиватись успіху через керівництво людьми.

Менеджери формують цілі організації, забезпечують її ресурсами, планують і здійснюють контроль, приймають рішення й організують діяльність. Особистість менеджера – це головний фактор забезпечення ефективного розвитку підприємства.

Сучасний менеджер здатний виконувати ряд виробничих функцій:

 • управлінець, наділений владою, що керує великим колективом людей;
 • лідер, спроможний вести за собою підлеглих, використовуючи свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції;
 • людина, яка має певні комунікативні здібності, що постійно встановлює контакти з партнерами і владою, що успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти;
 • людина, яка наділена стратегічним мисленням, може формувати цілі, основні види діяльності та напрямок «основного удару», визначати союзників і супротивників, власні переваги та напрямок їх використання;
 • новатор, що розуміє роль науки в сучасних умовах, що вміє оцінити і без зволікання впровадити у виробництво той або інший винахід або раціоналізаторську пропозицію;
 • людина, яка має високий рівень культури, чесна, рішуча за характером й у той же час розважлива. В практичному менеджменті не аби яке значення набуває терпимість, розуміння, що не всі люди однакові;
 • вихователь, що володіє високими моральними якостями, спроможний створити колектив і спрямовувати його розвиток, формувати організаційну культуру організації.

Менеджер - це унікальна професія. Менеджер – це найманий професійний управляючий підприємства; фахівець в області управління виробництвом; особа, здатна розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. А менеджмент – це управління, завідування, організація, сукупність сучасних принципів, методів, коштів і форм управління виробництвом і збутом продукції з метою підвищення їхньої ефективності й збільшення прибутку. Ця професія вимагає постійного вдосконалення знань, розвитку практичних навичок швидкого реагування на всі зміни, що відбуваються, підвищеного інтересу до самоосвіти, високого рівня самодисципліни. Саме професіоналізм, відповідальність, ініціатива й заповзятливість менеджерів здатні у будь-якій складній ситуації забезпечити підприємству успіх і прибуток, високу ефективність реалізованої практичної діяльності.

Протягом навчання в ПДАУ за спеціальністю 073 «Менеджмент» здобувачі мають змогу опанувати обов’язкові та вибіркові освітні компоненти загальної та професійної підготовки, сформувавши індивідуальну освітню траєкторію.

Велика увага придіяляється не лише набуттю hard skills майбутніми менеджерами, але й soft skills, що передбачають опанування та ефективне використання комунікативних та управлінських навичок, наприклад: формування результативної взаємодії, робота в команді, вміння слухати та "чути" співрозмовника, проведення переговорів, навички переконання, ораторське мистецтво, проведення презентацій, ведення дискусій, вирішення проблем, прийняття рішень, лідерство, навчання інших, мотивування, створення ефективних команд з урахуванням культурних відмінностей, вирішення конфліктних ситуацій тощо. Поняття "soft skills" пов'язане,в перпшу чергу, з тим, яким чином люди взаємодіють між собою, отже, дані навички однаково необхідні як для повсякденного життя, так і для професійної діяльності. Сучасні лідери на всіх рівнях, володіючи  професійними компетентностями, завжди спираються на соціальні навички, чи то демонструючи власний приклад, чи створюючи команди, делегуючи повноваження, чи вирішуючи конфліктні ситуації, чи практикуючи наставництво, коучинг, мотивуючи підлеглих.

Здобувачам вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент в ПДАУ пропонується не лише актуальні навчальні курси, сформовані із врахуванням сучасних вимог науки та практики, ринку праці, але й широкі можливості участі в різноманітних наукових, освітніх всеукраїнських та міжнародних проєктах, конкурсах. Заохочується ініціативність, креативність, інноваційність та надається всебічна підтримка в реалізації студентських ініціатив.

Показник якості управління – звичайні люди, що роблять незвичайні речі (П. Друкер)

 •