Стейкхолдер – головний рушій якісних змін освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

Для досягнення мети ОПП «Облік і оподаткування» першого рівня вищої освіти (бакалавр) і формування у її випускників інтегральної компетентності гарант програми заступник декана факультету обліку та фінансів к. е. н., доцент Канцедал Н. А. та група забезпечення постійно працюють у напрямі вдосконалення структури програми та викристалізовують зміст усіх її компонентів.

Так, згідно з нормативними вимогами проєкт освітньо-професійної програми для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра зі спеціальності «Облік і оподаткування» був оприлюднений 11 січня 2020 року на сайті академії у рубриці «Проєкти для обговорення». Цей документ отримав належний суспільний резонанс: активізував співпрацю групи забезпечення з широким колом стейкхолдерів, представників різноманітних бізнесових і наукових спільнот.

Крім того, пропозиції щодо динамічного вдосконалення ОПП «Облік і оподаткування» були напрацьовані за результатами внутрішнього аудиту якості, оцінювання якості освітньої програми через процедури самообстеження ОПП членами групи забезпечення та викладачами програми, опитування здобувачів вищої освіти, випускників програми та стейкхолдерів – потенційних роботодавців.

Відгуки про проєкт ОПП, що надійшли на корпоративну поштову скриньку гаранта програми, та результати анкетування стали предметом обговорення спільних засідань групи забезпечення та запрошених стейкхолдерів. У підсумку сформувався колектив рецензентів ОПП «Облік і оподаткування», вдалий за діапазоном представництва різних секторів економіки України:

  • від наукової спільноти – Тетяна Маренич, д. е. н., проф., завідувачка кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;
  • від державних органів місцевого самоврядування – Леся Турбаєвська, завідувачка сектора міжнародної та міжрегіональної співпраці відділу інвестиційної діяльності та проєктного менеджменту виконавчого апарату Полтавської обласної ради;
  • від самозайнятих осіб, що провадять незалежну професійну діяльність, – Євгенія Лазеба, головний бухгалтер Обліково-інформаційного центру;
  • від бізнес-сектора – Ірина Момот, провідний бухгалтер ТОВ «Нафтобізнес Контракт».

Тетяна Маренич, д. е. н., проф.,

завідувачка кафедри обліку та аудиту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Євгенія Лазеба, головний бухгалтер Обліково-інформаційного центру Леся Турбаєвська, завідувачка сектора міжнародної та міжрегіональної співпраці відділу інвестиційної діяльності та проєктного менеджменту виконавчого апарату Полтавської обласної ради Ірина Момот, провідний бухгалтер ТОВ «Нафтобізнес Контракт»

Результатом співпраці зі стейкхолдерами стало рішення про впровадження змін, а саме:

  • з метою вдосконалення предметного ряду дисциплін, які поступово доповнюють і поглиблюють прагнення працівників науково-педагогічного персоналу розширювати знання з автоматизованих процесів обліку та звітності, пропонується узагальнююча дисципліна, що сприятиме створенню завершеного процесу вивчення ведення обліку на різних стадіях – від первинного документа до подання звітності у контролюючі органи «Електронна бухгалтерія»;
  • позитивним детермінантом розвитку освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» може стати перегляд доцільності існування навчальної практики з дисципліни «Економічна теорія» та подальша заміна її практикою, основним акцентом якої є формування унікальних фахових компетентностей майбутнього фахівця з обліку й оподаткування;
  • для підвищення рівня потенційних можливостей формування у здобувачів вищої освіти інтегральної компетентності доцільно замінити дисципліну «Фінансово-господарський контроль» (код О 36, обсяг 3 кредити) на «Економічний контроль». Така заміна передбачатиме не лише коригування назви, а якісно нове тематичне наповнення, що дозволить посилити рівень формування у випускників програми фахових компетентностей контрольного спрямування. Додатковим аргументом на користь практичної реалізації описаної заміни дисциплін є гармонізація назви дисципліни «Економічний контроль» з назвою випускової кафедри за ОПП «Бухгалтерський облік та економічний контроль»;
  • вважаємо за доцільне в ОПП переглянути матрицю відповідності компетентностей і забезпечення програмних результатів шляхом їх оптимізації.

Означені оновлення ОПП «Облік і оподаткування» 2021 року вже відображені в усіх відповідних структурних елементах: навчальному плані, матрицях, робочих програмах навчальних дисциплін, програмах практик тощо. 

Аудиторія: 

Діяльність: