Антонець Анатолій Вікторович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Будівництва та професійної освіти

Посада: 

доцент кафедри будівництва та професійної освіти

Науковий ступінь: 

кандидат педагогічних наук

Вчені звання: 

доцент

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус № 3, кафедра вищої математики, логіки та фізики, каб. 329а

e-mail:  anatoliyantonets1@gmail.comanatolii.antonets@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта

У 2005 році році закінчив Полтавський державний педагогічний університет за спеціальністю педагогіка, математика та основи економіки та здобув кваліфікацію вчитель математики та основ економіки.
У 2006 році році закінчив магістратуру Полтавського державного педагогічного університету за спеціальністю педагогіка і методика середньої освіти, фізика, та здобув кваліфікацію магістр педагогічної освіти, викладач фізики.
У 2021 році закінчив магістратуру Полтавського державного аграрного університету за спеціальністю 208 Агроінженерія

Аспірантура

  • 2007-2011 р.р.: аспірантура в Полтавському університеті економіки і торгівлі.
  • Кандидат педагогічних наук за спеціальністю – 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти з 2011 року.
  • Тема дисертаційного дослідження: Формування прогностичних умінь майбутніх менеджерів у вищих аграрних навчальних закладах.

Досвід роботи

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та наукових установах освіти ІІІ– ІV рівнів акредитації – 17 років, у т.ч. у ПДАА 17 років.
• 2011-2017рр. працював на посаді доцента кафедри вищої математики, логіки та фізики.
• 2017-2022р.р. працював на посаді доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін
• З 2022 р. і по цей час працює на посаді доцента кафедри будівництва та професійної освіти.

Знання мов

українська, російська, англійська

Підвищення кваліфікації

З 25.02.2022 по 18.04.2019 р. проходив підвищення кваліфікації на кафедрі загальної фізики і математики фізико-математичного факультету Полтавського національного педагогічного університету. Тема: «Ознайомлення з програмами навчальних дисциплін фізико-математичного циклу та вдосконалення методики їх викладання у вищій школі». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 159/01-60/20 від 22.04.19 р.
З 21.02.2022 по 20.04.2022 проходив підвищення кваліфікації  у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/015797-22 «Розвиток інноваційних професійних компетентностей в педагогічній діяльності»  20.04.2022

Участь у семінарах

У період 3-4 листопада 2021 року пройшов онлайн тренінг для майбутніх експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 
З 21 лютого по 19 квітня 2022 року брав участь в онлайн семінарах Національному університеті біоресурсів і природокористування України.
Постійно приймає участь у вебінарах від Prometheus, Elsevier та Clarivate

Здобутки

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 111 Математика, згідно Реєстру експертів з числа науково-педагогічних, наукових працівників, (додаток від 09.12.2021)
Має 6 почесних грамот за успіхи в  науково-педагогічній діяльності, громадську активність та професіоналізм.

Публікації

понад 100 наукових та методичних публікацій, 2 навчальні посібники, 9 патентів на корисну модель.

Список наукових публікацій (за останні 5 років):
1. Антонець А.В.  Використання дослідницької роботи під час формування аналітичних умінь агроінженерів. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Кропивницький : ЛА НАУ, 2018. 4. С. 248-253
2. Антонець А.В.  Особливості формування профеcійних умінь агроінженерів в процесі вивчення математичних дисциплін. Вісник  Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. / Глухівський НПУ ім. О. Довженка; редкол. : О. І. Курок (відп. Ред.) [та ін.]. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2018. Вип. (3) 38. С. 46-52. 
3. Антонець А.В. Мета, зміст і значущість фізико-математичних дисциплін в процесі підготовки майбутніх агроінженерів. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць / Гол. ред. Т.С.Плачинда.  Кропивницький: ЛА НАУ, 2019. Вип. 5. С. 314-318
4. S.B.Koval’chuk, A.V.Gorik, A.N.Pavlikov, and A.V.Antonets, Solution to the Task of  Elastic Axial Compression-Tension of the Composite Multilayered Cilindrical Beam. Problems of Strength, No. 2, 83-96 ( Translated from Problemy Prochnosti, No. 2, pp. 83 – 96, March – April, 2019.) (Scopus) https://link.springer.com/article/10.1007/s11223-019-00070-z
5. Антонець А.В.  Модель формування математичної компетентності майбутніх інженерів агропромислового комплексу. Вісник  Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. (2) 40 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка; редкол. : О. І. Курок (відп. Ред.) [та ін.]. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2019. С. 28-35. – (Серія: Педагогічні науки; вип. (2)40).
6. Антонець А.В.  Зміст, завдання та особливості системи формування математичної компетентності майбутніх інженерів. Вісник  Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Серія: Педагогічні науки . Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2019. Вип. (3)41. С. 27-35
7. Самойленко Т. В., Арендаренко В. М., Антонець А. В. Кінематика руху зерна по спіральному пристрою зі змінним кутом спуску. Вісник ПДАА. 2020. № 1. С. 267–274.  
8. Антонець А.В. Використання інтерактивних технологій навчання під час формування  математичної компетентності майбутніх фахівців галузевого мащинобудування. Наукові записки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2020. Випуск 189, С. 90-94   DOI: 10.36550/2415-7988-2020-1-189-90-94 doi: 10.31210/visnyk2020.01.31 URL:https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/583  
9. Антонець А.В. Структура, зміст та умови формування проєктно-конструкторської компетентності майбутніх інженерів аграрного профілю в процесі вивчення ними фізико-математичних та загальнотехнічних дисциплін. Фізико-математична освіта. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2020. Вип. 3(25). Частина 1. С. 32-37. DOI 10.31110/2413-1571-2020-025-3-005.
10. Арендаренко В.М., Антонець А.В., Савченко Н.К., Самойленко Т.В., Іванов О. М. Розрахункова модель гравітаційного руху зернового матеріалу в похилому каналі з дискретно змінним кутом нахилу. Вісник ПДАА, 2020. No 4. С. 273–282. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.04.35
11. Самойленко Т.В., Антонець А.В., Арендаренко В.М., Мельник В.І. Моделювання ударної взаємодії зерна з пласкою твердою поверхнею. Інженерія природокористування. Харків : РВВ ХНТУСГ, 2021. №1(19), С. 63-68. doi.org/10.37700/enm.2021.1(19).63 – 68
12. Arendarenko, V., Antonets, A., Ivanov, O., Dudnikov, I., & Samoylenko, T. (2021). Building an analytical model of the gravitational grain movement in an open screw channel with variable inclination angles. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(7 (111)), 100–112. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.235451   (Scopus)
13. Самойленко Т.В., Арендаренко В.М., Антонець А.В., Кошова О.П. Про ударну взаємодію падаючого зерна пшениці на жорстку бетонну основу силосу. Вісник ПДАА, 2021. № 2. С. 259–265. DOI: 10.31210/visnyk2021.02.34 URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2021/02/34.pdf 
14. Антонець А.В., Ковальчук С.Б., Брикун О.М.  Модель формування проєктно-конструкторської компетентності  майбутніх фахівців агропромислового комплексу під час вивчення нарисної геометрії та інженерної графіки. Вісник  Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.  Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2021. Вип. 2(46). С. 37-46. 
15. Koval'chuk S.B., Goryk O.V., Antonets A.V. The problem of plane bending a direct composite beam of arbitrary cross-section and the prerequisites for its approximate analytical solution. IOP Conference Series: Materials Science. 2021. 1164 (1), 012025. doi:10.1088/1757-899X/1164/1/012025 URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012025/pdf  
16. Flehantov, L.; Ovsiienko, Y.; Antonets, A. and Soloviev, V. (2022). Using Dynamic Vector Diagrams to Study Mechanical Motion Models at Agrarian University with GeoGebra. In Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology - Volume 1: AET, ISBN 978-989-758-558-6, pages 336-353. DOI: 10.5220/0010924200003364


Видані підручники:
1. Антонець А.В., Флегантов Л.О., Овсієнко Ю.І. Вища математика : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти інженерних, технічних та технологічних спеціальностей. Полтава : Копі-Прінт, 2022. 208 с. ISBN: 978-966-97995-0-0
2. Шенгерій Л.М., Антонець А.В. Логіка : навч. посіб. / за заг. ред. проф. Л.М. Шенгерій.  Полтава : РВВ ПДАА, 2013. 104 с.


Апробаційні, науково-популярні, консультаційні, науково-експертні публікації:
1.  Арендаренко В.М., Антонець А.В. Швидкість руху зернового потоку по спіральному пристрою із змінним кутом спуску. Технології  і  засоби  механізації сільськогосподарського  виробництва : матеріали  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  молодих вчених,  студентів  та  аспірантів (присвячена сторіччю Полтавської державної аграрної академії, м. Полтава   11-14   травня  2020   року).   Полтава :  РВВ  ПДАА,  2020. С. 72-75. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/7971
2. Ковальчук С.Б., к.т.н., Горик О.В., Антонець А.В. Особливості та передумови розв’язання задачі плоского згину прямого композитного бруса довільного перерізу. Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VIІI Міжнар. Наук.-практ. Конф. (11-14 травня 2021 р.). Одеса : ОДАБА, 2021. C. 133-136 URL: https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
3. Іванов О.М., Арендаренко В.М., Антонець А.В., Домненко В.В. Пасивне  регулювання швидкості самоплиного потоку зерна у гравітаційному завантажувачі Техніка те технології в агропромисловому виробництві  (присвячена 55-й річниці заснування інженерно-технологічного факультету Полтавського державного аграрного університету)  : матеріали  Міжнар. Наук.-практ. Конф., 7-8 жовтня 2021 р. Полтава : ПДАУ, 2021. С. 56-60
4. Іванов О.М., Арендаренко В. М., Антонець А. В. Спосіб безпечного гравітаційного завантаження зерна у силос. Матеріали МНПК «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв» (25-26 листопада 2021 р.). Харків : ДБТУ, 2021. С. 23-25 URL: http://btu.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/11/materialy-MNPK_SIAHV_20...
5. Антонець А. В., Флегантов Л.О., Іванов О. М., Арендаренко В. М., Кошова О. П. Дослідження контрольованого гравітаційного руху зерна у похилому каналі з трьома змінними кутами нахилу. Вісник ПДАА. 2021. No 3. С. 265–273.
6. Горик О. В., Ковальчук С.Б., Брикун О.М., Антонець А. В. Параметри процесу нормального заглиблення атакуючої дробинки в металеву поверхню. Новітні технології в агроінженерії: проблеми та перспективи впровадження : матеріали ІІ  Всеукр. Наук.-практ. Інтернет-конф., 2-3 червня 2022 р. Полтава : ПДАУ, 2022. С.45-48.
7. Арендаренко В.М.,    Самойленко Т.В.,    Антонець А.В.,    Іванов О.М.,    Япринець Т.С., Флегантов Л.О. Обґрунтування  частоти  співудару  зернівок  у  зерновому  потоку,  що  рухається  у гравітаційній установці. Вісник ПДАА. 2022. No1. С. 201–206. URL: http://journals.pdaa.edu.ua/visnyk/article/view/1630/2027

Перелік публікацій.

Список публікацій: 

Обов'язки

Гарант освітньої програми «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)»
Голова ради якості вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта
Замісник завідувача кафедри з методичної роботи

Факультети: