Баган Алла Василівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Селекції, насінництва і генетики

Посада: 

доцент кафедри

Науковий ступінь: 

кандидат сільськогосподарських наук

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 58,

м. Полтава, Україна, 36003

e-mail: alla.bagan@pdau.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

Полтавська державна аграрна академія, 2004р. Спеціальність «Агрономія», кваліфікація магістр з агрономії.

Аспірантура

аспірантура Полтавської державної аграрної академії (2005-2007 рр.). Тема кандидатської дисертації: «Добір вихідного матеріалу за ознаками врожайності та якості зерна для селекції пшениці озимої в умовах лівобережного Лісостепу України»

Досвід роботи

- 2004-2007 рр. – аспірант Полтавської державної аграрної академії;
- 2008-2010 рр  – молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту агрономії ПДАА;
- 2010-2011 рр. - асистент кафедри селекції, насінництва та генетики ПДАА;
- 2011-2015 рр. - старший викладач кафедри селекції, насінництва та генетики ПДАА;
- з 2015 року – доцент кафедри селекції, насінництва та генетики ПДАУ;

Знання мов

українська, німецька, польська

Підвищення кваліфікації

- підвищення кваліфікації за напрямом «Науково-методичні аспекти насінництва овочевих і баштанних культур» (31.07.2023-04.08.2023), Інститут овочівництва і баштанництва НААН України. Сертифікат про підвищення кваліфікації СПК 00497124/111/АН-6/2023 від 04 серпня 2023 року.

- міжнародне підвищення  кваліфікації в Інституті науково-дослідному Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Польща) за темою: «Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи Google meet, Google Classroom» з 15 березня 2021 року по 22 березня 2021 року. Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації ES №5247/2020 від 22.03.2021 р.;

- підвищення кваліфікації за програмою «Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності», Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму, м. Київ. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/012432-20 від 9.10.2020 р.;

- міжнародне підвищення  кваліфікації в Інституті Наук Технічних Опольського Університету (Польща). Сертифікат Опольського університету (Польща) «Використання біотехнологічних методів у насінництві технічних культур», 15 лютого 2019 р.

- підвищення кваліфікації за темою «Організація та навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін «Державна кваліфікаційна експертиза сортів», «Сортознавство», «Селекція і насінництво польових культур», Уманський на-ціональний університет садівництва, м. Умань. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 175176 від 27.12.2017 р.

- підвищення кваліфікації за спеціальністю “Сільськогосподарське дорадництво”, Полтавська державна аграрна академія, (2012 р.);

- захист кандидатської дисертації за спеціальністю 06.01.05 – селекція рослин, Інститут зернового господарства УААН, м. Дніпропетровськ (2010 р.).


 

Участь у семінарах

- семінар “Практичні аспекти впровадження технологій органічного землеробства та виробництва “екологічно чистої продукції” в Полтавській області”, ПДАА (2008 р.).

Здобутки

- отримано атестат доцента (2022 р.);

- отримано диплом кандидата сільськогосподарських наук (2010 р.);

- нагороджена грамотами ПДАА (2011 р., 2013 р.).

 

Публікації

- видано 39 методичних праць;
- опубліковано 29 наукових статей у співавторстві у фахових виданнях України та зарубіжних фахових виданнях, у т. ч. у науково-метричних базах Scopus і Web of Science Core Collection; 57 тез у науково-практичних та науково-методичних конференціях.

Обов'язки

- голова ради з якості вищої освіти спеціальності Садово-паркове господарство;

- куратор 2 групи 4 курсу спеціальності 201 Агрономія СВО Бакалавр  ОП Агрономія (2020 рік набору) Навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології;

- куратор 2 групи 2 курсу спеціальності 201 Агрономія СВО Магістр ОП Насінництво і насіннєзнавство (2022 рік набору) Навчально-наукового інституту агротехнологій, селекції та екології;

- відповідальна за методичну роботу та практичну підготовку на кафедрі;

- керівник студентського наукового гуртка «Селекціонер»;

- член всеукраїнського ГО «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова»;

- координатор у підготовці та проведенні студентських олімпіад.

Факультети: