Науковий гурток "Науковий пошук"

Студентський гурток «Науковий пошук» створений у 2019 - 2020 навчальному році.

Робота гуртка організовується кафедрою галузеве машинобудування. Його діяльність націлена на проведення наукових досліджень зі студентами інженерно-технологічного факультету (ОС «Бакалавр» та «Магістр») та факультету агротехнологій на екології (ОС «Бакалавр»).
Наукові керівники Овсієнко Ю. І., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри галузеве машинобудування.

Наукова спрямованість гуртка.
Робота гуртка націлена на вивчення теоретичних питань історії зародження і розвитку машинобудування, аграрної освіти в Україні і за кордоном, основних етапів проведення науково-дослідної діяльності.
Проведені заходи.
За звітний період було проведено 8 робочих засідань гуртка за тематикою згідно затвердженого плану-графіка роботи.
Кількість членів гуртка.
Згідно списку діючих членів науково-дослідницький гурток відвідують 15 студентів.

Результати науково-дослідницької діяльності студентського гуртка «Науковий пошук»:

Участники куртка прийняли участь у наступних конференціях:

 • Всеукраїнській науково-практичній конференції у м. Кропивницький;
 • VІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції молодих учених і студентів у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка;
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, студентів та аспірантів м. Полтава;
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених м. Харків;
 • Студентській науковій конференції Полтавської державної аграрної академії.

За результатами науково-дослідницької роботи у гуртку здобувачі вищої освіти мають наступні публікації та виступи на конференціях:

 1. Біловод І. В., Овсієнко Ю. І. Вчені-винахідники Полтавщини. Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської  продукції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (9-11 квітня 2020 р., м. Кропивницький). Кропивницький: ЦНТУ. 2020. С. 108-110.
 2. Боровик О. Ю. Диференціація самостійної навчально-пізнавальної діяльності магістрантів під час вивчення дисципліни «Методика викладання технічних дисциплін». Інноваційні трансформації освітнього  простору: зміст, напрями і технології реалізації : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів (14 травня 2020 року, м. Чернігів) / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Чернігів :  НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2020. С 3-6.
 3. Боровик О. Ю., Овсієнко Ю. І. Застосування технології диференційованого навчання на практичних заняттях із дисципліни «Методика викладання технічних дисциплін». Технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва (присвячена сторіччю Полтавської державної аграрної академії) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та аспірантів (11-14 травня 2020 р., м. Полтава). Полтава: РВВ ПДАА, 2020. С. 150-153.
 4. Сушко О. В. З історії розвитку систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Класичні та прикладні проблеми у наукових дослідженнях здобувачів вищої освіти і молодих вчених: історичний та сучасний аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених. (9-10 квітня 2020 р., м. Харків). Харків: ХНАДУ, 2020. С. 208-212.
 5. Сушко О. В. Розв’язування задач з історії математики сучасними засобами ІКТ. Студентська наукова конференція Полтавської державної аграрної академії : Матеріали. Том ІІ (16-17 квітня 2020 р., м. Полтава). Полтава: РВВ ПДАА, 2020. С. 244-246.
 6. Цуп К. О., Овсієнко Ю. І. Математичний спадок Карла Фрідріха Гауса. Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської  продукції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (9-11 квітня 2020 р., м. Кропивницький). Кропивницький: ЦНТУ. 2020. С. 110-112.
 7. Пляшник А. С., Чернобай М. С. Про досягнення видатних учених математиків Полтавщини. Класичні та прикладні проблеми у наукових дослідженнях здобувачів вищої освіти і молодих вчених: історичний та сучасний аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених. (9-10 квітня 2020 р., м. Харків). Харків: ХНАДУ, 2020. С. 54-58.
 8. Рижкова Т.Ю., Почтар М.А. Моделювання механічних коливань за допомогою VBA MS EXCEL на лабораторних заняттях з фізики Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. (9-11 квітня 2020 р., м. Кропивницький). Кропивницький: ЦНТУ. 2020. С. 107-108.