Калініченко Володимир Миколайович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля

Посада: 

доцент кафедри

Науковий ступінь: 

кандидат сільськогосподарських наук

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

Навчальний корпус № 1, кабінет № 43

Лабораторія "Енергозбереження та Відновлюваних джерел енергії" 

e-mail: volodymyr.kalinichenko@pdau.edu.ua,   kalinichenkov@ukr.net

 

Ідентифікатори науковця:

Google Академія (Володимир Калініченко)
ORCID ID (0000-0002-6901-0392)

Scopus Author ID: 57220201275
Web of Science (A-1510-2019)
Research Gate

Науковці України (Калініченко Володимир Миколайович)

Бібліометрика української науки (Калініченко Володимир Миколайович)

Основні дисципліни

Керівник наукової лабораторії енергозбереження та відновлюваних джерел енергії.

Освіта

Має дві вищі освіти: у 1992 році закінчив Харківський авіаційний інститут ім. Н.Є Жуковського за спеціальністю системи автоматичного управління та здобув кваліфікацію інженер-електромеханік. У 2003 році закінчив Полтавську державну аграрну академію за спеціальністю “Агрономія”, та здобув кваліфікацію вченого-агронома.

Аспірантура

З 1999 по 2003 навчався у аспірантурі при інституті землеробства УААН, м. Київ. З 2006 року кандидат сільськогосподарських наук. Захистив дисертацію на тему  "Агроекологічне обґрунтування та моделювання впливу кліматичних умов на урожайність та якість  зерна сої в умовах Центрального Лісостепу України".

Досвід роботи

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації – 15 років.

 

Кваліфікаційні сертифікати 

Кваліфікаційний сертифікат на  обстеження інженерних систем будівель 044-19/О

Кваліфікаційний сертифікат проведення аудиту енергетичної ефективності будівель 044-19/О

Експерт - дорадник Полтавської обласної громадської організації "Офіційна сільсько-господарська дорадча служба"

Знання мов

Українська, Польська

Міжнародна діяльність

 Розробка розділу «Енергонезалежність та енергоефективність» для «Плану дій в галузі енергетики та довкілля" Полтавської міської ради у рамках проекту  Regional environmental center for Eastern Europe Funding Opportunities, Fundraising and Grant Application Writing  Certificate, 23 – 24.02.2017
 Проект регіонального екологічного центру РЕЦ «Місцеві ініціативи задля сталого роз-витку України - LINK": був співавтором стратегії розвитку Міста Полтава (розділ «Ене-ргонезалежність та енергоефективність») та плану «Підвищення енергоефективності та екологічності  теплозабезпечення  будівель бюджетної сфери»: розробка пілотного про-екту обладнання дитячого садочка №85 геліосистемою для гарячого водопостачання.
 Програма регіонального розвитку місцевих громад ПРООН.
 Клуб ресурсрефективного та чистого виробництва  Полтавської області в Україні в рам-ках міжнародної Програми «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment). EU4Environment фінансується ЄС та реалізується консорціумом міжнародних партнерів, включаючи Організацію з економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), ООН з промисло-вого розвитку (ЮНІДО), ООН з навколишнього середовища, Європейську економічну комісію ООН (ЄЕК ООН) та Світовий банк.

Підвищення кваліфікації в Україні

Національний університет біоресурсів та природокористування України 22.05.2017 по 02.07.2017. Підвищення ефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агрохарчових та інших малих підприємствах України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/003258-17.

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, кафедра теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики. Підвищення кваліфікаційних навичок з викладання предметів «Енергозбереження в системах ТГВ», «Основи автоматики», «Основи енергозбереження», «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії», Довідка № 03-1216 від 23.07.15 р.

Тренинг з енергетичного аудиту, м. Київ, Асоциація енергетичних аудиторів України, сертифікат про проходження тренінгу від 3.06.2017

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. Кафедра прикладної екології та природокористування. Підвищення кваліфікаційних навичок та компетенцій з викладання дисциплін екологічного спрямування.  Свідоцтво  № 12СС 02071100/056040-18 03-1216 від 04.08.18 р.

Regional environmental center for Eastern Europe Funding Opportunities, Fundraising and Grant Application Writing
Certificate, 23 – 24.02.2017

Навчання у інституті післядипломної освіти ПДАА. Свідоцтво сільськогосподарського дорадника від 04.07.2018 0001818 на право здійснювати сільськогосподарську дорадчу діяльність з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань енергозбереження та відновлюваних джерел енергії. 

Курси з сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського Свідоцтво ПК № 05385631/00284-19

Підвищення кваліфікації сільськогосподарського дорадника. Сертифікат № 0001818 від 4 липня 2018 року.

Кваліфікаційний атестат № 039-19/Е від 14 червня  2019 року на право проводити аудит енергетичної ефективності будівель. 

Кваліфікаційний атестат № 044-19/Е від 14 червня  2019 року на право проводити діяльність з обстеження інженерних систем будівель 

 

Участь у професійних та громадських об’єднаннях

 1. Шмиголь Ю.В., Калиниченко А.В., Калиниченко В.М. Впровадження європейських стандартів у вищій освіті України. //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Професіоналізм педагога у контексті Європейського вибору України. – Ялта: РВВ КГУ. – 2007 р. – Ч.ІІ.  – с. 208-212.
 2. Калиниченко А.В., Калиниченко В.М., Шмиголь Ю.В. Сучасні проблеми розвитку сільських територій. – Материали ІІ Научно-практической конференции «Развитие инновационной культуры общества: проблемы и перспективы. – Сімферополь: АЗГОЛ-ПРЕС – 2007 г. – С. 70-73.
 3. Калиниченко А.В., Протас Н.М., Сакало В.М. Застосування місцевих видів палив як зменшення енергетичної складової у собівартості продукції. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах глобалізації». – Полтава: ПДАА, 2007. – С. 166 – 168.
 4. V. Kalinichenko, O.Gorb., Dementiy Billy   Podstawy polityki ekologiczną Polski //Матеріали міжнародної науково-практична конференція «Культура і цивілізація: традиції і новації», Полтава, 23 квітня 2009 р. – С. 95-102.
 5. Аналіз результатів функціонування геліоустановки з вакуумними колекторами у м. Краків // Міжнародна науково-практична конференція «Енергозбереження і альтернативні джерела енергії: проблеми та шляхи їх вирішення» Полтава , 25 – 26 березня 2010 р.

Публікації

Навчальний посібник з грифом МОН

Р. Титко, В.М. Калініченко Відновлювальні Джерела Енергії (досвід Польщі для України).: Навчальний посібник. – Варша-ва: OWG, 2010  - 530 с.  

Статті

 1. Калініченко В.М. Способи зниження енерговитрат у сільськогосподарському виробництві за рахунок підвищення якості регулювання енергетичними об’єктами. //Вісник львівського національного аграрного університету: «Агроінженерні дослідження». – Львів: Львівський національний університет, 2008. - №12. – Т.1. – С. 538 – 544.  (687 С.)
 2. Калініченко В.М. Шляхи зниження енерговитрат у сільськогосподарському виробництві. //Вісник ПДАА. – Полтава: ПДАА, 2008. - №2. – С. 178 – 182.
 3. Копішинська О.П., Калініченко А.В., Калініченко В.М. Технології електронної комерції у сфері агробізнесу як засіб підвищення конкурентоспроможності продукції аграрного сектору економіки України. //Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів: ЛНУВМБ, 2008. - №1.(36) – Т.1. – Частина 1. – С. 167 – 173.
 4. Калініченко А.В., Костоглод К.Д., Калініченко В.М. Шляхи підвищення родючості ґрунтів Полтавщини //Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету «Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування». – Київ, 2008, - С. 547 – 556. 
 5. Копішинська О.П., Калініченко А.В., Калініченко В.М. Перспективи впровадження технології електронної комерції  в аграрному секторі економіки України. //Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків: ХАІ. – 2008. - №7 (34). -  С. 9-13.
 6. Ришард Титко, Калініченко В.М.,Кордубан Р.С., Панченко Н.М. Солома як джерело енергії //Харків, Вісник ХНТУСГ, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.. Петра Василенка, 104’ 2010. С.72 – 81.
 7. Калініченко А.В., Калініченко В.М., Малинська Л.В., Титко Р. Перспективи застосування відновлюваних  джерел енергії у закладах бюджетної сфери у контексті державної політики енергозбереження //Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип.2. – Т. 2. – Полтава: ПДАА. – 2011. – С. 82 – 90.
 8.  Antonina Kalinichenko, Lidia Malinska, Wolodymyr Kalinichen-ko, Natalia Sazonowa.  Energetyka odnawialna – problem szi shanca dla Ukrainy //Proceeting of ECOpole, Opole: Opole University, 2014. – C. 181 – 189. 
 9. Бунецький В. А., Калініченко В.М. Перспективи створення територіальних енергетичних комплексів //"БІОЕНЕРГЕТИКА" №1(11), Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Київ, - 2018 Р. – С. 4-9.
 10. Горб О. О., Кулик М. І., Калініченко О.В.,Калініченко В.М., Галицька М. А., Яснолоб І. О. Науково-практичні рекомендації: Агроекологічне обґрунтування використання доступного потенціалу рослинних решток сільськогосподарських та фітомаси енергетичних культур. – Полтава: ПДАА, 2017. – 40 с.

 11. Писаренко П. В., Горб О. О., Кулик М. І, Калініченко В.М. Аналітичний звіт щодо стану впровадження відновлюваних джерел енергії в Україні та діяльності організацій, інституцій, підприємств та фірм пов’язаних з цією діяльністю. -  Полтава: ПДАА, 2017. – 160 с.

 12. Перспективи розподіленої енергетики в Україні //Колективна монографія «Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтерна-тивних джерел енергії».– Полта-ва: РВВ Полтавської ДАА, 2017. – С.56 – 61.

 13. Науково-обгрунтоване використання доступного потенціалу відновлюваних джерел енергії (сонячна, вітрова, геотермальна та енергія біомаси) на основі замкненого циклу – від виробника до споживача. //Колективна монографія «Оптимальні енергетичні системи з урахуванням наявного потенціалу відновлюваних джерел енергії у Лісостепу України»/ за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб. – П.: ТОВ НВП Україна: РВВ ПДАА, 2019. 145 с.