Шаравара Тамара Олексіївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

професор

Вчені звання: 

У 2011 році присвоєне вчене звання доцента
У 2018 році писвоєне вчене звання професор

Контактна інформація: 

inozemna@pdaa.edu.ua    tamara.sharavara@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

 

 

Освіта

1997 р. з відзнакою закінчила історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, здобула кваліфікацію вчителя за спеціальністю «Історія і географія». У Полтавській державній аграрній академії працює з 2002 року.
2017 р. закінчила ВНЗ "Відкритий Міжнародний університет розвитку людини "Україна" (Полтавський інститут економіки і права), ступень вищої освіти магістр, професійна кваліфікація "Магістр з перекладу (англійська, німецька мови), викладач англійської та німецької мов".

Аспірантура

Із 2001 р. по 2005 р. – аспірант кафедри давньої та нової історії України Київського  національного університету імені Тараса Шевченка.  2005 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Соціально-економічна діяльність земств в Україні (1864 – 1917 рр.): історіографія». Спеціальність 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Докторантура

Із 2008 р. по 2011 р. докторант кафедри давньої та нової історії України Київського  національного університету імені Тараса Шевченка. 27 лютого 2012 року захистила докторську дисертацію на тему: «Реформи і контрреформи другої половини ХІХ – початку ХХ століття в Російській імперії: історіографія».
• Науковий ступінь –  доктор історичних наук, ДД № 000909 від 17.05.2012 р.

Знання мов

українська, російська, англійська

Стажування

1. Кафедра правознавства Полтавського інституту економіки і права з 05.02.2013 р. по 05.08.2013 р. (6 місяців).
2. Полтавський інститут економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», кафедра перекладу та іноземних мов.  05.02.2013 р. – 05.08.2013р. (6 місяців). Довідка № 349 від 30.09.2013 р.
3. Вища школа міжнародних відносин і суспільної комунікації, м. Хелм, Польща. Інноваційні підходи викладання гуманітарних дисциплін. Сертифікат про стажування від 28.11.2016 р.
4. Університет бізнесу в м. Домброва Гурніча. Тема: «Педагогічні інновації в методології викладання дисциплін гуманітарного циклу». Сертифікат від  16.11.2018 р.

Здобутки

Протягом 2013–2018 рр. очолювала кафедру іноземних мов та українознавства; протягом 2018-2019 н. р. кафедру гуманітарних і соціальних дисциплін. Брала найактивнішу участь у ліцензуванні спеціальностей «Філологія» і «Політологія», сформувала потужний кадровий склад кафедри, на якій наразі працює 24 викладачі, 22 з яких мають наукові ступені і вчені звання.
Забезпечує викладання дисциплін  «Історія української культури», «Культурологія», «Бібліографія, інформаційний пошук та інтелектуальна власність».
Показовою є активна багаторічна участь професора Шаравари Т.О. у роботі  спеціалізованої вченої ради з історичних наук Д.17.051.01 у Запорізькому національному університеті. Спецрада приймає до захисту дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора історичних наук за спеціальностями 07.00.01 та 07.00.06.;
Шаравара Т.О. є також членом спеціалізованої вченої ради з історичних наук К 27.053.02 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Спецрада приймає до захисту дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06.
1. Член редакційної колегії електронного наукового фахового видання – міжвідомчого тематичного збірника «Історія науки і біографістика». (Засновник і видавець: Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН).
2. Член редакційної колегії Наукового збірника «Східноєвропейський історичний вісник». Збірник індексується в міжнародних базах даних: Web of Science (Emerging Sources Citation Index), “Index Copernicus” (ICV 2016 50.70; 2017 71.75), Cite Factor, Research Bible, Scientific Indexing Services, Journal Factor (JF) (Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка).
3. Член редакційної колегії наукового фахового видання «Історична пам'ять» (Засновник і видавець: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка) (до жовтня 2019 року).
Шаравара Т.О. керує підготовкою кандидатських дисертацій, бере участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Сферою інтересів є питання світової та вітчизняної історії, культурології,  історії української культури, джерелознавства, історіографії, а також перебіг військових, судових, фінансових, освітніх, селянських реформ та реформ місцевого й міського самоврядування другої половини ХІХ – початку ХХ століття в Російській імперії.
 
