Форми документів щодо практики

Договір про проведення практики студентів, укладений з підприємством (організацією, установою тощо), є юридичною підставою для проходження на його базі студентами практики. Строк дії договорів погоджується договірними сторонами.

Кафедра, яка відповідає за реалізацію освітньої програми, проводить розподіл студентів за базами практики не пізніше як за місяць до початку практики. До початку практики надає базі практики програму практики та список студентів, які направляються на практику.

Після закінчення періоду практики студенти звітують про виконання програми практики та індивідуального завдання (за наявності). Форми звітності визначаються наскрізною та робочою програмами практики.

За результатами проходження навчальної практики студентом подається керівнику практики від кафедри щоденник навчальної практики.

За результатами проходження виробничої / професійної / науково-дослідної (науково-дослідницької) / переддипломної практики – звіт з практики разом зі щоденником. Вимоги до структури та обсягу звіту з практики наводяться у робочій програмі практики.