Помаз Юлія Володимирівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін

Вчені звання: 

Доцент, атестат доцента кафедри економіки підприємства, 12 ДЦ № 037975 від 14.02.2014 р.

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3 ПДАА, корпус № 4, кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін, ауд. 459
julija_pomaz@pdau.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

• 1996 року з відзнакою закінчила Полтавський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Історія та географія» та здобула кваліфікацію вчителя історії та географії.
• 2004 року закінчила Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії зі спеціальності «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію «Менеджер-економіст» (спеціаліст).
•2010 року закінчила Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії зі спеціальності «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію «Спеціаліст з економіки підприємства».

Аспірантура

• 2000–2003 рр.: аспірантура в Полтавському державному педагогічному університеті ім. В. Г. Короленка;
• Тема дисертаційної роботи: «Ліквідація культових споруд РПЦ як напрям державної політики у сфері релігії в Українській РСР (середина 1940-х – перша половина 1970-х рр.)»;
• Кандидат історичних наук зі спеціальності  09.00.11 – релігієзнавство, ДК № 001979 від 22 грудня 2011 р.

Досвід роботи

• Загальний досвід роботи – 1996–2021 рр. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах становить 23 роки. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 23 роки, серед них у ПДАА – 18 років.
• Основні навчальні дисципліни: «Історія та культура України», «Культурологія», «Світова політична історія», «Методологія наукових досліджень».

Знання мов

українська

Підвищення кваліфікації

2009 р. – підвищення кваліфікації (Полтавський університет споживчої кооперації України ННІ післядипломної освіти) за напрямом «Регіональна економіка» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 490042 від 12 червня 2009 р.).
2011 р. – захист кандидатської дисертації (червень 2011 р.).
2014 р. – підвищення кваліфікації (НУБІПУ ННІ післядипломної освіти) за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 897818 від 21 березня 2014 р.).
2016 р. – підвищення кваліфікації (НУБІПУ ННІ післядипломної освіти) за напрямом «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/001058-16 від 30 вересня 2016 р.).
2019 р. – підвищення кваліфікації (Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка). Тема стажування: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності викладача історичних дисциплін ЗВО»). Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) № 01-69/05 від 26 грудня 2019 року.
2021 р. – підвищення кваліфікації (Люблінський науково-технологічний парк). Тема стажування: «Інноваційні методи дистанційного навчання  з використанням платформ Zoom  та Moodle»). Сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) ES  № 6455/2021 від 07.06.2021, виданий Науково-дослідним інститутом Люблінського науково-технологічного парку.

Стажування

Західно-Фінляндський коледж
Тема: «Розвиток soft skills у викладацькій професійній підготовці»
Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації (стажування) 180 годин / 6 кредитів ECTS,

Строк підвищення кваліфікації (стажування) - 01 жовтня 2021 року – 12 листопада 2021 року.

Здобутки

  • Підготувала переможців та учасників Всеукраїнських олімпіад з науки «Регіональна економіка», дисципліни «Економіка природокористування» (2006–2019 рр.)
  • Нагороджена грамотами і почесними грамотами Полтавської державної аграрної академії.
  • Подяка,  оголошена Полтавською обласної радою (2020 р.)

 

Публікації

Автор понад 100 праць наукового і методичного характеру, із них співавтор 2 навчальних посібників, 6 колективних монографії.

Колективні монографії:
1. Помаз Ю.В., Помаз О.М., Єрмаков В.В. Енергоефективність та енергозбереження в Україні: регіональні аспекти. Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти : колективна монографія / Кол. авторів; за заг. ред. П.М. Макаренка, О.В. Калініченка, В.І. Аранчій. Полтава : ПП «Астрая», 2019. С. 280-283.

2. Єрмаков В. В., Помаз Ю. В., Помаз О. М. Основні етапи розвитку електроенергетики Полтавщини. Оптимальні енергетичні системи з урахуванням наявного потенціалу відновлюваних джерел енергії у Лісостепу України : колективна монографія / За заг. ред. М. І. Кулика, О. В. Калініченка. Полтава: ПП «Астрая», 2019. С. 120-126.