Нагороди, почесні звання:
Знак Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (від 01.09.2015 р., Посвідчення № 834, наказ № 23к);
Пам`ятна ювілейна медаль Національної академії аграрних наук «100 років Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН» (Рішення президії НААН від 09.11.2017 р. № 15);
Грамота Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА (від 20.08.2014 р., наказ № 170-ос);
Почесна грамота Полтавської обласної ради (Розпорядження від 28.09.2015 р. № 187);
Почесна грамота Полтавської обласної ради (Розпорядження від 21.09.2017 р. № 170),
Подяка МОН України (2020 р.).
Почесна Грамота Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 29900.
 
Обов'язки:
З 2019 року працює на посаді проректора з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку.

Публікації

Автор понад 100 праць наукового і методичного характеру, із них 3 одноосібних монографії, 4 колективних монографії та 10 статей, що індексуються у наукометричних базах Scopus та WOS.

Одноосібні монографії:

1. Шаравара Т.О. Земства в Україні: історіографія. – Полтава, 2008. – 180 с.;

2. Шаравара Т.О. Реформи і контрреформи другої половини ХІХ – початку ХХ століття в Російській імперії: історіографія. – К.: «Ліра-К». – 2011. – 486 с.;

3. Шаравара Т.О. Випускники Віленського військового піхотного училища у боротьбі за українську державність (1917 – 1923 рр.). – К.: «Ліра-К», 2016. – 216 с.

Колективні монографії:

1.    Economic innovation sof local self-goverment on the territory of Ukraine in the late ХІХ – early ХХ centuries: historical perspective [Collective monographі] // Transformation management of economica truralareas: collective monograph / editedby A. Brzozowska, A.V. Kalinichenko, Lyfar Alla, Sharavara Tamara. – Poltava: Poltava State Agrarian Academy, 2015. – 267 p. – Р. 111-121.

2.    Опозиційний рух України у витоків сучасної державності // Місцева влада в країнах пострадянського простору : [колективна монографія] / Кол. авторів.; заг. ред. д. держ. упр. П.В. Ворони, д. і. н.  Т.О. Шаравари. – К. 2016 р. – 528 с. – С. 154-172.

3.    Sharavara Т. ECONOMIC ACTIVITIES OF SELF-GOVERNMENT BODIES IN UKRAINE: HISTORICAL RETROSPECTIVE REVIEW / Т. Sharavara, R. Sharavara, O. Halych // Markina I., Aranchiy V., Safonov Y. and others. Management of the 21 st century: globalization challenges: [monograph] / in edition I. Markina. – Prague. – Nemoros s.r.o. – 2018. – Czech Republic. – 508 p. – P. 158 – 166.

4.    Sharavara Т.  Educational security in the context of ensuring national interests of Ukrain //Markina I., Aranchiy V., Safonov Y., Zhylinska O. and other. Security of the XXI century: national and  geopolitical aspects: [collective monograph] in edition I. Markina. – Prague. – Nemoros s.r.o. – 2019. – Czech Republic. – 500 p. – P. 389-396.

Курс лекцій з історії України

1.      Коцур А. П. Історія України. Курс лекцій / за ред. докт. іст. наук, проф. А.П. Коцура. – 2-е вид. – Київ-Чернівці : Книги – ХХІ, 2018. – 756 с. [лекція 10. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини у другій половині ХІХ ст. – С. 312–339, докт. іст. н., проф. Шаравара Т.О.].

Методичні посібники:

1.      Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з «Правознавства». – Полтава, 2006. – 43 с.

2.      Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт студентами заочного відділення з курсу «Правознавство». – Полтава, 2007. – 48 с.

3.      Методичний посібник для поглибленого вивчення правових питань у галузі сільськогосподарського дорадництва. – Полтава, 2007. – 80 с.

4.      Історія української культури. Навчально-методичний посібник. – Полтава: ПДАА, 2014. – 154с.

5.      Історія української культури. Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання. – Полтава: ПДАА, 2014. – 16 с.

6.      Історія української культури. Навчально-методичний посібник. – Полтава: ПДАА, 2016. – вид. 2. – 158 с.

 7.      Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами. Навчальний посібник для аспірантів. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 256 с.

 8.      ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES. Навчальний посібник з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» / А.А. Лифар, Т.О. Шаравара: Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 172 с. 

Монографії
  
Підручники
 
Нагороди