Посилення кадрового потенціалу інженерно-технологічного факультету ПДАА науковцями кафедри загальнотехнічних дисциплін

Наприкінці квітня та на початку травня 2021 року відбулися дві непересічні для інженерно-технологічного факультету ПДАА наукові події: два співробітники кафедри загальнотехнічних дисциплін успішно захистили кваліфікаційні наукові роботи у Луцькому національному технічному університеті. Дисертаційні роботи були виконані у ПДАА і стали підсумком плідної наукової роботи Ковальчука Станіслава Богдановича та Брикуна Олександра Миколайовича під керівництвом Горика Олексія Володимировича, д. т. н., професора, завідувача кафедри загальнотехнічних дисциплін, у межах кафедральних зареєстрованих науково-дослідних робіт.

29 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 32.075.06 при Луцькому національному технічному університеті під головуванням д. т. н., професора Марчука Віктора Івановича відбувся захист дисертації Олександра Брикуна на тему «Удосконалення технології дробоструминного очищення внутрішніх поверхонь корпусних виробів типу тіл обертання», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування. Офіційні опоненти: Пилипець Михайло Ількович, д. т. н, професор Тернопільського НТУ ім. І. Пулюя; Сичук Віктор Анатолійович, к. т. н., доцент Луцького НТУ.

Під час обговорення дисертації офіційні опоненти та члени спеціалізованої вченої ради відзначили високий науковий рівень виконання роботи та ґрунтовну підготовку здобувача. Свідченням цього стало одностайне голосування за присудження Олександру Миколайовичу наукового ступеня кандидата технічних наук.

6 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 32.075.01 під головуванням д. т. н., професора Шваб’юка Василя Івановича відбувся захист дисертації Станіслава Ковальчука на тему «Механіка деформування композитних брусів з криволінійною плоскою віссю», представленої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Офіційні опоненти: Гудрамович Вадим Сергійович, чл.-кор. НАН України, д. т. н., професор, завідувач відділу міцності і надійності механічних систем Інституту технічної механіки НАН України і ДКА України; Кучер Микола Кирилович, д. т. н., професор, завідувач відділу механіки конструкційних матеріалів Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України; Мікуліч Олена Аркадіївна, д. т. н., професор, професор кафедри прикладної математики та механіки Луцького НТУ; Сметанкіна Наталія Володимирівна, д. т. н., с. н. с., завідувач відділу вібраційних і термоміцнісних досліджень Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.

У дисертаційній роботі Станіслава Ковальчука розв’язана важлива науково-технічна проблема аналітичного визначення напружено-деформованого стану композитних дискретно-неоднорідних брусів із криволінійною плоскою віссю довільної форми, що перебувають в умовах дії різних механічних навантажень і теплових впливів. Результати цієї роботи відкривають широкі можливості для розроблення прикладних методів прогнозування міцності та жорсткості криволінійних композитних елементів, що поширені як елементи силового каркаса конструкцій авіаційної і ракетно-космічної техніки, у суднобудуванні та будівництві.

Дисертаційну роботу Станіслава Ковальчука та її «класичну» презентацію високо оцінили спеціалізована вчена рада та аудиторія, свідченням чого стала одностайна підтримка присвоєння здобувачеві наукового ступеня доктора технічних наук.

Зазначені події можна назвати визначними для інженерно-технологічного факультету, адже вперше відбувся захист підготовленої у стінах факультету кандидатської дисертації за спеціальністю 05.02.08 – технологія машинобудування, забезпечуючи підготовку спеціалістів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». Захист докторської дисертації, підготовленої на факультеті, є ще більш знаковим, оскільки така подія є винятковою.

Станіслав Богданович Ковальчук пов’язаний із ПДАА вже 23 роки. За цей час він послідовно пройшов шлях від випускника-медаліста першого випуску ліцею при ПДСГІ, бакалавра та магістра з механізації сільського господарства ПДАА до науково-педагогічного працівника кафедри загальнотехнічних дисциплін, кандидата технічних наук (з 2014 року). До того ж він став наймолодшим в історії факультету доктором наук.

Вітаємо дисертантів і їхнього наукового керівника (консультанта) Олексія Володимировича Горика із успішним захистом дисертацій. Бажаємо натхнення на нові здобутки, успіхів і зростання на професійному шляху!

 

Аудиторія: 

Діяльність: