Вісник Полтавської державної аграрної академії, №2, 2008

ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ №2, 2008

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Крамарьов С.М., Писаренко П.В., Краснєнков С.В., Андрієнко А.Л., Ісаєнков В.В. Водоспоживання гібридів кукурудзи та їх батьківських форм у залежності від строків сівби, густоти рослин і мінеральних добрив в умовах північного Степу України 6
Крамарьов С.М., Писаренко П.В., Шевченко М.С., Льоринець Ф.А., Бондар В.П., Андрієнко А.Л., Ісаєнков В.В. Ефективність гербіцидів в агроценозах кукурудзи. Повідомлення 1 16
Яцун Т.П., Писаренко П.В., Опара М.М., Гордига А.Г., Бохан З.М., Кавалір Л.В., Хоролець Н.І., Яцун Ю.В. Вплив досліджень В.В. Докучаєва на становлення і розвиток агрономії Полтавщини 25
Шевніков М.Я., Коблай О.О., Фесенко М.М. Вплив ультразвукового випромінювання на показники лабораторної схожості насіння сої 29
Шемавньов В.І., Геллер О.Й., Пашова В.Т. Вплив природного мінералу бішофіту на врожай, кормову якість і продуктивність азотфіксації люцерни 34
Піщаленко М.А., Писаренко С.В. Розвиток загальних принципів дослідження ентомофауни агроценозів на Полтавщині в кінці ХІХ - на початку ХХ століття 39
Гангур В.В., Павлюк О.О., Маренич М.М. Ефективність факторів інтенсифікації в технології вирощування озимої пшениці 43
Філоненко С.В. Продуктивність та технологічні якості коренеплодів цукрового буряка залежно від позакореневого підживлення мікродобривами 47
Глущенко Л.Д., Сидоренко А.В., Хоменко Л.В., Калініченко С.М., Біланович О.Л. Сидерація – один із широкодоступних резервів покращання родючості ґрунту та підвищення продуктивності сільськогосподарських культур 53
Боровська І.Ю., Петренкова В.П., Баранова В.В. Рівень ураженості гібридів соняшнику збудником фомопсису залежно від метеорологічних умов північно-східного Лісостепу України 56
Піщаленко М.А. Аналого-статистичний метод прогнозу появи на території Полтавської області злакових мух: гесенської (Mayetiola destructor Say.) та вівсяної шведської мухи (Oscinella frit L.) 60
Кір’ян В.М., Кір’ян М.В. Цінність зразків колекції озимої м’якої пшениці для селекції на продуктивність в умовах Лісостепової зони України 63
Патыка Т.И., Ермолова В.П., Кандыбин Н.В., Патыка В.Ф. Формирование популяционной резистентности у насекомых к энтомопатогенным бактериям Bacillus Thuringiensis 70
Гордієнко І.М. Стандартизація технологічних процесів виробництва овочів і насіння овочевих рослин 76
Діхтяренко А.В. Розмноження зеленими живцями та вирощування саджанців лимоннику китайського в правобережному Лісостепу України 78
Бочевар О.В. Формування якісних показників зерна ярого ячменю під впливом метеорологічних факторів південно-західної частини Степу України 83
Мороз П.І. Питання екологізації способів боротьби з колорадським жуком 87
Духін Є.О. Врожайність та якість селери коренеплідної в залежності від співвідношення мінеральних добрив 90
Котченко М.В. Урожайність зерна материнської форми гібридів кукурудзи в залежності від елементів технології вирощування 92

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Гречка Г.М. Особливості роїння українських степових бджіл 95
Березовський А.В., Шевченко А.М., Поживіл А.І., Іщенко А.В. Ефективність бровермектин-ґелю та бровадазол-ґелю при ґельмінтозно-гастрофільозному паразитоценозі у коней 97
Бірта Г.О. Аналіз росту окремих м’язів свиней різних порід залежно від типу годівлі 100
Гиря В.М., Усачова В.Є. Відгодівельні та м’ясні якості свиней великої білої породи різних селекційних стад 104
Титаренко О.О. Ґрадієнт просторового розподілу макроелементів у рогах матки свині як прояв локально міжтканинної диференціації фізіологічних процесів у маткових тканинах 108
Мерзлов С.В. Оптимізація концентрацій лігандів під час виготовлення кобальтвмісних сполук 113
Сосновська О.О., Голуб Н.Д., Салогуб А.М. З досвіду відродження свинарства 115

