Таргоня Василь Сергійович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Біотехнології та хімії

Посада: 

Професор кафедри біотехнології та хімії, доктор сількогосподарських наук, старший науковий співробітник

Вчені звання: 

Доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Контактна інформація: 

e-mail: targonva@ukr.net

            vasyl.tarhonia@pdaa.edu.ua

 

Ідентифікатори науковця:

Викладає дисципліни на факультеті агротехнологій та екології

         1. Фізико-хімічні методи аналізу (Агро 2 курс заочної форми навчання)

факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

         1. Біохімія (ТВППТ 1 курс заочної форми навчання)

міжфакультетські дисциплін:

         1. Методи оцінки якості грунтів

Освіта

Українська сільськогосподарська академія (м. Київ), 1980. Спеціальність: механізація сільського господарства, інженер-механік

Докторантура

Національний аграрний університет (2005-2008рр.) 
Тема докторської дисертації "Біотехнологічні основи створення сільськогосподарських біоконверсних комплексів" (2011р.)
cпеціальність 03.00.20 –біотехнологія.

Підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, за спеціальністю «Психолого-педагогічні основи професійного навчання» в т.ч. за курсом «Методика викладання дисциплін з циклу агробіотехнології» (2013 р)

Здобутки

Лауреат премії «За видатні досягнення в аграрній науці» НААН України за навчальний посібник «Біосфера та агротехнології: інженерні рішення».

Публікації

 • Автор більше 230 наукових робіт, зокрема 11 підручників, навчальних посібників та монографій, 24 винаходів.

Основні публікації:

 1. Методологические основы разработки сельскохозяйственных биоконверсных комплексов / М. Мельничук, . В. Дубровин, В. Таргоня, С. Драгнев // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in , –  INTERNATIONAL JOURNAL ON OPERATION OF FARM AND AGRI-FOOD INDUSTRY MACHINERY, – 2013. Vol. 15. № 3 – .Р. 3 – 12
 2. Dubrovin V. DATES OF BIOTECHNOLOGY PROCESS AND EQUIPMENT FOR WORMCOMPOSTING OF BEDDING PUS [Електронний ресурс] / Valeriy Dubrovin, Vasyl Тargonya // International Scientific Electronic Journal, Earth Bioresources and Quality of Life,  Founded by Global Consortium of Higher Education and Research for Agriculture (GCHERA) and National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NUBiP of Ukraine). – 2012. – № 1 – 8 с. – Режим доступу до журн.: http://gchera-ejournal.nubip.edu.ua/index.php/ebql/article/view/19 – Назва з екрана.
 3. Таргоня В.С. Визначення залежності виходу біогазу і ступеня біоконверсії органічної речовини від типу і часу ферментації в біотехнологічному процесі метанового зброджування відходів тваринництва / В.С. Таргоня // MOTROL Motorizacja i energetyka rolnictwa. T. 12 B, Komisji motorizacji i energetyki rolnictwa pan oddział w Lublinie, Narodowy uniwersytet bioljgicznych zródeł energii i wykorzystania przyrody, Lublin, 2010, S. 86 – 90.
 4. Технології біовиробництва (на основі біотехнологій): навчальний посібник / М.М. Лісовий, В.С. Таргоня, Т.В. Клименко, С.В. Федорук, О.І. Трембіцька, С.В. Журавель, А.В. Бакалова.- Житомир, 2018. – 240 с.
 5. Екологічна біотехнологія Навчальний посібник. / [В.В Жирнов, Д.А. Савченко, В.С. Таргоня, Ю.В Коломієць], - Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-16134 від 13.10. 2014.). К.: Вид.центр НУБіП України, 2014. – 300с.
 6. Біосфера та агротехнології: інженерні рішення: навчальний посібник / [В.Кравчук, А.Кушнарьов, В.Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар]; Міністерство аграрної політики та продовольства України: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Дослідницьке, 2015. - 239 с.
 7. Альтернативна енергетика: [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / М.Д. Мельничук, В.О. Дубровін, В.Г. Мироненко, І.П. Григорюк, В.М. Поліщук, Г.А. Голуб, В.С. Таргоня, С.В. Драгнєв, І.В. Свистунова, С.М. Кухарець. – К: «Аграр Медіа Груп», 2012. – 244 с.
 8. Оцінка технологічних прийомів зменшення емісії азоту в агробіосистемах / В.В. Куянов, В.С. Таргоня, О.М. Миропольський // Наукові праці Національного університету харчових технологій.-2019.-Т. 25, № 3.-С. 36-41.
 9. Таргоня В.С. Біологізовані сівозміни органічних виробництв в різнорівневих системах екологічного землеробства / В. С. Таргоня, М. Л. Новохацький // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. доп. учасн. VII Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – С. 5–8.
 10. Новохацький М., Таргоня В., Бондаренко О., Литовченко О., Осіпова І. Розроблення техніко-технологічних рішень підвищення ефективності біологічного виробництва // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого). – Дослідницьке, 2019. – Вип. 24 (38). – С. 236-241.
 11. Бондаренко О., Литовченко О., Осіпова І., Таргоня В. Розроблення техніко-технологічних рішень підвищення ефективності біологічного виробництва // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого). – Дослідницьке, 2019. – Вип. 24 (38). – С. 236-241.
 12. Бельченко В., Піщанська Н.,  Таргоня В. База даних як метод проектування систем призначених для реалізації адаптивних технологій вирощування ентомокультур // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого). – Дослідницьке, 2019. – Вип. 25 (39).
 13. Крутякова В., Бабинець Т., Таргоня В., Бондаренко О., Біоекономіка використання біотехнологічних альтернатив у сільськогосподарському виробництві // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого). – Дослідницьке, 2019. – Вип. 25 (39).
 14. Новохацький М., Таргоня В., Бабинець Т., Сердюченко Н., Бондаренко О. ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СМУГОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАНТАЦІЙ ЯК ПОЛЕЗАХИСНИХ НАСАДЖЕНЬ //  Збірник наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого); – Дослідницьке, 2020. – Вип. 26 (40). –  с. 344-352 
 15. Кравчук В.І., Таргоня В.С., Новохацький М.Л., Сердюченко Н.М., ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ РЕЄСТРУ НОВИХ ДОСТУПНИХ АГРОТЕХНОЛОГІЙ – 8 с. //  Тези інтернет-конференції "Науково-технічні засади розроблення, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій"//  Збірник наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого); – Дослідницьке, 2020. – Вип. 27 (41). – 10 с.
 16. Бельченко В.М., Таргоня В.С., Новохацький М.Л. Алгоритм розроблення комплексних біотехнологічних заходів захисту рослин на основі ентомологічних та біологічних препаратів / Міжнародний семінар (онлайн) «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА І ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ» з нагоди Міжнародного року здоров’я рослин - 2020 (International Year of Plant Health - 2020), - 7 с.
 17. Основні складові інтенсифікації біологічного агровиробництва (Новохацький М. Л., Таргоня В. С., Бондаренко О. А., Крутякова В. І., Бельченко В. М.), с. 158-165, Екологічні інновації у підвищенні економічної та продовольчої безпеки України : колективна монографія ; за ред. Т. О. Чайки, І. О. Яснолоб, О. О. Горба. Полтава : Видавництво ПП «Астрая»,2020. 216 с.
 18. Таргоня В.С., Бондаренко О.А. Інтенсифікація біологічного агровиробництва // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва», 20 листопада 2020 р.
 19. Технології біовиробництва (на основі біотехнологій): навчальний посібник / М.М. Лісовий, В.С. Таргоня, Т.В. Клименко, С.В. Федорук, О.І. Трембіцька, С.В. Журавель, А.В. Бакалова.- Житомир, 2018. – 240 с.
 20. Екологічна біотехнологія Навчальний посібник. / [В.В Жирнов, Д.А. Савченко, В.С. Таргоня, Ю.В Коломієць], - Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-16134 від 13.10. 2014.). К.: Вид.центр НУБіП України, 2014. – 300с.
 21. Біосфера та агротехнології: інженерні рішення: навчальний посібник / [В.Кравчук, А.Кушнарьов, В.Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар]; Міністерство аграрної політики та продовольства України: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Дослідницьке, 2015. - 239 с.
 22. Альтернативна енергетика: [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / М.Д. Мельничук, В.О. Дубровін, В.Г. Мироненко, І.П. Григорюк, В.М. Поліщук, Г.А. Голуб, В.С. Таргоня, С.В. Драгнєв, І.В. Свистунова, С.М. Кухарець. – К: «Аграр Медіа Груп», 2012. – 244 с.
 23. Kravchuk V.I, Targonya V.S., Gaidai T.V. AGRICULTURAL ENGINEERING: WAYS TO SOLVE ECOLOGICAL, ENERGY PROBLEMS IN AGRICULTURE Збірник наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого); Редкол.: В. Кравчук (голов. ред.) та ін. – Дослідницьке, 2020. – Вип. 27 (41). – С.
 24. Таргоня В. С., Бондаренко О. А. Інтенсифікація біологічного агровиробництва // Перспективи еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 20 листопада 2020). Полтава : РВВ ПДАУ, 2020.- с. 97-99.

Факультети: