Вісник Полтавської державної аграрної академії №1, 2013

ВІСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ №1 / 2013
ЗМІСТ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО
Писаренко П. В., Москалець В. В. Агроекологічні особливості впливу мікробних препаратів на кількісні параметри якості зерна тритикале озимого 7
Шевніков М. Я., Логвиненко О. М. Вплив строків, способів сівби, норм висіву різних сортів сої на її продуктивність 12
Куц О. В., Зелендін Ю. Д., Вітанов О. Д. Залежність споживання елементів живлення рослинами цибулі ріпчастої від способів зрошення та внесення добрив 17
Писаренко П. В., Тараненко С.В., Тараненко А.О. Вибір, обґрунтування та характеристика індикаторів біологічного різноманіття ґрунту 20
Поспелов С. В. Методы оценки продуктивности представителей рода эхинацея (Echinacea Moench) прегенеративного периода онтогенеза 24
Ласло О. О. Інноваційні технології в аграрному виробництві 31
Силенко С. І., Силенко О. С. Успадкування господарсько цінних ознак у гібридів F1 квасолі звичайної в умовах Лівобережної частини Лісостепу України 33
Комарова І. Б. Кореляційні зв’язки між господарсько цінними та морфологічними ознаками рижію ярого 37
Новицька Н. В., Барзо І. Т. Оптимізація нітрогеназної активності бульбочок нуту на чорноземах типових Лісостепу України 42
Сердюк М. Є., Гапріндашвілі Н. А., Гогунська П. В. Вплив погодних умов на формування компонентів хімічного складу плодів сливи 44
Прісс О. П., Жукова В. Ф. Залежність урожайності та показників якості плодів томата від погодних умов 49
Примак О. І. Зародження і становлення конюшиносіяння у контексті еволюції систем землеробства в Україні та Росії 52
Шоферистов Е. П., Бунчук Е. И. Персик краснолистный интродукции и селекции Никитского ботанического сада – Национального научного центра 58
Колесніков Л. О., Колеснікова О. Л. Азіатсько-тихоокеанські елементи дендрофлори парку Полтавської державної аграрної академії 61
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО
Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. Фізико-хімічний та жирнокислотний склад сала 66
Голуб Н. Д. Комбінаційна здатність свиней великої білої породи окремих генеалогічних ліній і родин 70
Усачова В. Є. Продуктивність в’єтнамських вислочеревних свиней та їх помісей 73
Гиря В. М. Доцільність використання теорії препотентності у тваринництві 76
Вацький В. Ф., Величко С. А. Показники раннього онтогенезу молочної худоби і можливості їх використання для підвищення продуктивності молочних стад 80
Ткач Є. Ф. Склад крові та його зв'язок із молочною продуктивністю корів різного віку та рівня продуктивності 85
Дедова Л. О. Оцінка материнських якостей корів створюваної симентальської м’ясної породи різних ліній 89
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Замазій А. А., Камбур М. Д., Піхтірьова А. В. Удосконалення методики визначення типів вищої нервової діяльності у свиней 91
Аранчій С. В., Рудяшко Д. О. Епізоотологічний моніторинг лейкозу ВРХ в Україні, починаючи з 2000 року по осінь 2012 року 94
Палій А. П. Бактерицидні властивості хлорамінів щодо мікобактерій 97
Паска М. З. Вміст сульфгідрильних груп та глутатіону в бугайців волинської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності за дії біологічно активних речовин 100
Обуховська О. В. Визначення рівня протективного захисту інактивованої вакцини проти респіраторного мікоплазмозу птиці в досліді на курчатах 103
Богатко Н. М., Сахнюк Н. І. Вплив санітарно-гігієнічного стану холодильних камер м’ясопереробних підприємств на безпечність м’ясної сировини за її зберігання 106
Харів І. І. Показники клітинного імунітету індиків, уражених асоціативною еймеріозо-гістомонозною інвазією та лікованих бровітакокцидом сукупно з плодами розторопші плямистої 110
Скляров П. М. Вплив вітаміну А на морфологічний стан плаценти і плода у кіз 113
Бордюгов К. С., Бордюгова С. С., Кот В. С. Різні методи визначення овуляції у собак 116
Руденко П. А. Визначення чутливості до антимікробних засобів штамів молочнокислих бактерій, ізольованих від клінічно здорових котів 120
Винярська А. В. Порівняльний аналіз епізоотологічної ситуації щодо кишкових гельмінтозів примітивних порід коней 124
ЕКОНОМІКА
Брижань І. А. Умови та чинники переходу України до моделі сталого розвитку 128
Петросян С. А., Манучарян М. Г. Система страхования от рисков инвестиционной деятельности в Армении – важная составляющая инвестиционного климата 134
Казарян А. Р. Повышение конкурентоспособности крестьянских хозяйств в Республике Армения 138
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Костенко Е. М. Перечисление типовых планов многофакторного эксперимента 146
Ляшенко С. В., Падалка В. В. Удосконалення малої механізації в технології вирощування картоплі на присадибних ділянках 151
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Пономаренко С. В. Історія, закономірності та прогнозування масового розмноження основних видів шкідників капусти в Лівобережному Лісостепу України 155
Авраменко Н. І. Види водоростей у річці Ворскла, що викликають «цвітіння» води 158
Кузьменко О. К. Становлення та форми організації екологічного аудиту на сільськогосподарських підприємствах 163
Одарюк О. О. Еколого-правове регулювання раціонального використання земельних ресурсів 168
Свінтицька К. В. Використання лікарських рослин у процесі санації повітря птахівничих приміщень 171
Голубцова М. В. Динаміка біохімічних показників крові курей за асоціативних інвазій 174
Виговська К. Л. Диференційна діагностика пухлин молочних залоз у кішок 178
Михайлютенко С. М. Епізоотична ситуація щодо гельмінтозів гусей у господарствах Полтавської області 183
ЮВІЛЕЇ
Аранчій В. І., Опара М. М., Дорогань-Писаренко Л. О., Єгорова О. В. Незримий скарб душі (доктору економічних наук, професорові А. Т. Опрі – 75 років) 186
Аннотации 188
Аnnotation 194
© «Вісник Полтавської державної аграрної академії», 2013