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Рубленко М.В., Андрієць В.Г. Аґреґація тромбоцитів у собак та свиней у нормі 118
Борисевич В.Б., Борисевич Б.В., Петренко О.Ф., Жук А.О. Особливості випадкових гнійних ран у собак 121
Кулинич С.М. Обґрунтування комплексної терапії із застосуванням санобіту, сульфату міді та препаратів, виготовлених на основі 2-меркаптбензтіазолу 125
Мельник О.П., Мороз В.Ф. Механізми функціонування кінцівок чотириногих тварин під час наземної стато-локомоції 129
Ксьонз І.М., Цівенко Т.М., Держговська Є.О. Динаміка розвитку інфекційного процесу при експериментальному хламідіозі за результатами ПЛР 134
Киричко О.Б., Киричко Б.П. Видоспецифічні особливості систем пероксидного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту 138
Скрипка М.В. Патолого-анатомічні зміни в свиноматок, хворих на хламідіоз 141
Локес П.І., Старшинова О.В. Лікування патологічних прикусів у високопорідних собак 143
Євстаф’єва В.О. Динаміка морфологічних показників крові при асоціативних паразитарних захворюваннях свиней 146
Тітаренко О.В. Вплив розчину полтавського бішофіту на рівень імунного захисту свиней, щеплених проти сальмонельозу 150
Передера С.Б., Тесленко П.В., Заїка О.В., Передера О.С. Оздоровлення ВРХ від лейкозу в СТОВ „Воскобійники” Полтавської області. Повідомлення 1. 152
Киричко Б.П. Ефективність направленої корекції процесів пероксидного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту при лікуванні локалізованих форм гнійно-запальних процесів у великої рогатої худоби 154
Грубіч П.Ю., Міланко О.О., Білобров В.В., Казачкова В.В. Порівняльна оцінка застосування різних ад'ювантів при отриманні ґіперімунної сироватки до вірусу ринопневмонії коней 158
Полковенко О.В., Недосеков В.В., Нестеренко Т.Г., Мартинюк О.Г., Дудник Н.В. Імунопрофілактика вірусної геморагічної хвороби кролів (ВГХК) та міксоматозу кролів 161
Руденко А.Ф., Руденко П.А., Руденко А.А., Кліменко С.С. Теоретичне та експериментальне обґрунтування інактивації Escherichia coli сублетальними концентраціями формальдегіду та пероксиду водню 164
Лук’янова Г.О. Особливості лімфоцитарного статусу крові коней, хворих на стронгілятоз 169

МЕХАНІЗАЦІЯ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Смердов А.А., Волков С.І., Ландар А.А. Вплив УВЧ опромінення на інтенсивність обмінних процесів у насінні 172
Арендаренко В.М., Харак Р.М. Класифікація пристроїв для збирання та знищення комах-шкідників 175
Калініченко В.М. Шляхи зниження енерґовитрат у сільськогосподарському виробництві 178

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Ласло О.О. Методологічні аспекти оцінювання рівня екологічної свідомості студентів ВНЗ аграрного напрямку Полтавської області 183
Левчук В.І. Формування адаптаційних характеристик паливоподачі дизелів за гранично допустимими значеннями оптичної густини відпрацьованих газів 188
Бублик О.О. Порівняльне вивчення впливу на ріст мікоплазм екстракту дріжджів різних виробників. Повідомлення 2. Культуральна характеристика середовищ із екстрактами дріжджів 193
Абдурат Нишат Креем. Взаимосвязи признаков продуктивности и качества зерна у озимой пшеницы 197
Терьохіна Л.А. Особливості продуктивності рослин моркви при застосуванні стимуляторів росту 200
Саєнко А.М., Мангура Л.П. ДНК-діагностика стрес-синдрому в групах свиней різних генотипів 202
Лавріненко І.В., Слюсар Г.В. Зміни окремих показників крові при зовнішньому паразитарному отиті собак 206
Кіт А.А. Динаміка бактерійного пейзажу шкіри білих мишей після застосування розчину полтавського бішофіту 209
Дорогань Л.О., Вовк О.Ф. Фінансова стійкість як основний фактор стабільної діяльності господарюючих суб’єктів 212
Патыка Н.В. Влияние различных удобрений и засоренности на биологогические показатели льна-долгунца 217

ОГЛЯДИ
Мартыненко Н.А. Факторы повышения уровня имплантации трансплантированных эмбрионов 223

ЗНАМЕННІ ДАТИ
Дуденко В.П. Л.Г. Добрунов: віхи біографії (до 100-річчя з дня народження члена- кореспондента КАЗ АН, доктора біологічних наук, професора Добрунова Л.Г.) 231

ПОДІЇ
Фастівець Н.П. Давньоруські історико-філософські читання 232

ЮВІЛЕЇ
Плугатирьову Віктору Павловичу – 70! 233

Аннотации
234
Annotation 241
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2008