Усенко Олег Олександрович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Технології виробництва продукції тваринництва

Посада: 

Аспірант кафедри Технології виробництва продукції тваринництва.

Аспірантура

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий).

Спеціальність: 204 "ТЕхнологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

Факультет: Технології виробництва і переробки продукції тваринництва"

Кафедра: Технології виробництва продукції тваринництва

Рік вступу: 2018

Тема дисертаційного дослідження: Розроблення проектно-технологічних рішень будівництва племінних підприємств.

Науковий керівник: Шостя Анатолій михайлович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

Публікації

1. Шостя А.М., Ступарь І.І., Усенко С.О., Усенко О.О., Павлова І.В. Взаємозв’язок гормонального фону та прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у свинок залежно від фаз статевого циклу. Фізіологічний журнал. 2019. Т. 63., № 3. С. 186-187. 

2. Усенко С.О., Мазанько М.О., Шостя А.М., О.М. Бондаренко, В.Г. Слинько, В.І. Березницький, Мороз О.Г., Маслак М.М., Усенко О.О. Особливості технології виробництва свинини підвищеної харчової цінності. Альтернативні джерела енергії у підвищенні енергоефективності та енергозалежності сільських територій : колективна монографія / за ред. І.О. Яснолоб, Т.О. Чайки, О.О. Горба. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 193-204.
3. Усенко С.О., Мазанько М.О., Шостя А.М., Усенко О.О., Слинько В.Г., Чухліб Є.В., Березницький В.І.  Технологічні основи виробництва органічної продукції свинарства. Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва : колективна монографія ; за ред. О.В. Калашник, Х.З. Махмудова, І.О. Яснолоб.  Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. С. 278-285.
4. Стояновський В. Г., Усенко С. О.,  Шостя А. М., Березницький В. І., Усенко О. О., Слинько Є. В. Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у спермі кнурів-плідників з різними типами вищої нервової діяльності. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2020. № 3. С. 196-204 .
5.  Сябро А.С., Павлова І.В., Усенко О.О., Березницький В.І., Мороз О.Г., Чухліб Є.В. Екологічно-безпечні кормові добавки – запорука збереження довкілля. Екологічні інновації у підвищенні економічної та продовольчої безпеки України : колективна монографія / за ред. Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб, О.О. Горба. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. С. 166-176.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:
1. Усенко С.О., Шостя А.М., Скрипник Ю.С., Усенко О.О. Ефективні репродуктивні біотехнології у свинарстві. Біологічні, медичні та науково-педагогічні аспекти здоров’я людини. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / За загальною редакцією проф. Пилипенка С.В. Полтава: Астрая, 2018. С. 236-238.
2. Усенко С., Шостя А., Усенко О. Науково-дослідна робота як складова професійної підготовки здобувачів вищої освіти. Збірник наукових праць ІІІ міжнародної науково-методичної конференції. 04 жовтн. 2019 р. Ч.2. (ПДТАУ, м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2019. С.178-180.
3. Мороз О.Г., Шостя А.М., Сябро А.С., Усенко О.О., Усачова В.Е., Ступарь И.И. Убойные и мясные качества высокопродуктивных гибридов свиней. Инновации в животноводстве – сегодня и завтра : сб. науч. Ст. по Материалам Междунар. Науч.-практ. Конф., посвящ. 70-летию РУП «научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по живоноводству» (г. Жодино, 19-20 декабря 2019 г.). – Минск : Беларуская навука, 2019. С.103-107.
4. Усенко С. О., Усенко О.О. Перспективи Smart-освіти в Україні  // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (12–13 березня 2020 року, м. Полтава). – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 223-227.

 

Список публікацій: