Ільченко Алла Михайлівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

кандидат педагогічних наук, доцент

Вчені звання: 

доцент,атестат доцента кафедри психології і педагогіки, 12ДЦ № 022736 від 30.06.2009 р.

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАУ, 4 корпус, кафедра гумнанітарних і соціальних дисциплін, 454 ауд. 

alla.ilchenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

1997 року закінчила з відзнакою Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, спеціальність за дипломом "Початкове навчання і хореографія". 2003 року закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність за дипломом "Дефектологія".

Аспірантура

2004-2007 р.р.: аспірантура в Інституті спеціальної педагогіки АПН України.
Тема дисертаційної роботи: «Ідеї раннього розвитку і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями в педагогічній спадщині М. Монтессорі»;
Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 «Корекційна педагогіка», ДК №042057 від 20.09.2007 р.
Доктор філософії в галузі педагогіки за спеціальністю «Корекційна педагогіка» (Додаток до диплому ДК № 042057 від 30.12.2008 р.).

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 19 років, загальний стаж педагогічної роботи –  26 років.
З 2008 року – на посаді доцента в Полтавському державному аграрному університеті.

Знання мов

українська, російська - вільно, англійська - зі словником

Підвищення кваліфікації

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, інститут корекційної педагогіки та психології (12 СПК 426958 від 18.05. 2007 р.).
Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ післядипломної освіти. Тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». (12 СПК 911514 від 28.02.2014 р.).
Полтавський обласний інститут післядипломної освіти ім. М.В. Остроградського. Тема: «Філософія освіти ХХІ ст. Теорія і практика вдосконалення педагогічної майстерності. Законодавство про освіту та охорона праці». (12 СПВ 151858 від 24.11.2015 р.).
Національний університет біоресурсів і природокористування  України, ННІ післядипломної освіти. Тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». (СС 00493706/009324-19 від 5.04.2019 р.)
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського. Тема: «Індивідуальна освітня траєкторія у сучасній школі». 12 березня 2020 р. Сертифікат №00578 від 12.03.2020 р. (7 год./0,23 кредитів ЄКТС).
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського. Тема: «Праксеологічні виклики дистанційної освіти в умовах карантину». 10 квітня 2020 р. Сертифікат №00862 від 10.04.2020 р. (1,5 год./0,05 кредитів ЄКТС).
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського. Тема: «Ефективні кейси педагогічної майстерності в умовах онлайн-освіти». 5 травня 2020 р. Сертифікат №02076 від 5.05.2020 р. (6 год./0,2 кредити ЄКТС).
ГО «РУХ Освіта». Тема: «Можливості сучасних технологій для реалізації нового змісту освіти». з 28 по 29 жовтня 2020 р. Сертифікат №55549564139 від 29.10.2020 р. (15 год/0,5 кредиту ЄКТС). (15 год/0,45 кредиту ЄКТС).
ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів». Тема: «Цифрові інструменти для дистанційної освіти». з 20 по 21 листопада 2020 р. Сертифікат №66855335177 від 21.11.2020 р. (15 год/0,5 кредиту ЄКТС).
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського. Тема: «Психолого-педагогічні засади ефективної комунікації та організації культури педагогічних працівників». 26 листопада 2020 р. Сертифікат №05985 від 26.11.2020 р. (6 год./0,2 кредити ЄКТС).
ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів». Тема: «Інтерактивні сервіси миттєвого опитування: анкетування, тести, квести». з 16 по 17 січня 2021 р. Сертифікат №1278021671108 від 17.01.2021 р (15 год/0,5 кредиту ЄКТС).
ГО «Платформа освіти». Тема: «Хмарні технології. Створення освітнього середовища» з 22 по 23 січня 2021 р. Сертифікат №127427932639 від 23.01.2021 р. (15 год/0,5 кредиту ЄКТС).
Міжнародне онлайн стажування «STRATEGIES FOR E-LEARNING IN UNIVERSITIES» at West Finland Сollege, Huittinen. з 15.03 по 30.04. 2021 р. Сертифікат №3004202109 від 30.04.2021 р. (180 год / 6 кредитів ЄКТС).
Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) наукових, науково- педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів освіти на тему: «Інноваційні методи дистанційного навчання з використанням платформ Zoom та Moodle» з 31.05 по 07.06.2021 р. (м. Люблін, Республіка Польща). Сертифікат ES №6283/2021 від 07.06.2021р. (45 год/1,5 кредитів ЄКТС).
Prometheus. Тема: «Академічна доброчесність: он-лайн курс для викладачів».Сертифікат від 1.10.2021р. (60 год / 2 кредити ЄКТС).

Участь у семінарах

Активна участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних, методичних конференціях, семінарах

• ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (22-25 листопада 2018 р., м. Київ.). Тема доповіді: «Шляхи реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання в процесі формування особистості здобувача вищої освіти».
•  49-та науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Гармонізація взаємодії закладів вищої освіти з ринком праці» ( 21-22 лютого 2018 р., Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна). Тема доповіді: «Теоретико-практичні засади формування життєвої компетентності майбутніх спеціалістів аграрної сфери».
•  VIII Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (18-19 травня 2019 року, м. Київ, Східно-європейський інститут психології). Тема доповіді: «Стан сформованості мотивації до навчання у здобувачів вищої освіти».
•  51-а науково-методична конференція викладачів і аспірантів на тему: «Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості у контексті сучасних трансформацій», 26-27 лютого 2020 року, Полтава, ПДАА. Тема доповіді: «Мотивація до навчання як основний чинник підвищення якості вищої освіти».
• Семінар (онлайн) «Праксеологічні виклики дистанційної освіти в умовах карантину», 10 квітня 2020 року, Полтава, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського.
•  Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу академії за результатами науково-дослідної роботи в 2019 році, 22-23 квітня 2020 р. м. Полтава, ПДАА. Тема доповіді: «Студентоцентризм як базовий принцип організації освітнього процесу у вищій школі».
• Семінар (онлайн) «Ефективні кейси педагогічної майстерності в умовах онлайн-освіти», 5 травня 2020 року, Полтава, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського.
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика», м. Полтава, 14 травня 2020 р., ПДАА. Тема доповіді: «Теоретичні аспекти комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти в сучасній науковій парадигмі».
• І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти». м. Київ, 28-29 травня 2020 р. Тема доповіді: «Впровадження інноваційних освітніх проектів з метою забезпечення якості освітнього процесу».
• Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Професійне зростання через самоосвіту», 16-17 січня 2021 р.
• Всеукраїнська практична онлайн-конференція «Сучасні освітні технології. Інструменти підвищення якості освіти», 22-23 січня 2021 р
• ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Політичні трансформації сучасного суспільства», 10 лютого 2021 р., м. Полтава, ПДАА. Тема доповіді: «Вплив освіти на політичну соціалізацію особистості».
• ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика», м. Полтава, 25 лютого 2021 р., м. Полтава, ПДАА. Тема доповіді: «Науково-теоретичні засади професійної комунікації у діяльності педагога».
• 52-а науково-методична конференція викладачів і аспірантів «Модернізація освітньої діяльності та проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах діджиталізації» 24-25 лютого 2021 року, Полтава, ПДАА. Тема доповіді: «Дистанційне навчання у закладах вищої освіти: проблеми

Здобутки

  • Почесна грамота Полтавської державної аграрної академії (2020р.).
  • Подяка Міністерства освіти і науки України Науково-методичного центру вищої освіти та фахової педагогічної освіти за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців для аграрного сектору економіки України, впровадження інноваційних технологій в освітній процес, плідну співпрацю з Науково-методичним центром та з нагоди 100-річчя Полтавської державної аграрної академії (2020р.). 
  • Грамота Полтавської державної аграрної академії (2021р.).
  • Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2021р.).

Публікації

Автор 60 наукових та 20 навчально-методичних праць.

Колективні монографії:
Шейко С.В., Колодій О.С., Ільченко А.М. Глобалізація освіти: чи можливо втримати пам’ять і не втратити майбутнього (філософсько-економічний аспект). Актуальні питання сучасної економічної науки: колективна монографія / за ред. Аранчій В.І.,  Дорогань-Писаренко Л.О.  Полтава: ТОВ «Симон», 2018.  С.38–45.

Подлєсна Г.В., Ільченко А.М. Теоретико-методологічні засади соціально-психологічного аналізу управління підприємствами агропромислового комплексу Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва : колективна монографія; за ред. О.В. Калашник, Х.З. Махмудова, І.О. Яснолоб. Полтава : Вид-во ПП «Астрая», 2019. С. 160–167.

Ільченко А.М. Теоретичні аспекти комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти в сучасній науковій парадигмі. Мова і міжкультурна комунікація : теорія та практика : колективна монографія / за наук. ред.  Н. Сизоненко. К. : Вид-во Ліра-К, 2020. С.198–204.

Ільченко А. Особливості політичної культури України та Російської Федерації: порівняльний аналіз. Політичні трансформації сучасного суспільства: колективна монографія / за наук. ред.  Т. Шаравари. К. : Вид-во Ліра-К, 2021.  С. 120-125.

Ільченко А., Гергель А. Вплив освіти на політичну соціалізацію особистості. Політичні трансформації сучасного суспільства: колективна монографія / за наук. ред.  Т. Шаравари. К. : Вид-во Ліра-К, 2021.  С. 63-70.

Ільченко А. Науково-теоретичні засади професійної комунікації у діяльності педагога. Мова і міжкультурна комунікація : теорія та практика : колективна монографія / за наук. ред.  Н. Сизоненко. К. : Вид-во Ліра-К, 2021.  С. 111-120.

Навчально-методичні посібники:

1. Інноваційне освітнє середовище як умова формування життєвої компетентності учнів з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник / Автор-укладач: Ільченко А.М. Полтава: РВВ ПДАА, 2018. 68 с.
2. Ільченко А.М., Шейко С.В. Вища освіта і Болонський процес: навчально-методичний посібник. Полтава: РВВ ПДАА, 2014. 316 с. (Рекомендовано Вченою радою Полтавської державної аграрної академії (протокол №18 від 15 квітня 2014 року).
3. Бондар В.І., Ільченко А.М. Психолого-педагогічні основи розвитку дітей в системі М. Монтессорі: навчальний посібник. Полтава: РВВ ПДАА, 2009 252 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6307 від 11.12.2008 року).

Наукові статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Index Copernicus (IC), Scopus

Ільченко А.М. Особливості формування медіакомпетентності майбутніх політологів в умовах вищої школи // Науковий журнал «Молодий вчений». № 9.1 (61.1), вересень 2018 р.. Херсон: Вид-во «Молодий вчений», 2018. С. 44-50.

Шейко С.В., Колодій О.С., Ільченко А.М. Філософсько- історичні основи свободи волі людини в російському західництві ХІХ століття. Філософські обрії: наук.-теорет. журн. Ін-т філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Полтавського національного педагогічного ун-ту ім. В.Г. Короленка. Полтава. 2018. Вип. 40. С.25-36.

Ільченко А.М. Зміст і напрями освіти дітей з особливими потребами гуманістичної педагогіки М. Монтессорі // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 9, у 2 т. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський: ПП Медобори, 2006, 2017. С. 64-75.

Ільченко А.М. Філософські засади становлення та розвитку гуманістичної парадигми освіти. Філософські обрії: наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Полтав. нац. пед. ун-т  імені В.Г. Короленка. Київ; Полтава. 2020. Вип. 43. С. 123–133.

Ільченко А.М. Філософсько-методологічні засади реформування вищої освіти у творчості В.Вернадського. Філософські обрії : Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди HAH України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Вип. 45. К. ; Полтава, 2021. С.111-123 (ІС).

Anastasiia Bessarab, Volodymyr Sadivnychyi, Alla Ilchenko, Galyna Ripka, Valentyna Shaposhnikova, Elvira Tainel. Development of students’ research activity during studying at higher education institutions. studies of applied economics.special issue innovation in the economy and society of the digital age. VOL 39, NO 5 (2021).   [Scopus]

Статті у фахових виданнях України:

Ільченко А.М. Особистісно зорієнтована технологія навчання в процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін у ВНЗ. Імідж сучасного педагога. Феномен творчого потенціалу педагога. Екологічна кjмпетентність. Психологічна компетентність. Комунікативні компетенції. Інклюзивна освіта та навчання. 2015. №3 (152). С.13–15.

Подлєсна Г.В., Ільченко А.М. Шляхи реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання в процесі формування особистості здобувача вищої освіти. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». Київ: Гнозис, 2018. №6. Кн. 2. Том І (79). С. 389–400.

Ільченко А.М., Подлєсна Г.В. Особливості організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». Київ : Гнозис, 2018. №6. Кн. 2. Том ІІІ (81). С.184–194.

Ільченко А.М., Подлєсна Г.В. Організаційно-методичні засади підготовки майбутніх викладачів вищої школи до роботи в інклюзивному освітньому середовищі. Humanitarium. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.); Ніжин (Чернігів.обл.) : Лисенко М.М., 2018. Том 43, Вип. 2 : Педагогіка. С.34–45.

Ільченко А.М., Вовк М.О. Стан сформованості мотивації до навчання у здобувачів вищої освіти. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний тематичний випуск «Міжнародні челпанівські психолого-педагогічні читання». Київ : Гнозис, 2019. №2.  Кн. 2. Том І (24). С.219–226.

Шейко С.В., Колодій О.С., Ільченко А.М. Філософсько-теоретичні підстави концепції пожиттєвої освіти. Філософські обрії: наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Полтав. нац. пед. ун-т  імені В.Г. Короленка.  Вип. 44. Київ ; Полтава. 2020. С. 133–143.

Приходько С.М., Ільченко А.М., Макарець С.В. Політична система України у контексті багатокомпонентних класифікацій. Політикус : Науковий журнал. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», Випуск 5. 2021. С.65-70.

 

Обов'язки

Голова науково-методичної ради спеціальності 052 "Політологія".
Куратор здобувачів вищої освіти 1 курсу спеціальності "Політологія" СВО Магістр

 

Факультети: