Макарець Світлана Володимирівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін

Вчені звання: 

доцент, атестат доцента кафедри філософії, історії та педагогіки 12 ДЦ № 045305 від 15.12.2015 р.

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди, 1/3,  ПДАА, корпус №4, кім. 459,  кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін

svitlana.makarets@pdau.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

         Google Академія (Світлана Макарець)

         ORCID ID (0000-0002-6844-261X)

         ResearcherID (Q-7518-2016)

         Research Gate (Svitlana_Makarets)

         Web of Science (Makarets, Svitlana)

         Scopus (Makarets, S.)    

Освіта

• 1996 р. з відзнакою закінчила Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка, здобула кваліфікацію вчителя за спеціальністю «Історія і географія».
• 2020 р. закінчила Запорізький національний університет, здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність політологія, освітня програма політологія, професійна кваліфікація політолог, політичний оглядач, викладач політологічних дисциплін. Диплом М20 №162037 від 31 грудня 2020 р.

Аспірантура

• 2004 – 2008 рр. – здобувач кафедри українознавства Полтавської державної аграрної академії;
• тема дисертаційної роботи: «Виробництво і збут продукції сільського господарства в губерніях Лівобережної України на рубежі ХІХ – ХХ ст.».
Спеціальність 07.00.01 – Історія України;
• кандидат історичних наук, диплом ДК № 058750 від 14.04.2010 р.
2009 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Виробництво і збут продукції сільського господарства в губерніях Лівобережної України на рубежі ХІХ – ХХ ст.».
Спеціальність 07.00.01 – Історія України.
Науковий ступінь -  кандидат історичних наук

Досвід роботи

• 2005 – 2009 рр. – викладач кафедри українознавства ПДАА;
• 2010 – 2013 рр. – доцент кафедри українознавства ПДАА;
• 2013 – 2017 рр. – доцент кафедри філософії, історії та педагогіки;
• 2013 – 2015 рр. – директор Полтавського ліцею Полтавської державної аграрної академії Полтавської області;
• з 2017 р. – директор бібліотеки ПДАА;
• з 2018 р. – доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін ПДАА;
• основні навчальні дисципліни: «Історія та культура України», «Історія політичних вчень», «Основи політології», «Практична політологія».

Знання мов

українська

Підвищення кваліфікації

• 2021 р. – Запорізький національний університет, здобуття ступеня вищої освіти магістр, спеціальність політологія, освітня програма політологія. Диплом М20 №162037 від 31 грудня 2020 р. Визнано вченою радою факультету обліку та фінансів ПДАА як підвищення кваліфікації в обсязі 180 годин згідно із Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Полтавської державної аграрної академії.
• 2016 р. – Полтавський інститут економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Посвідчення про підвищення кваліфікації №7/28-3 від 20 жовтня 2016 р.
• 2014 р. – Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ  післядипломної освіти. Тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Свідоцтво 12СПК 883495 від 21.03.2014 р.
• 2011 р. – Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти. Тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».
Свідоцтво 12СПК 769241 від 25.03.2011 р.

Стажування

• Західно-Фінляндський коледж (м. Гуйттінен)
Тема: Стратегії дистанційного навчання в закладах вищої освіти.
Сертифікат № 3004202128 від 30.04.2021, виданий Західно-Фінляндським коледжем, м. Гуйттінен.
Обсяг 180 год.

• Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку
Тема: Інноваційні методи дистанційного навчання  з використанням платформ Zoom  та Moodle
Сертифікат ES №6468/2021 від 07.06.2021, виданий Науково-дослідним інститутом Люблінського науково-технологічного парку
Обсяг 45 год. /1,5 кредита ЄКТС

Здобутки

  • Грамота Полтавської обласної державної адміністрації за вагомий внесок у багаторічну і якісну підготовку висококваліфікованих кадрів як для аграрної, так і для інших галузей національної економіки України, досягнення в науковій, освітній і професійній діяльності та з нагоди святкування Дня працівників освіти (2020 р.).

Публікації

Активна участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.
Автор близько 50 наукових і навчально-методичних праць.

Монографії:

Якименко М. А., Макарець С. В., Краснікова О. М. Сільське господарство Лівобережної України в умовах аграрних реформ 1861–1917 років : монографія. Полтава : ПП «Астрая», 2020. 250 с.

Наукові статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

1. Sharavara Tamara, Makarets Svitlana. Problems of agrarian history of the Carpathian region at the end of the XVIII – the middle of the XIX century in contemporary Ukrainian historiography. Східноєвропейський історичний вісник.  Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 10. С. 1826.     [Web of Science].

2. Yakymenko M., Sharavara T., Makarets S.,  Nikolaienko Y. The Problem of Labour Migration of Ukrainian Peasants and Burghers in the Internal Policy of Russian Empire in the Second Half of the Nineteenth – Early Twentieth Centuries. Український історичний журнал. 2019. № 6. С. 142–154.  [Web of Science].

Статті у фахових виданнях України:

1. Макарець С. В. Стан розвитку тютюнової галузі Полтавської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя : ЗНУ, 2017.  Вип. 48.  С.49–52.

2. Шаравара Т. О., Макарець С. В. Закарпатське коріння ветеринарної науки Полтавщини: з нагоди 60-річчя до дня народження професора П. І. Локеса (1958-2016 рр.). Історія науки і біографістика. 2018. № 3. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2018-3/26.pdf

3. Приходько С. М., Макарець С. В. Типологія політичних режимів у політичній концепції В’ячеслава Липинського. Гілея: науковий вісник. Київ : «Видавництво «Гілея», 2019. Вип. 145 (№ 6). Ч. 3. Політичні науки. С. 86–89.

4. Приходько С. М., Макарець С. В. Особливості українських політичних процесів у контексті демократичних і посткомуністичних трансформацій. Гілея: науковий вісник.  Київ : «Видавництво «Гілея», 2019.  Вип.151 (№12). Ч. 3. Політичні науки.  С. 62–66.

5. Приходько С. М., Макарець С. В. Інститут президенства в країнах Центральної та Східної Європи. Гілея: науковий вісник. Київ : «Видавництво «Гілея», 2020.  Вип. 156 (№5). С. 339-342.

Навчальні посібники:

Якименко М. А., Макарець С. В. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з курсу «Історія України». Полтава : РВВ ПДАА, 2010. 230 с.

 

Обов'язки

Помічник відповідального за пункт зовнішнього незалежного оцінювання «Полтавська державна аграрна академія»

Факультети: