Вісник Полтавської державної аграрної академії, №3, 2009

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ №3, 2009  

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
 
Писаренко В.М., Диченко О.Ю. Вплив попередника на динаміку чисельності злакових попелиць у посівах пшениці озимої 5
Чекалин Н.М., Тищенко В.Н., Панченко П.М. Характеристика растений проса, отобранных при использовании кластерного анализа 8
Ласло О.О., Писаренко П.В. Агроекологічне районування угідь за рівнем урожайності основних сільськогосподарських культур 12
Самовол О.П., Монтвід П.Ю., Черкаський О.М. Вплив екстремальних факторів на рекомбінаційну й трангресивну схильність гібридів томата 15
Шевніков М.Я., Шевніков Д.М. Моделювання агрофітоценозів для оптимізації технологій вирощування змішаних посівів 20
Білявський Ю.В. Сонцевик будяковий (Vanessa cardui L.) у соєвих агроценозах Полтавської області 23
Вусатий Р.О. Насіннєва інфекція сої в умовах Лівобережного Лісостепу України 26
Юркевич Є.О., Коваленко Н.П. Особливості технологій вирощування зернових культур у різноротаційних сівозмінах південного Степу України 28
Гангур В.В., Браженко І.П., Ткаченко С.К. Вирощування пшениці озимої беззмінно та в сівозміні: біометричні параметри, урожайність зерна 33
Дубова Г.Є., Гайворонська З.М. Кріоконцентрування рідких натуральних ароматичних речовин 36
Гурін М.В. Екологічна пластичність і стабільність гібридів F1 томата за вмістом пектинових речовин у плодах 42
Єремко Л.С. Урожайність нуту за внесення різних доз мінеральних добрив та застосування мікробіологічного препарату Ризогумін 47
Злотін А.З., Коваль А.А. Видовий склад наземної ентомофауни фацелії пижмолистої (Phacelia tanacetifolia benth.) 51
Кулик М.І. Вплив препаратів „Байкал ЕМ-1У” і „Кристалон” на посівні властивості насіння, врожайність та якість зерна пшениці озимої 55
Сокирко П.Г., Удовиченко Г.А. Результати випробування комбінованих ґрунтообробних аґреґатів у сучасному сільськогосподарському виробництві 57
Петровський О.М., Волков С.І., Ландар А.А. Електричні властивості насіння як фактор оцінки інтенсивності обмінних процесів 62

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
 
Герасимов В.И., Данилова Т.Н., Хохлов А.М., Пронь, Е.В., Донских Т.В. Убойные качества свиней разного пола при разных сроках кастрации 65
Бірта Г.О. Ріст і розвиток свиней за різних рівнів відгодівлі 68
Ващенко П.А. Комбінаційна здатність заводських ліній свиней великої білої породи 71
Слинько В.Г., Бондаренко О.М. З історії першої в Україні Полтавської державної заводської стайні 74

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
 
Борисевич Б.В., Лісова В.В., Чумаков К.А. Мікроскопічні та гістохімічні зміни в печінці, легенях і міокарді собак за кишкової форми парвовірусної інфекції 77
Гаврилін П.М., Перетятько О.В. Закономірності структурно-функціональної організації паренхіми лімфатичних вузлів мускусних качок 79
Кручиненко О.В., Дахно І.С., Дахно Г.П. Патолого-анатомічні та гістологічні зміни в печінці й печінкових лімфатичних вузлах корів за фасціольозної інвазії 83
Локес П.І., Кібкало Д.В., Ляхович К.В. Діагностична значимість біохімічних показників сироватки крові собак за гепаторенального синдрому 87
Скрипка М.В., Панікар І.І. Патоморфологічні зміни в органах статевої системи дорослих свиней, хворих на хламідіоз 94
Савчук І.М., Дахно І.С. Ефективність гіподектину ін’єкційного за змішаної гіподермозно-стронґілятозної інвазії у великої рогатої худоби 98
Панасенко І.Г. Визначення оптимального співвідношення між перо-пуховою сировиною і розчином та концентрацією каталізатора 101
Замазій А.А. Макро- і мікроелементний склад навколоплідних вод функціонально активних та гіпоксичних телят 105
Євстаф’єва В.О., Федоренко Т.Г. Зміни в гематологічних показниках інвазованих свиней за застосування бровермектину та бровасептолу орального 108
Костюк В.К. Постнатальний період онтогенезу лімфатичного русла рубця свійського бика 111
Морозенко Д.В. Оксипролін та уронові кислоти сечі як показники метаболізму сполучної тканини у діагностиці захворювань котів і собак 115
Коне М.С., Петренко А.А., Самойленко О.В. Клінічні особливості парвовірусного ентериту собак та порівняльна оцінка ефективності схем лікування в ТОВ “Ветсервіс” (м. Полтава) 118
Ладиш І.О. Особливості будови гіпофіза і наднирників у овець породи прекос 121
Дмитренко Н.І., Колич Н.Б. Патоморфологічні зміни за туберкульозу птиці ряду курячих 126
Глєбова К.В., Обуховська О.В., Заремба І.А. Вивчення культуральних властивостей поживних середовищ для накопичення бактерійної маси пташиних мікоплазм 129
Зон Г.А., Сорокова В.В. Патолого-анатомічний та патоморфологічний прояв хронічного перебігу некротичного ентериту у курей 133
Азаров В.І., Мелашенко О.О., Дубина Я.О. Деякі особливості патоморфологічного прояву сальмонельозу поросят віком два місяці 137

ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ
 
Криштофорова Б.В. Проблеми використання положень Болонської декларації в навчальному процесі з предметів біологічного напряму 140
Лемещенко В.В. Проблеми організації наукових досліджень в умовах реформи вищої освіти 143

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
 
Корчан Л.М., Маляр Л.В. Вивчення бактеріологічного фону у кіз, хворих на мюллеріоз 145
Плюта Л.В. Поглинання молочною залозою корів неорганічного фосфору за стадіями лактації 149
Оленіч Л.О. Порівняльна оцінка бактеріального обсіменіння молока залежно від сезонів року 152
Соколова А.М. Оцінка ефективності розвитку споживчої кооперації України в економіці перехідного періоду 155
Гайдай І.В. Амінокислотний склад кизилових соку та екстрактів як сировини для виноробства 160
Тітов Д.В. Мікроскопічні зміни в тонкій кишці абортованих плодів корів за інфекційного вульвоваґініту 164
Заріцька А.О. Патоморфологічні зміни в окремих органах кролів за експериментальноговідтворення пастерельозу 166
Процько Я.І. Проблема впливу залізничного транспорту на екологію 168
Яцун Т.П. Історичні аспекти розвитку сільського господарства Полтавщини на межі ХІХ-ХХ століть 171
Більчич Л.З. Велика біла порода свиней в умовах полтавського держплемрозплідника (1933-1958 рр.): історичний аспект 175
Петренко А.А. Культивування яєць нематоди Uncinaria stenocephala в умовах лабораторії (in vitro) 178

РЕЦЕНЗІЇ
 
Рахметов Д.Б., Ковтун С.М. Важливе і своєчасне видання 181
   
Аннотации 183
Аnnotation 188
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2009