Кулинич Сергій Миколайович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Хірургії та акушерства

Посада: 

професор кафедри хірургії та акушерства

Вчені звання: 

професор

Контактна інформація: 

КОНТАКТНІА ІНФОРМАЦІЯ   Телефон: (05322) 28911   E-mail: terapia@pdaa.edu.ua

sergii.kulynych@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

народився 02.01.1976 р. в м. Полтава.

З 1999 р. працював у Полтавській державній аграрній академії на посадах асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри.

Освіта

вища, закінчив ПДСГІ у 1999 р.,

Аспірантура

Тема кандидатської дисертації. Стан фібринолізу при асептичному та гнійному запаленні у великої рогатої худоби. 16.00.05-ветеринарна хірургія [Текст] : автореферат дисертацii на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук / С. М. Кулинич; БДАУ. - Біла Церква, 2002. - 18 с.

Докторантура

Тема докторської дисертації. Ураження копитець у корів, спричинені кератоміцетами : автореф. дис ... д-ра вет. наук : 16.00.05 / Сергій Миколайович Кулинич . – Київ, 2012 . – 36 с.

Знання мов

українська, російська, польська

Підвищення кваліфікації

ХДЗВА – 62 години 2011 р.

ННІ післядипломної освіти НУБІП (підвищення кваліфікації деканів аграрних закладів вищої освіти), 2018 рік

ННІ післядипломної освіти НУБІП за напрямом "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", 2019 рік

Стажування

Здобутки

Доктор ветеринарних наук №002253 від 04.07.2013 Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України. Національний університет біоресурсів та природокористування України

Професор 12ПР №010927 від 29.09.2015 Міністерство освіти і науки. Рішенням Атестаційної колегії.

Напрям науково-дослідної роботи “Вивчення патогенезу та розробка патогенетичних методів терапії запальних процесів при хірургічних хворобах тварин” (номер державної реєстрації 01040010084).

Публікації

1. Борисевич В.Б. Каплуненко В.Г. Косинов  Н.В, Кулинич С.М.. Наноматериалы и нанотехнологии в ветеринарной практике Навчальний Посібник К.: ВД Авiцена.  – 2012.  – 512 с.
2. Борисевич В.Б. Борисевич Б.В. Хомин Н.М., Кулинич С.М. Здобутки нанотехнології в лікуванні та профілактиці хвороб тварин Навчальний посібник К.: 2009. –  181с.
3 Кулинич С.М, ТГ Панасова, ВЮ Скриль, ІІ Юрченко. Інтраваскулярне лазерне опромінення крові при лікуванні тварин із запальною патологією ScienceRise, 2016. – №4(1)
4. Издепский В.И Кулинич С.Н, Роль грибов при гнойно-воспалительныхпроцессах конечностей у коров Ветеринария. –  2008. –  № 3. – С.27 – 30.
5. Борисевич Б.В., Кулинич С.М.Застосування здобутків нанотехнології у лікуванні хвороб копитець заразної етіології у корів Ветеринарна практика. – №2 (30). – 2009. – С. 26 – 30.
    Загалом автор та співавтор більш ніж 94 наукових праць

Обов'язки

Декан факультету ветеринарної медицини. Член редакційної колегії журналу включеного до переліку наукових фахових видань України зі спеціальності Ветеринарна медицина – Вісник Полтавськогої державного аграрного університету.

Факультети: