Білявська Людмила Григорівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Селекції, насінництва і генетики

Посада: 

професор кафедри

Науковий ступінь: 

доктор сільськогосподарських наук

Вчені звання: 

професор

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 58,

м. Полтава, Україна, 36003

e-mail: liudmyla.biliavska@pdau.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва (1983 р.), спеціальність «Агрономія», спеціалізація селекція і насінництво. Отримано диплом КВ №663771.

Аспірантура

Навчалась в аспірантурі (1987-1990 рр.) при Всесоюзному ордена Трудового Червоного Прапора науково-дослідному інституті (ВНДІК), м. Дніпропетровськ, за спеціальністю 06.01.05-селекція і насінництво. Тема кандидатської дисертації: «Підбір вихідного матеріалу для селекції сої на адаптивність до лімітуючих факторів середовища». Дисертацію захищено 13 липня 1995 року в спеціалізованій вченій раді Д 03.08.01 при Інституті кукурудзи Української академії аграрних наук, отримано диплом КН № 008271. 

Докторантура

У 2020 році захищено докторську дисертацію на тему: «Селекційно-генетичне поліпшення сої в умовах Лісостепу України», спеціальність 06.01.05 - селекція і насінництво. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.353.01 при Державній установі Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України», отримано диплом ДД № 010858. 

Досвід роботи

 • З 2014 року – професор кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської ДАА;
 • 2001-2013 рр. – доцент кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської ДАА;
 • 1996-2001 рр. – старший науковий співробітник відділу селекції і агротехніки польових культур Красноградської дослідної станції ВНДІК;
 • 1995-1996 рр. - науковий співробітник відділу селекції і агротехніки польових культур Красноградської дослідної станції ВНДІК;
 • 1990-1995 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії селекції і насінництва зернобобових культур Красноградської дослідної станції ВНДІК;
 • 1987-1990 рр. – аспірант Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво;
 • 1985-1987 рр. – лаборант лабораторії селекції і насінництва зернобобових культур Красноградської дослідної станції ВНДІК;
 • 1983-1985 – бригадир польової бригади колгоспу ім. Кірова Ясинуватського району Донецької області

Знання мов

Українська, англійська – В2.

Підвищення кваліфікації

 • підвищення кваліфікації за програмою «Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності», Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму, м. Київ. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/015189-21 від 5.11.2021 р.;
 • сертифікат № 171 про зарубіжне підвищення кваліфікації в Академії управління та адміністрації, м. Ополе, Республіка Польща. Зміст стажування: «Селекція та насінництво сільськогосподарських  культур», із 15 січня 2021 року по 15 квітня 2021 року, 180 год.; 
 • підвищення кваліфікації за спеціальністю “Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності”, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ (2016 р.).;
 • курси підвищення кваліфікації з питань інтелектуальної власності при Інституті рослинництва ім. В.Я.Юр’єва на тему: «Сучасні аспекти інтелектуальної власності в АПВ України» (2013 р.);
 • майстер-клас: «Виробництво та використання сої у молочному скотарстві, відгодівлі тварин і вирощуванні птиці» в Інституті кормів НААН України (2012 р.);
 • курси підвищення кваліфікації «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (2011 р.);
 • майстер-клас: «Виробництво та використання сої у молочному скотарстві, відгодівлі тварин і вирощуванні птиці» в Інституті кормів НААН України (2010 р.);
 • курси підвищення кваліфікації наукових працівників при Інституті рослинництва ім. В.Я.Юр’єва за спеціальністю «Генетика кількісних ознак та інформаційне забезпечення селекційних і генетичних досліджень» (2009р.);

Стажування

• захист докторської дисертації на тему: «Селекційно-генетичне поліпшення сої в умовах Лісостепу України», спеціальність 06.01.05 - селекція і насінництво,  Державній установі Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України (2020 р.);
• стажування на базі кафедри генетики, селекції та насінництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (2012 р.);
• стажування на базі Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення (2009 р.);
• курси підвищення кваліфікації наукових працівників при Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення за спеціальністю «Селекція рослин, насінництво» (2006 р.).

Здобутки

• отримано атестат професора кафедри селекції, насінництва і генетики (2021 р.);
• нагороджена грамотою Верховної Ради України (2021 р.);
• отримано диплом доктора сільськогосподарських наук (2021 р.);
• отримано сертифікат з екплуатації та впровадження інформаційної системи Soft.Farm (2017 р.);
• авторські свідоцтва на сорти сої: Аметист, Агат, Артеміда, Алмаз, Антрацит, Вінні, Вежа, Адамос, Александрит, Авантюрин, Аквамарин;
• нагороджена грамотою Полтавської обласної ради (2012 р.)
• нагороджена грамотами і подяками  Міністерства аграрної політики та продовольства України (2007, 2010, 2011, 2014 рр.)
• нагороджена почесними грамотами Головного управління сільського господарства і продовольства Полтавської ОДА (2005, 2007, 2008, 2009, 2010 рр.)
• нагороджена почесними грамотами ПДАА (2002, 2003, 2006, 2008, 2011 рр.)
• отримано диплом доктора філософії (2008 р.);
• отримано вчене звання доцента (2005 р.);
• отримано диплома кандидата сільськогосподарських наук (1995 р.)

Публікації

• видано більше 175 публікацій, з них, 139 наукових та 35 навчально-методичного характеру з навчальних дисциплін «Селекція і насінництво», «Насінництво сільськогосподарських культур», «Селекція окремих культур», «Державна кваліфікаційна експертиза сортів рослин», «Правова охорона сортів рослин».
•  в тому числі 51 наукову працю, опубліковану в вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 8 статей у колективних монографіях, 6 патентів і 11 авторських свідоцтв на сорти рослин.
• після захисту докторської дисертації опубліковано 17 праць, з них, 14 – наукових та 3 навчально-методичного характеру, а також публікації в періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science.
• опубліковано близько 70 тез конференцій різного рівня: міжнародних, всеукраїнських, регіональних та ЗВО, а також статті в періодичних виданнях з актуальних питань селекції, насінництва, особливостей вибору сортів сої.

Список публікацій: 

Обов'язки

• керівник державних наукових тем та госпдоговірних наукових тем з питань селекції і насінництва сої;
• керівник наукової лабораторії селекції, насінництва та сортової агротехніки сої;
• науковий керівник трьох аспірантів із спеціальності 201 Агрономія.
• голова Полтавського відділення Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова.

Факультети: