Вісник Полтавської державної аграрної академії, №3, 2007

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ №3, 2007  
Писаренко В.М. Привітання 5
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА  
Панікар І.І. До 15-ї річниці створення факультету ветеринарної медицини 6
Бердник В.П., Аранчій С.В., Бердник І.Ю. Заснування та розвиток ветеринарної освіти на Полтавщині 7
Панікар І.І. Антибіотикочутливість мікрофлори перепелиних ферм та її значення в профілактиці бактеріозів 11
Рудик С.К., Яценко І.В. Ветеринарно-фельдшерська школа при Харківському ветеринарному інституті наприкінці XІX-початку XX століть 14
Борисевич В.Б., Борисевич Б.В., Дорощук В.О., Ткаченко С.М., Солонін П.К., Борисевич В.Б., Хомин Н.М. Патогенез, симптоми та лікування увеїтів у тварин 19
Галат В.Ф., Галат М.В., Євстаф’єва В.О. Розповсюдження асоціативних інвазій свиней в умовах лісостепової та степової зон України 22
Ніщеменко М.П., Саморай М.М., Прокопішина Т.Б., Сидорчук П.І., Ніщеменко І.М. Вміст малонового діальдегіду в сироватці крові молодняку великої рогатої худоби після імплантації ґранул амінокислот 25
Панасенко О.І., Книш Є.Г., Парченко В.В., Каплаушенко А.Г., Гоцуля А.С., Маковик Ю.В., Куліш С.М., Іздепський В.Й., Киричко Б.П. Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність солей 2-(5-R'-4-R-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) ацетатних кислот 27
Галатюк О.Є., Романишина Т.О. Визначення біологічної активності α-інтерферону в реакції мікронейтралізації у сироватці крові кролів, заражених вірусом лейкозу великої рогатої худоби 29
Довгій Ю.Ю., Фещенко Д.В. Концепція обґрунтованої економічної достатності та її наслідки в боротьбі з ґельмінтозами тварин 33
Грищук Г.П., Калиновський Г.М., Ревунець А.С., Ковальчук Ю.В. Вміст мікроелементів у плаценті та крові корів 36
Дахно І.С., Дахно Г.П., Жданова К.П., Кручиненко О.В. Лікувальна ефективність рафензолу за фасціольозу, парамфістомозу та стронґілятозів органів травлення у великої рогатої худоби 39
Камбур М.Д., Сорока Н.М., Замазій А.А., Петренко М.О. Вплив метіоніну та лізину на обмінні процеси в організмі телят 42
Панікар І.І. Епізоотична ситуація з респіраторних вірусних хвороб перепелів у різних реґіонах України 44
Скрипка М.В. Морфологічні зміни при хламідіозі в серці та легенях поросят віком до двох місяців 47
Кулинич С.М. Фагоцитарна активність лейкоцитів периферичної крові у корів, хворих на гнійні процеси в ділянці пальця 49
Гиль М.І. Особливості математичного моделювання росту молодняку корів різних генотипів та їх наступної молочної продуктивності 51
Рубленко С.В. Клінічна характеристика різних схем анестезії у собак при оперативному втручанні 57
Тітаренко О.В. Ефективність застосування ехінацеї пурпурової в системі заходів профілактики сальмонельозу свиней 61
Киричко О.Б. Вплив розчину полтавського бішофіту на морфологічний стан окремих внутрішніх органів білих мишей 64
Гарагуля Г.І. Можливість використання культури фібробластів ембріонів перепелів для виготовлення вірусних вакцин 67
Корейба Л.В., Жасан Н.В., Сачко Р.Г. Ефективність міметону при ускладнених отелах у корів 72
Панасова Т.Г. Клінічні випадки патології статевої системи кобелів 74
Фасоля В.П. Деякі показники ґемопоезу та обміну білків у собак службових порід 76
Шмаюн С.С., Антіпов А.А., Пономар С.І., Гончаренко В.П. Патогенетичні механізми впливу терміку на імунобіологічну реактивність інвазованих свиней 81
Хандкарян В.М., Юхно В.М., Курман А.Ф., Ксьонз І.М., Лепета Л.В., Козачкова В.В. Методи одержання безмікробних та ВПФ тварин 85
Слівінська Л.Г. Вплив антропогенного навантаження на вміст важких металів у системі „ґрунт-рослина” 89
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО  
Білітюк А.П., Писаренко П.В., Скуратівська О.В. Біологізація технології – засіб підвищення врожаїв і якості зерна 92
Бараболя О.В., Жемела Г.П., Лучной В.В., Панченко І.А. Вплив мінеральних добрив на якість макаронних виробів залежно від попередників та норм висіву насіння ярої твердої пшениці 99
Харитонов Н.Н., Криваковская Р.В. Модель прогноза вертикального влагосолепереноса рекультивированного шахтного отвала богарного земледелия 102
Глущенко Л.Д. Особливості дії довготривалого застосування добрив на зміну поживних елементів у ґрунті та продуктивність сівозміни 105
Білявська Л.Г., Пилипенко О.В. Екологічне вивчення сортів сої української селекції в умовах Полтавської області 109
Павлюк О.О. Вплив строків сівби на ріст, розвиток та урожайність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах Лівобережного Лісостепу України 114
Піщаленко М.А. Історія, закономірності та прогноз масових розмножень найголовніших шкідників пшениці в Лівобережному Лісостепу України та Полтавській області 117
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО  
Гетя А.А., Лебединський О.І., Мороз О.Г. Оптимізація індексної селекції шляхом удосконалення економічних вагових коефіцієнтів 123
Голуб Н.Д., Салогуб А.М. Продуктивні якості свиней великої білої породи ВАТ АФ „Родючість” та шляхи їх поліпшення 127
Опара Н.М. Історія наукових здобутків у галузі свинарства на Полтавщині 130
МЕХАНІЗАЦІЯ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  
Удовиченко Г.А. Випробування зернозбиральних комбайнів 133
Волков С.І., Заворотний Л.Є., Зацеркляний А.І., Пікало С.В. Ультразвуковий датчик рівня води 138
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО  
Корчан Л.М., Корчан М.І., Бородай А.Б. Ефективність промектину та його вплив на показники крові у кіз, хворих на мюллеріоз 140
Клименко О.С. Вплив селеґумату, левавету 10% та ехінацеї пурпурової на ґематологічні показники тварин, хворих на сетаріоз 144
Гавриленко О.С. Вплив наслідків аварії на ЧАЕС на сперматогенез бугаїв і кнурів 148
Муковоз В.М. Діагностика дерматофітозів тварин 151
Захарін В.В. Біохімічний статус крові нетелів чорно-рябої породи, вирощених на Житомирщині, до і після отелення 153
Дмитренко Н.І. Інформативність окремих показників крові при спонтанному нефриті у кішок 157
Стегній Т.М. Меланін як антистресова біологічно активна добавка 160
Галушко І.А. Використання математичних моделей для оцінки лактаційних кривих корів різних екогенотипів 163
Слесаренко В.В. Динаміка клітинного складу лімфоїдних бляшок порожньої кишки (переднього і середнього відділів) у поросят неонатального та молочного періодів 170
Юхно В.М. Вплив емульґованого жиру дієти на морфо-біохімічні показники крові поросят 176
ОГЛЯДИ  
Мартыненко Н.А. Экспульсия спермы после оcеменения свиноматок и секреторная активность эндометрия (обзор) 180
РЕЦЕНЗІЇ  
Стовбун Р.І. Погляд із висот 188
Киричок О.Б. Презентація нової книги 190
ПОДІЇ  
Рибалко В.П. Проблеми і шляхи відновлення галузі свинарства в господарствах Росії 191
Аннотации 193
Annotation 197
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2007