Вибіркові навчальні дисципліни ННІ ЕУПІТ для вибору у 2020-2021 н.р.

Здобувачі вищої освіти мають право на вибір навчальних дисциплін, що передбачено пунктом 15 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту», а саме: «…вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу».

Здобувачі вищої освіти ступеня Доктор флософії у 3 та 4 семестрах обирають для вивчення по дві навчальні дисципліни на семестр з переліку інститутських вибіркових навчальних дисциплін. Обсяг навчальних дисциплін за вибором становить 4 кредити ЄКТС, підсумковий семестровий контроль – залік.

Навчальна дисципліна
Матеріали для ознайомлення
Економічна політика держави та державне регулювання діяльності в АПВ
Розбудова і розвиток ринкової економіки в країні та регіонах
Теоретико-методологічні та науково-практичні засади суспільних явищ і процесів у сфері демографії, праці та соціального розвитку
Організація функціонування та перспективи розвитку кооперативної системи в Україні
Формування і ефективне використання потенціалу підприємств в аграрному і агропромисловому виробництві
Прогнозування та планування в аграрному підприємстві
Менеджмент персоналу
Актуальні проблеми детінізації економіки та управління безпекою підприємства
Менеджмент знань та системологія
Менеджмент ресурсів підприємств
Моделювання та прогнозування в менеджменті
Методи і моделі обґрунтування управлінських рішень
Державна служба
Державна соціальна політика
Європейська грантова система підтримки наукових досліджень
Управління проектами в публічній сфері