Вісник Полтавської державної аграрної академії №3, 2014

Вісник №3, 2014
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Tishchenko V. N., Batashova M. E., Shapochka O. M. Indirect methods of selection in winter wheat breeding on basis of genetic correlations 7 ENG
Крамарьов С. М., Артеменко С. Ф., Писаренко П. В. Ефективні елементи технології вирощування сої в умовах північного Степу 11 ENG
Конопля Н. И., Маслиёв С. В. Влияние обработки почвы на водно-физические показатели ее плодородия и урожайность пищевых подвидов кукурузы 16 ENG
Бойко П. І., Коваленко Н. П., Опара М. М. Ефективні різноротаційні сівозміни у сучасному землеробстві 20 ENG
Писаренко П. В., Диченко О. Ю. Одночасність (синхронність) зміни динаміки шкідників буряків цукрових у центральному Лісостепу України 33 ENG
Рідей Н. М., Кучеренко Ю. А. Структурно-функціональна характеристика складових агросфери 36 ENG
Танчик С. П., Сальніков С. М. Вплив систем землеробства на динаміку показників родючості ґрунту агрофітоценозу буряків цукрових 46 ENG
Кулик М. І. Формування врожайності проса лозоподібного третього року веґетації 50 ENG
Курцев В. О. Агрометеорологічне обґрунтування строків сівби ріпаку озимого у степовій зоні України 56 ENG
Ситар О. В., Новицька Н. В. Вміст біологічно активних речовин фенольної природи у насінні сої (Glycine max (L.) Merr.) за дії неіонних колоїдних розчинів наночасток металів 61 ENG
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Поліщук А. А., Булавкіна Т. П. Ріпак: за і проти 67 ENG
Мироненко О. І. Окремі складові хімусу та їх обмін в організмі поросят 71 ENG
Яремич Н. В. Реалізація відтворювальної здатності самок норок скандинавського типу селекції в залежності від рівня вгодованості 77 ENG
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Якубчак О. М., Обштат С. В., Муковоз В. М., Карпуленко М. С., Гавриленко О. С. Аналіз епізоотичної ситуації інфекційних хвороб свиней в Україні 82 ENG
Пономар С. І., Кручиненко О. В. Попереджений збиток від змішаної інвазії корів, викликаної фасціолами, парамфістомами й дикроцеліями 86 ENG
Yevstafieva V. O. Efficiency of the flotation coproovoscopical intravital diagnostic methods of protozooses and nematodoses of pіgs 89 ENG
Цвіліховський М. І., Береза В. І., Немова Т. В., Якимчук О. М. Лімітні фактори і патологія тварин антенатального та постнатального розвитку 92 ENG
Цвіліховський М. І., Голопура С. І. Корекція вмісту загального білка та сечовини в сироватці крові новонароджених телят у період формування колострального імунітету 95 ENG
Локес П. І., Кравченко С. О., Локес-Крупка Т. П. Стан обміну білірубіну у свійських собак і котів за гепатиту 98 ENG
Цвіліховський М. І., Локес-Крупка Т. П. Активність ферментів сироватки крові за гепатоліпідозу свійських котів у процесі лікування 101 ENG
Михайлютенко С. М. Посмертна діагностика амідостомозу гусей 104 ENG
ЕКОНОМІКА
Лозинська Т. М., Чаговець О. В. Підвищення конкурентної стійкості сільськогосподарських підприємств шляхом їх диверсифікації 106 ENG
Писаренко В. П. Запровадження електронного урядування в Україні 111 ENG
Тюхтій М. В., Пономаренко О. Г. Загальновиробничі витрати: концептуальні аспекти вітчизняного та зарубіжного досвіду облікового відображення 116 ENG
Плаксієнко В. Я., Гладіліна Т. В. Науково-організаційні аспекти формування витрат на проведення Державного сортовипробування сортів пшениці озимої 120 ENG
Дорогань-Писаренко Л. О. Оплата праці державних службовців: організаційно-обліковий аспект 127 ENG
Литвин О. Ю., Панченко О. П. Економічні ідеї давньоєгипетського твору «Повчання Ахтоя, сина Дуауфа, своєму синові Піопі» 132 ENG
Мац Т. П., Левченко З. М. Організація аудиту в середовищі управлінських інформаційних систем 135 ENG
Карпенко Н. Г. Застосування ігрових форм у процесі вивчення дисципліни «Контроль і ревізія у бюджетних та фінансових установах» 139 ENG
Чіп Л. О. Особливості інвестиційного клімату в Україні 142 ENG
Самойлік М. С. Управління ресурсно-екологічною безпекою на регіональному рівні 147 ENG
Чайка Т. О. Причини та механізми економічного стимулювання підвищення родючості ґрунтів 155 ENG
Нездойминога О. Є. Порядок формування та використання резервів під кредитні ризики в банках України 159 ENG
Михайлин В. І. Ефективність внесення добрив у технології вирощування капусти червоноголової 164 ENG
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Горик О. В., Ковальчук С. Б., Яхін С. В. Аналітично-експериментальне встановлення ресурсу несучої здатності елементів каркасу стадіону «Ворскла» ім. Олексія Бутовського (м. Полтава). Повідомлення 2. Натурні випробовування 167 ENG
Дудніков А. А., Біловод О. І., Пасюта А. Г. Підвищення надійності робочих органів ґрунтообробних машин 172 ENG
Ляшенко С. В. Удосконалення графіка проведення та розширення переліку необхідних до виконання операцій технічних обслуговувань засобів малої механізації за результатами їх випробувань на присадибних ділянках 178 ENG
Ходурський В. Є., Ківа О. В., Китаєв Є. В. Розробка способу нанесення емітера на електроди газорозрядних ламп шляхом вакуумування 183 ENG
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Bondarenko T. I. Role des bacteries symbiotiques dans le succes invasif et la dangerosite agronomique de leurs hotes: cas de l’aleurode bemisia tabaci 185 ENG
Філіпов Є. Г. Вплив агротехніки вирощування сафлору красильного на водоспоживання і його продуктивність в умовах півдня України 189 ENG
Кулібаба М. Ю. Розвиток бульбочкового апарату рослин сої залежно від строків сівби та використання «Ризогуміну» 193 ENG
Серветник Н. Р. Вплив іонів свинцю на імунобіологічні показники у курей-несучок 197 ENG
Мірзаєва М. С. Ефективність локального застосування колоїду нанокластерів аквахелатів металів (Ag, Cu, Zn, Mg) за лікування пародонтопатій у собак 200 ENG
Санжаревська О. І. Аналіз впливу газоконденсатних забруднень на стан ґрунтів Полтавщини 204 ENG
Романович І. С. Дослідження специфіки впливу нафтового забруднення на зміну фізико-хімічних показників ґрунту 208 ENG
ЮВІЛЕЇ
Аранчій В. І., Писаренко П. В. Життя в ім’я науки (професору Анатолію Андрійовичу Дуднікову – 75) 211  
Опара М. М. Петру Івановичу Бойку – 80 213  
     
Аннотации 215  
Аnnotations 225  
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2014