3. Pomaz О., Pomaz J.,  Shulzhenko I. Sustainable agriculture development of Ukraine in the context of economic, environmental and food security. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects: [collective monograph] / in edition I. Markina. Prague. Nemoros s.r.o. 2019. Czech Republic. 210-217 p.

4. Єрмаков В., Помаз Ю. Актуальні питання ретроспективного дослідження регіональних суспільно-географічних процесів. Marketing  technologies of business development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 32. Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. С. 221-227.

5. Shulzhenko I., Pomaz O., Pomaz J. Peculiarities of communication processes in modern organizations. Security management of the XXI century: national and geopolitical aspects. Issue 2: [collective monograph] / in edition I. Markina. Prague. Nemoros s.r.o. 2020. Czech Republic. P. 436-440.

6. Pomaz O., Pomaz Ju., Shulzchenko I. Usage of alternative sources of energy and saving of energy resources in Ukraine: experience and prospects. Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 3: [collective monograph] / in edition I. Markina. Prague. Nemoros s.r.o. 2020. Czech Republic. P. 127-132.

7. Pomaz O., Pomaz Ju., Shulzchenko I. Business-incubators as an element of the social-economic system “Authority-Business-Community” in the context of economic security of Ukraine. Security management of the XXI century: national and geopolitical aspects. Issue 2: [collective monograph] / in edition I. Markina. Prague. Nemoros s.r.o. 2021. Czech Republic. P. 357-365.

8. Релігійний атлас Полтавщини. Випуск 3: католицизм, греко-католицизм, іслам, конфесії національних меншин, нові та нетрадиційні релігії: ілюстрований довідник-путівник релігійних організацій області / Ю. В.  Вільховий, Р. А.  Сітарчук, Д. О.  Лобода, Ю.В. Помаз; за заг. ред. М. І.  Степаненка. Полтава, 2020.

9. Якименко М., Помаз Ю. Еволюція політики уряду Російської імперії щодо трудових мігрантів епохи аграрних реформ (друга половина ХІХ – початку ХХ ст.). Політичні трансформації сучасного суспільства : колективна монографія / за наук. редакцією Т. Шаравари. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. C. 39-44.

10.Pomaz O., Pomaz Ju., Shulzchenko I. Business-incubators as an element of the social-economic system “Authority-Business-Community” in the context of economic security of Ukraine. Security management of the XXI century: national and geopolitical aspects. Issue 2: [collective monograph] / in edition I. Markina. Prague. Nemoros s.r.o. 2021. Czech Republic. P. 357-365.

Публікації виданнях у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus):

1. Nataliia Kononets, Victoria Baliuk, Valeriy Zhamardiy, Lesya Petrenko, Yuliia Pomaz, Nadiya Kravtsova, Olena Shkola Didactic    model    of    information    and    communication competence formation of future specialists of economiс. Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 12 (4), 170–181. URL: https://jett.labosfor.com/index.php/jett/article/view/646 (Web of science)

Статті у фахових виданнях України:
1. Ольшанська Ю. В. З історії збереження культових цінностей в Україні (XX ст.). Історична пам’ять. Науковий збірник. Полтава : АСМІ, 2000. № 1 – 2. С. 182–194;

2. Ольшанська Ю. В. Стан пам’яток культового призначення у середині 40 – 50-х років XX століття на Полтавщині. Історична пам’ять. Науковий збірник. Полтава : АСМІ, 2002. № 1 – 2. С. 92–100; 

3. Ольшанська Ю. В. Особливості державної політики щодо архітектурних пам’яток культового призначення в Україні у 60-х роках XX століття. Історична пам’ять. Науковий збірник. Полтава : АСМІ, 2004. № 2. С. 179–186;

4. Помаз Ю. В. Нищення радянською державою монастирів у період хрущовської «відлиги». Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей. Вип. 18. Тернопіль : Видавництво Астон, 2006. С. 294–300;

5. Помаз Ю. В. Політика радянської держави щодо культових пам’яток у 50 – 60 х рр. ХХ століття в Україні : історіографія проблеми. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Вип. ХХII.  Запоріжжя : Просвіта, 2008. С. 241–246;

6. Помаз Ю. В. Основні напрямки діяльності органів державної влади щодо пам’яток культового призначення у 1960-х роках в Україні. Сіверянський літопис. Всеукраїнський науковий журнал, вересень – жовтень 2008 р. № 5 (83). С. 104–111;

7. Помаз Ю. В. Особливості атеїстичної політики і стан об’єктів культового призначення в середині 1960-х – на початку 1970-х років в Україні. Філософські обрії. Науково-теоретичний журнал Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України та Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Випуск 24. Київ – Полтава, 2010. С. 194–208;

8. Помаз Ю. В. Адміністративно-правові засади реалізації державної політики щодо культових споруд в Українській РСР: теорія і практика (середина 1940-х – друга половина 1950 хрр.). Електронне фахове видання «Емінак». 2016. № 2 (14). Т. 2. С. 105-110. URL : http://http://www.eminak.mksat.net/pages/archive.html;

9. Помаз О. М., Помаз Ю. В. Сучасні виклики і перспективи розвитку сільського господарства України. Електронне фахове видання Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського «Глобальні та національні проблеми економіки». Випуск № 11. Червень 2016 р. С. 201-204. URL : http://global-national.in.ua/issue-11-2016

10. Помаз О. М.,  Помаз Ю. В., Харитоненко І. О. Зміст управлінських рішень при здійсненні технологічних процесів у сільськогосподарському підприємстві. Економіка та суспільство. 2017. № 13. URL : http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-13;

11. Помаз О. М., Помаз Ю. В., Кургускіна Г. Л. Стратегічне управління аграрним підприємством в умовах конкурентного середовища: регіональний аспект. Економічний форум. 2018. № 1. С. 30-34;

12. Помаз Ю. В.,  Лукяненко О. В., Попрожук Ю. М. Особливості оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Економічний форум. 2018. № 4. С. 203-208;

13. Потапюк І. П., Помаз Ю. В., Поровай І. В., Пушкар А. С. Організаційно-економічний механізм конкурентоспроможності підприємства як невід’ємний елемент її забезпечення. Економічний форум. Випуск № 1. 2019 р. URL: http://lutsk-ntu.com.ua/uk/zhurnal-ekonomichniy-forum;

14. Помаз О. М., Помаз Ю. В., Коробкіна В. М. Основні причини трудових конфліктів на вітчизняних підприємствах аграрної сфери. Причорноморські економічні студії. Випуск 47/2019. С. 151-155; 15. Помаз О. М., Помаз Ю. В., Онищенко Т. В. Трудові конфлікти в аграрному підприємстві: причини, особливості, шляхи їх вирішення. Економічні студії. Випуск 1 (27) березень 2020 р. С. 157-162.

15. Якименко М. А., Краснікова О. М., Помаз Ю. В. Внесок Михайла Рклицького у вивчення сільського господарства Полтавщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Сіверщина в історії України. Наукове видання. Випуск 14. Ніжин : Національний заповідник «Глухів», 2021. С. 247-251.

Навчальні посібники:
1. Операційний менеджмент : навчальний посібник / В. І. Перебийніс, В.  М. Помаз, В. О. Василенко та ін..; за ред. В.І. Перебийніса. Полтава : ПДАА, 2008. 664 с; 2. Операційний менеджмент : навчальний посібник / І. А. Маркіна, О. М. Помаз, Ю. В. Помаз; за ред. І. А. Маркіної.  Полтава: ПДАА, 2019. 226 с.

Взяла участь у понад 100 наукових, науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях і семінарах, серед яких:

1. Помаз Ю. В. Форми та методи антирелігійної діяльності органів державної влади наприкінці 1950-х – у першій половині 1960-х рр. в Українській РСР. Ідентичності та політичні інститути: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції / за заг. ред. Ф. В. Барановського, Л. О. Дудки. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. С. 103-107.
2. Помаз Ю. В. Методи реалізації державної політики щодо православної церкви в УРСР у другій половині 1940-1950-х рр. Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2020 році (м. Полтава, 14 травня 2021 року).  Полтава : РВВ ПДАА, 2021. С. 113-115.

Обов'язки

• Відповідальна за виховну роботу кафедри зі здобувачами вищої освіти.
• Координатор програми мобільності від кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін.
• Куратор здобувачів вищої освіти 1 курсу 1 групи спеціальності 052 «Політологія»

Факультети: