Кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю: міжнародний формат взаємодії зі стейкхолдерами – представниками наукових спільнот

28 травня 2020 року на базі Гродненського державного аграрного університету відбулася XIII Міжнародна науково-методична конференція «Перспективи розвитку вищої школи».

На конференцію надійшло від трьох країн-представниць 95 статей із 36 організацій, зокрема і від Полтавської державної аграрної академії.

Уперше конференція для Гродненського університету пройшла в онлайн-форматі. На інтерактивному майданчику конференції були присутні понад 40 представників, зокрема з таких організацій: Гродненський державний аграрний університет, Білоруський державний технологічний університет, Полтавська державна аграрна академія, Білоруський державний економічний університет, Гродненський державний університет ім. Я. Купали, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Сумський національний аграрний університет, Київський національний університет технологій та дизайну та інші.

Викладачі кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю ПДАА підготували тези від авторських колективів, до складу яких увійшли д.е.н., професор Плаксієнко В.Я., к.е.н., доценти Черненко К. В. Лега О. В., Яловега Л. В., Прийдак Т. Б., Мокієнко Т. В., Ліпський Р. В., Грибовська Ю. М., Ходаківська Л. О., і 4 одноосібних тез доповідей: «Практичне використання кейс-методу при вивченні методології наукових досліджень бухгалтерського обліку», автор – к.е.н., доцент Канцедал Н. А.; «Використання дистанційних технологій навчання в системі вищої освіти», автор – к.е.н., доцент Єрмолаєва М. В.; «Якісна освіта протягом життя: необхідність і реалії», автор – д.е.н., доцент Пилипенко К. А.; «Навчання онлайн: за і проти», автор – к.е.н., доцент Романченко Ю. О.

На засіданні були заслухані та обговорені 5 доповідей, зокрема доповідь доцента кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавської державної аграрної академії Наталії Анатоліївни Канцедал «Практичне використання кейс-методу при вивченні методології наукових досліджень бухгалтерського обліку» (деталі – за посиланням).

У ході доповіді Канцедал  Н. А. відзначила, що головним напрямом проблемно-орієнтованого навчання як в Україні, так і за її межами, є забезпечення цілісності процесів пізнання теорії та методології науки. З цією метою в Полтавській державній аграрній академії в навчальні плани студентів спеціальності «Облік і оподаткування» введена дисципліна «Методологія наукових досліджень в обліку», що передбачає адаптацію традиційного курсу «Основи наукових досліджень» до відповідної спеціальності. Це дає змогу переакцентувати дослідження не на абстрактні об’єкти науки загалом, а на конкретні об’єкти бухгалтерського обліку.

«Ми маємо більш ніж десятирічний досвід «відточування» методики викладання даної дисципліни, що ґрунтується на вирішенні наступних завдань: 1) органічне об'єднання і синхронізація завдань практичних занять із завданнями самостійної роботи; 2) використання єдиного підходу до формулювання завдань практичної і самостійної роботи для студентів як стаціонарної, так і заочної (дистанційної) форм навчання; 3) використання єдиного підходу до досягнення програмних результатів дисципліни студентами всіх форм навчання», – зазначила Канцедал  Н. А. та розкрила особливості авторської методики викладання дисципліни «Методологія наукових досліджень в обліку», заснованої на використанні кейс-методу, орієнтованого на поглиблення й закріплення фундаментальних і професійних теоретичних знань студентів шляхом комплексного творчого осмислення конкретної дослідницької теми в галузі бухгалтерського обліку, самостійного формулювання оригінальних суджень з дотриманням норм академічного етикету.

Доповідь Канцедал Н. А. викликала жваву дискусію та була схвально оцінена науковою спільнотою, зокрема щодо впровадження кейс-методу в освітній процес та освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності «Облік і оподаткування».

 

Аудиторія: 

Мітки: 

Діяльність: